Persontransporter märkta med Bra Miljöval

En resa märkt Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, är energieffektiv och ger låga hälsofarliga utsläpp. Nästa gång du skall ut och resa, res miljömärkt!

Luftföroreningar kring flygplatser är omfattande. Arlanda Express bidrar till bättre luft kring Arlanda. Vi erbjuder resenärer som ska från Stockholm till Arlanda det snabbaste och det miljömässigt bästa sättet att resa. Att vi lever upp till kraven för Bra Miljöval ser vi som en bekräftelse på att våra miljösatsningar är rätt.
Per Thorstenson, VD, Arlanda Express
Ybuss strävar efter att ständigt erbjuda hållbara persontransporter med moderna bussar. Det kan vi göra med ständiga förbättringar av fordonsteknik och logistik - för oss är det självklart att vi vill leva upp till kraven för Bra Miljöval!
Mathias Werner, Kvalitets och miljöansvarig, Ybuss, Westin Buss Stockholm AB
SJ har erbjudit Bra Miljöval-märkta resor i snart 20 år – det är ett kvitto på att en resa med oss är ett val för miljöns skull. Ju fler som väljer att resa med SJ, desto bättre för miljön – tillsammans med våra kunder bidrar vi till en hållbar utveckling!
Erica Kronhöffer, Hållbarhetschef. SJ

En persontransport, alltså en resa med till exempel tåg eller buss, som är märkt med Bra Miljöval ger låga utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. Företag som miljömärker sina resor måste avsätta pengar till miljöprojekt – till exempel för att resorna ska kunna bli ännu energisnålare i framtiden.

Kriterierna ställer krav på utsläpp både vid körning av fordonet och vid produktion av bränslet eller elen som används för att driva fordonet.

Alla former av personresor kan märkas med Bra Miljöval. Även internationella. Det är själva resetjänsten som kan märkas, inte transportmedlet. Som licenstagare avsätter man även pengar till miljöförbättrande projekt, antingen genom en egen fond eller till en fond som Naturskyddsföreningen förvaltar. Fonden ska möjliggöra miljöåtgärder som inte hade kunnat genomföras utan stödet.

Grundkrav

Kriterierna ställer krav på energieffektivitet genom att sätta ett tak på hur mycket energi som får användas vid transporten. Det ställs krav på utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) för hela livscykeln samt krav på miljö- och hälsoskadliga utsläpp. Kraven är satta i relation till antalet resor och medelreslängd (personkilometer). För resor som drivs med el ställs krav på hur elen produceras.

Avgifter

Fast årlig licensavgift: 5 000 kr 

Rörlig årlig licensavgift upp till 1 miljard personkilometer (pkm): 0,0001 kr/pkm, däröver: 0,00007 kr/pkm.

Avsättning miljöfond: 25 procent av den rörliga licensavgiften

Ansöknings- och ändringsavgifter framgår i Licensvillkoren. 

Så går det till att ansöka om licens

Steg 1
Ladda ner kriterierna. Läs och bedöm om transporten klarar kraven.

Steg 2
Ladda ner ansökningsblanketten och licensvillkoren. Fyll i och skicka in ansökan. Skicka även med eventuella bilagor och underlag.

Steg 3
Betala ansökningsavgift mot faktura som skickas till er. Alla ansökande företag ges möjlighet att komplettera ansökan om det behövs.

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.