Bra Miljöval El hjälper till att rädda natur och spara energi

Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används sedan för att t ex bygga fiskvägar runt vattenkraftverk, energieffektivisera byggnader och ta fram ny spännande energiteknik.

Miljöfonden

Miljöfonden är den största av våra tre fonder. Alla företag som baserar sin elenergi på vattenkraft och märker den med Bra Miljöval avsätter pengar till miljöförbättrande projekt. Antingen utför de projekten själva i sina egna anläggningar eller så låter de oss på Naturskyddsföreningen fördela ut pengarna till andra miljöprojekt.

Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Vanliga projekt är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att bygga omlöp så att vattenlevande arter kan vandra fritt förbi kraftverksdammar. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter.

Energieffektiviseringsfonden

Vår andra stora fond är energieffektiviseringsfonden. Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Sådana projekt kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden. Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar.

Investeringsfonden

Investeringsfonden är vår minsta fond och relativt ny. Den finns för att stödja teknik som ännu inte är kommersiellt etablerad men som är lovande för utvecklingen av en hållbar energiproduktion. Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller vindkraft av spetskaraktär, eller mer oetablerade tekniker som vågkraft. I dagsläget kan bara elbolag med licens att sälja el märkt Bra Miljöval använda sig av denna fond.

Ansök om stöd för ditt projekt!

Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt. Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald, minskad energianvändning eller etablering av ny miljöteknik. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

Det som krävs för att söka pengar ur fonderna är en tydlig avsändare, ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan, en projektplan samt en specifikation av ansökt belopp, totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som ska finansieras av fonden. En blankett för att ansöka ur fonden finns att ladda ner här till höger på sidan.

Exempel på projekt Naturskyddsföreningen har stöttat