Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, sminkar sig eller tvättar bilen finns det risk för att man utsätter sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Miljömärkningen Bra Miljöval hjälper kunden att hitta de mest miljöanpassade kemiska produkterna inom en rad områden - allt från tvål till toalettrengöring och träskyddsmedel.

Miljömärkta kemiska produkter

Foto:

Ulrica Zwenger
Vi har stort förtroende för Naturskyddsföreningen och ser att de påverkar positivt när det gäller miljöfrågor. Vi delar samma åsikter. Vi vet också hur tufft det är att få produkterna godkända och Bra Miljöval är därför en kvalitetsstämpel för våra produkter.
Orane Lolon, Project Manager, NATY AB
Bra Miljöval utmärker sig för korta handläggningstider och entydiga kriteriekrav. Sällan råder det några tveksamheter, vilket underlättar arbetet redan vid produktutvecklingsstadiet. Kemikalielistan är mycket användbar!
B-G Lilja, produktutvecklare och yrkeshygieniker, PLS

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. När du väljer kemiska produkter märkta med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen. De produkter som vi märker måste uppfylla våra tuffa kriterier. För företag är en märkning med Bra Miljöval ett tydligt och trovärdigt sätt att visa produkternas miljöprestanda.

Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma mot miljön och hälsan som bara är möjligt. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är därför förbjudna. Därutöver ska ingående ämnen ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara. Strikta krav ställs också på bland annat hormonstörande ämnen och eventuella parfymer. Fosfor tillåts inte i märkta produkter eftersom det bidrar till övergödning.

Några grundkrav

  • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara.

  • Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.

  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer och växtextrakt.

  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna. 

  • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 pga hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.

  • Vi kräver att ni som vill märka era produkter med Bra Miljöval har ett miljöarbete som även inkluderar transporter för att minska klimatbelastningen.

  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar.

Avgifter

  • Ansökningsavgift: 12 000 kr

  • Årlig licensavgift: 0,3 procent av produktens omsättning, dock minst 2500 kr per licens. För ändringsavgifter med mera, se licensvillkoren här intill.

Obs:
Ny version av kriterierna gäller från och med den 15 december 2014. Aktuella kriterier och ansökningshandlingar finns att ladda ner i högerspalten.