Feed

Nu rullar Bzzt eldrivna taxipodar in i Stockholm

Bzzt erbjuder korta taxiresor med små utsläppsfria och energieffektiva fordon som är eldrivna. De så kallade podarna klassas som EU-mopeder och tar endast upp en tredjedel så mycket plats i staden som en bil gör.

Podarna får köra på alla vanliga vägar men inte på motorväg. De kommer vid lanseringen att köra i innerstaden i det markerade området nedan. En Podtaxi tar två passagerare och kostnaden är 3 öre per meter.  

 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning, som gör det lättare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs på produkterna är strikta och transparenta. En resa som är märkt med Bra Miljöval ger låga utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. De företag som miljömärker sina resor måste också avsätta pengar till miljöprojekt för att resorna ska kunna bli ännu energisnålare i framtiden.

Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Bildtext: 
Bzzt elmärkta taxipodar rullar in i Stockholm.
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

Klimatförändringarna och biologisk mångfald är vår tids stora ödesfrågor och det är två frågor som är sammanflätade. Artrik natur utgör hållbara system som lättare kan klara av klimatförändringar. Bevarandet av naturskogar som lagrar stora mängder kol eller våtmarker som minskar övergödningen och gör samhället mindre sårbart mot översvämningar är bara två kända exempel i en lång rad av liknande exempel. Samtidigt hotar klimatförändringarna artrikedomen när torrområden breder ut sig, korallrev bleks eller de arktiska istäcket blir allt mindre. 

Den främsta anledningen till att den biologiska mångfalden minskar är också en av de största faktorerna bakom klimatförändringarna; vi släpper ut växthusgaser, vi hugger ner skogar och exploaterar naturen för att skapa jordbruksmark, monokulturer eller bebyggelse.

Samtidigt har kunskapen i ämnet aldrig varit så här stor. Vikten av biologisk mångfald fastslås i forskningsrapport efter forskningsrapport, och vi vet att människor mår bättre av att leva nära en artrik natur. Det är hög tid att dessa slutsatser syns tydligare även i politiska och affärsmässiga beslut.

Intresse för frågan saknas inte. I samband med den Biologiska mångfaldens dag den 22 maj arrangeras det cirka 60 aktiviteter runt om i landet. Det invigs naturreservat, ordnas med fågelguidningar, skogsvandringar, naturbingo, naturpoesi i sociala medier och landsomfattande spindelräkningar. Skolor, naturföreningar, museum, naturum, länsstyrelser, turistföreningar och privata företag har engagerat sig för att visa vikten av den biologiska mångfalden.

Trots att kunskapen och intresset finns, tas frågan inte upp på allvar i den politiska debatten. Vi är framme vid ett vägskäl. De politiska besluten måste genomsyras av verklig hänsyn till naturen. Vi kan inte längre anpassa oss efter de som vill fortsätta i samma hjulspår som om ingenting har hänt. Vi har i ett längre perspektiv inte råd med kortsiktighet. Det är dags att även samhällets makthavare tar engagemanget och den samlade kunskapen på allvar och börjar agera för att rädda världens arter och livsmiljöer.

Att kunna bada i friska sjöar och vattendrag, att promenera i levande skogar, och att uppleva ett rikt växt- och djurliv som väcks av våren. Det är några av de livskvaliteter vi vill att kommande generationer också ska kunna njuta av, och som kan kräva tuffa politiska beslut. Det att dags att inse att även det som kan tyckas vara oansenligt, faktiskt är ovärderligt.

Därför firar vi den biologiska mångfaldens dag och hoppas att frågan från och med nu får den uppmärksamhet som den förtjänar.

Peter Westman, Världsnaturfonden WWF
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
Dennis Kraft, SOF BirdLife
David Van der Spoel, Skydda skogen
Andrea Söderblom-Tay, Jordens Vänner
Johan Andersson, Fältbiologerna
Jonas Bane, Klimataktion Sverige
Linda Tran, PUSH Sverige
Christer Borg, Älväddarnas samorganisation
Magnus Sjögren, Urbergsgruppen Sverige
Erik Hansson och Rebecka Le Moine, initiativtagare

> Artikeln publicerad på SVT Nyheter Opinion den 22 maj, 2017

Etiketter: 
Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Naturskyddare kämpar vidare för demokratin och naturen

Under helgen publicerar flera lokala tidningar vår debattartikel om turerna kring gruvetableringen i Norra Kärr, en fråga som varit aktuell i föreningen i många år. 

Anders Berthling, vad handlar det här egentligen om?

– Den statliga myndigheten Bergsstaten vill inte samråda med oss, fast den är skyldig att göra det enligt internationell lagstiftning. Vi vill komma in med våra synpunkter! 

Varför är ni emot gruvan?

– Gruvan är planerad till ett område som är känsligt, då avfall kan hamna både i naturen runt omkring och läcka ner i grundvattnet. Vättern är en vattentäkt för 250 000 människor och en massa djur, och framöver vill även Örebro kommun hämta vatten från Vättern. 

– Samtidigt är vi mitt uppe i en kris: grundvattnets nivåer har börjat bli mycket låga. Det märks på vattenståndet i Vättern som inte varit så lågt på 50 år. Detta tillsammans med försvarets skjutningar utanför Karlsborg och att det är högre mikroplasthalter i södra Vättern än det är i Östersjön, påverkar djuren och naturen runt omkring. 

Varför engagerar ni er?

– På initiativ av Tranåskretsen, engagerar vi oss för att många invånare och medlemmar är oroliga. Tillsammans med sex av Naturskyddsföreningens kretsar, som alla ligger runt Vättern, har vi ett samarbete vi kallar Värna Vätterns och Sommens vatten. Inom samarbetet kommer vi att ordna seminarier och bjuda in experter, politiker och allmänhet så vi alla lär oss mer. 

Vad hoppas ni att uppnå?

– Vi hoppas att väcka opinion så att allmänheten får reda på vad som händer. Nu tror många att gruvan är stoppad eftersom vi vann en delseger i Högsta förvaltningsdomstolen 2016. Men gruvbolaget har nu chansen att ansöka igen och länsstyrelserna både i Östergötland och i Jönköping är positiva till gruvan. Som vanligt går arbetstillfällen går före, och de är viktiga, men ekonomi kan inte alltid gå före ekologi. Vi vill också väcka frågan för att förbättra den svenska gruvlagstiftningen. 

Så här tycker Naturskyddsföreningen

Gruvbrytning sker numera oftast i stora dagbrott, som leder till omfattande miljöförstöring. Helt lagligt. Vi vill att Sverige ska ha en hållbar mineralförsörjning som tar hänsyn till människor, natur och miljö:

Lagliga brott kräver ny lagstiftning > 

Århuskonventionen och samråd

Enligt Århuskonventionen, som Sverige skrivit på, ska den berörda allmänheten på ett tidigt stadium få tillgång till information och möjlighet att påverka beslut. Det är enligt konventionen viktigt för att öka medvetenheten i miljöfrågor och för att miljölagstiftningen ska fungera och följas.

Etiketter: 
Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Ideella krafter gör myndighetens jobb

I ett försök att motverka att skogar med höga naturvärden riskeras efter Skogsstyrelsens "paus" inleder Naturskyddsföreningen nu en stor satsning för att med ideellt engagerade hitta och identifiera skogar av nyckelbiotopsklass.
- Vi kan inte acceptera att känsliga skogsområden, som huserar mängder med rödlistade arter och är centrala för ekosystemet, blottas för avverkning. Nu gör fantastiska ideella krafter det jobb myndigheten avsagt sig, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen

I mars beslutade Skogsstyrelsen att ”ta paus” från sitt arbete med att inventera, avgränsa och registrera så kallade nyckelbiotoper - särskilt känsliga och skyddsvärda skogsområden - i nordvästra Sverige. Risken är att pausen kan leda till att skogar med höga naturvärden avverkas. 

Hittills har över 200 ideella naturvårdare anmält sitt intresse för att delta. Från maj till september kommer Naturskyddsföreningen att utbilda medlemmar och genomföra inventeringar i hela nordvästra Sverige, från Dalarna till Norrbotten. Det är oklart om Skogsstyrelsen överhuvudtaget tänker återuppta inventering och registrering av nyckelbiotoper i dessa områden.

– När staten stoppar det viktiga arbetet med att förse samhället med kunskap om var nyckelbiotoper finns blir vi oroliga för konsekvenserna för den svenska skogen. Arbetet med att identifiera skogar av nyckelbiotopsklass har kommit att bli en starkt prioriterad uppgift för Naturskyddsföreningens länsförbund i de berörda länen, säger Johanna Sandahl.

Efter den kritikstorm som följde Skogsstyrelsens beslut har myndigheten nyligen tagit fram ett ”åtgärdspaket” rörande nyckelbiotoper. Detta ska, enligt myndigheten, säkerställa kunskap om skogar med höga naturvärden och var de finns. 

– Åtgärdspaketet påverkar inte grundproblemet: att skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Myndigheten vägrar fortfarande att avgränsa, registrera och offentliggöra information om nyckelbiotoper. Vi hoppas därför att våra ideella krafter lyckas samla in ett kunskapsunderlag som staten sedan kan använda i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Levande skogar. Självklart kommer resultatet av insatserna att offentliggöras, säger Johanna Sandahl.

Idag fredag 19 maj deltar även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i en interpellationsdebatt i riksdagen om statens ansvar för nyckelbiotoperna i svenska skogar. Den 25/5 ska även miljöminister Karolina Skog redogöra för sin syn. 

Kontakt:

Jesper Liveröd, press- och PR-chef Naturskyddsföreningen, 0722506338

 

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Hjälp ett bi – bygg en bivattnare!

Bin jobbar hårt. De pollinerar tusentals växter dagligen, och varje bi flaxar med vingarna över 10 000 gånger per minut, allt medan det flyger fram och tillbaka mellan boet och blommorna. Och när man jobbar hårt blir man törstig. 

Problemet för bin är att de ofta inte har tillgång till en säker vattenkälla. Vattnet behöver vara grunt så att bina inte riskerar att drunkna.

Grunda vattenkällor, som pölar, avdunstar gärna när solen ligger på. Andra ställen där en liten insekt kan hitta vatten, som bäckar, har kraftiga strömmar där det är lätt att svepas med.  

Det är där bivattnaren kommer in. Den hjälper våra pollinerande vänner att hämta andan och få i sig en slurk vatten. Enkelt och solidariskt!

Gör så här:

  • Ta en pajform eller en panna och fyll den med vatten och spelkulor, eller små stenar. Kulorna ger bina någonstans att landa så att de inte riskerar att drunkna när de dricker.
  • Placera på lämplig plats, i närheten av blommor och grönska där bin brukar trivas.  

Tack för din insats!

Vill du göra mer? Bygg ett bihotell!

Bygg ett bihotell

Dagens vildbin har svårt att hitta någonstans att bo. Hjälp bina att lösa bostadsbristen, bygg ett enkelt bihotell. Här hittar du instruktioner!

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Fotograf: 
Jakob Broström
Bildtext: 
En enkel bivattnare
Länktext: 
Lär dig hjälpa våra bin
Call to action - sidebar: 

"Vi vet inte hur plasten påverkar människa och miljö"

Av de 322 miljoner ton plast som tillverkades globalt 2015 hamnar så mycket som 5-13 miljoner i naturen. Vad händer när all plast hamnar i naturen? Naturskyddsföreningens nya rapport "Rätt plast på rätt plats" fokuserar på den svårnedbrytbara plasten, både plastskräp och mikroplast och hur de påverkar naturen. 

Några exempel på de största källorna till plast i naturen/havet är plastförpackningar, fimpar , mikroplaster från textilier, , fiskeutrustning som tappas i haven, och däck som nöts och avger gummipartiklar.

Rapporten visar att syntetiska textilier släpper ut mycket mer svårnedbrytbara fibrer vid tvätt än vad vi tidigare vetat. En studie visar att 1 kg akryltyg släpper till exempel ifrån sig så mycket som 120 000 fibrer vid varje tvätt. Största delen av dessa fångas upp i reningsverken och hamnar i slam, som sedan sprids på åkermark. Därifrån kan de komma in i maskar, och andra levade organismer.

- Det finns knappt någon forskning om hur plaster påverkar mikroorganismer, växtlighet och produktion. Regeringen måste sörja för större satsningar på sådan kunskap, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Största problemet med plastskräp och mikroplast i naturen/havet är att mycket är så svårnedbrytbart att de kommer finnas kvar i hundratals år. Eftersom vi hela tiden tillför mer plast till naturen/havet kommer mängden plast att öka för varje år.

- Såväl produktionen som konsumtionen av svårnedbrytbar plast måste minska och vi måste bli bättre på att återvinna - och göra det på rätt sätt. Idag återvinns i princip enbart plastförpackningar i Sverige.  Plasten måste in i den cirkulära ekonomin där allt vi tillverkar i högsta möjliga grad återanvänds eller återvinns och ytterst lite slängs och eldas upp,säger Karin Lexén.

Fem krav från Naturskyddsföreningen

  • Innehållsförteckningar på alla konsumentprodukter som innehåller plast, så att vi vet vilka typer av plast det är fråga om och därmed kan återvinna på ett bättre sätt.
  • Mer pengar till forskning för att kunskapen om hur plast i naturen påverkar djur och människor.
  • Mer pengar till innovation och design. Så att vi hittar effektiva sätt att få in plasten i den cirkulära ekonomin.
  • Bättre återvinning. Mer plast måste samlas in och bli till nya produkter, även annan plast än plastförpackningar
  • Tekniska lösningar för till exempel tvättmaskiner, så att plastfibrer från syntetiska kläder inte spolas ned i avloppen.

Läs rapporten HÄR
Läs en sammanfattning HÄR 

Kontakt:
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072-250 63 38

Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Vi hyllar eldsjälar från Luleå, Halmstad, Saltsjöbaden och Skövde

Isabella Katsimenis, Luleå, belönas med silverfalken för att hon orädd och med ett enormt engagemang på kort tid kastat sig rakt in i föreningens sakfrågor så väl som föreningsfrågor. I motveringen beskrivs hon som ”en tydlig talesperson i media och en engagerad klimat- och skogskämpe som får andra att både engagera sig och lyssna”. Hon har just avgått som länsordförande i Norrbotten men engagemanget i frågorna behåller hon.
 
Ebba Werner, Halmstad, brinner för biologisk mångfald och för att människor ska komma ut i naturen. Hon belönas med silverfalken för att i mer än 15 år varit drivande i Björkelundsgruppen inom Hallands Naturskyddsförening. Föreningen mottog 1953 genom en donation fastigheten Björkelund på 30 hektar. När Björkelundsgruppen tog över skötseln var fastigheten grandominerad och igenväxande. Idag finns där lövskog, naturbetesmarker, dammar, slåtteräng och en ginst-ljunghed, ett ljust och öppet landskap med hög biologisk mångfald och en välbesökt årlig slåtter. Besökarna lockas också av en trädgård med stekelhotell, sandslänter och noga utvalda växter, fågelmatning, vandringsled för allmänheten och natursnoksverksamheten. Detta hade inte kommit till stånd utan eldsjälen Ebba Werner.
 
Charlie Wijnbladh, Saltsjöbaden, uppmärksammas med en silverfalk för att i över 40 år varit lika engagerad lokalt som nationellt inom Naturskyddsföreningen. Han är en driven idéspruta och grundare av Naturskyddsföreningen familjeverksamhet ”Natursnokarna”. Han har under många år varit kretsordförande i Saltsjöbaden, styrelseledamot i Stockholms länsförbund, riksstyrelseledamot och varit drivande i föreningen Havsnätverket. Han har bland annat inspirerat många pedagoger till att undervisa om havet genom lärarfortbildningen Barnens Hav, samt gjort direkta insatser i grundskolor om Östersjön.
 
Kurt-Anders Johansson, Naturskyddsföreningens ordförande för den lokala kretsen i Skövde, sedan 20 år, tilldelas en silverfalk för sitt engagerade arbete som naturvårdare. Han är biolog, mykolog och nyfiken på allt i naturen. Han leder grupper, påverkar beslutsfattare och är drivande i att återskapa ängs- och hagmarker – bland annat i det orkidérika naturreservatet Nohlmarken i Skövde. Naturreservatet var helt igenväxt på 80-talet men tack vare idogt arbete finns där återigen arter som kräver att marken sköts och hävdas. Kurt-Anders har också varit delaktig i inventeringen av hela Billingens flora.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se
 
Isabella Katsimenis 0700 55 88 88
Ebba Werner 070 174 90 06
Charlie Wijnbladh 0708-39 76 87
Kurt-Anders Johansson 0706 30 17 36

Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

The Borneo Case – en film om urfolks utsatthet och skövling av regnskog

”THE BORNEO CASE" är som en gastkramande thriller med stor spänning, stora pengar, enorm kriminalitet, smutsiga brott, moraliskt förfall, vänskap, kärlek, uppror och engagemang. Dessutom har den huvudpersoner som inte kunde ha skrivits bättre i ett fiktivt manus.” Camilla Larsson i Sydsvenskan

Dokumentärfilmen The Borneo Case följer under fem år en grupp aktivister som kämpar mot skövling av regnskog och undersöker hur stora vinster investerats i företag runt om i världen. Gruppen utsätts för både dödshot och trakasserier under sin kamp mot vad som kallats det största miljöbrottet i historien.

I filmen möter vi bland annat av Mutang Urud, en tidigare aktivist som lever i exil och Clare Rewcastle Brown, en undersökande journalist.

The Borneo Case släpptes i samband med vår granskning som visar att sju svenska banker investerat miljardbelopp av spararnas pengar i företag som avverkar regnskog på Borneo. Läs mer om rapporten här.

Filmen kommer att visas runt om i Sverige under året, bland annat av Naturskyddsföreningens lokalavdelningar. Under maj månad finns det möjlighet för alla att se dokumentären på SVT och SVTPlay.

MER INFORMATION

The Borneo case finns att se på SVTPlay

Vill du ordna en visning av filmen? Ta kontakt med din lokala krets. Här hittar du Naturskyddsföreningen på din ort. För medlemar finns mer information på Naturkontakt.

Läs mer om The Borneo Case på filmens officiella webbsida (eng)

Kontakta din bank med ett mail och gör en skillnad!

Över 2000 personer har redan mailat sin bank. Bankerna lyssnar!

Etiketter: 
Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Hyggesfritt i fokus för Naturskyddsföreningens Skogspris

De båda pristagarna belönas för sitt uthålliga och betydelsefulla arbete för att främja och utveckla hyggesfria metoder, inte främst som enskilda markägare, utan genom att de båda yrkesmässigt arbetar med rådgivning till skogsägare. Båda är också flitiga debattörer och därmed viktiga personer i arbetet med att påverka skogspolitiken.

– Vi tycker att det är otroligt viktigt med ett nytänkande inom skogsbruket. Det behövs en mångfald av metoder för hur skogen kan brukas på ett mer skonsamt sätt för växter och djur – och för skogens upplevelsevärden. Mikael och Martin har båda väldigt aktivt drivit på utvecklingen mot ett mer omväxlande och mångsidigt brukande av skog, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Priset, diplom och en statyett föreställande en spillkråka, skapad av konstnären Kenneth Derlow, delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde, Mer än 300 medlemmar från hela landet hade samlats för att inspireras, diskutera och planera föreningens kommande verksamhet.

Juryns motivering:
”Martin Jentzen, Munkedal och Mikael Karlsson, Södertälje är båda skogsägare som med gedigna skogserfarenheter i bagaget bland annat givit ut skrifter och bedrivit rådgivning om hållbart skogsbruk.

Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos alltfler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder.”

Juryn för Naturskyddsföreningens Skogspris:
Johanna Sandahl (Naturskyddsföreningens ordförande), Anita Brodén och Per-Erik Mukka (ledamöter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse), Stefan Bleckert (naturvårdschef vid Sveaskog och oberoende expert) samt Jonas Rudberg (sakkunnig vid Naturskyddsföreningens rikskansli).

> Läs mer om Skogspriset

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Hyggesfritt i fokus för Naturskyddsföreningens Skogspris

De båda pristagarna belönas för sitt uthålliga och betydelsefulla arbete för att främja och utveckla hyggesfria metoder, inte främst som enskilda markägare, utan genom att de båda yrkesmässigt arbetar med rådgivning till skogsägare. Båda är också flitiga röster i skogsdebatten och bidrar därmed till att påverka skogspolitiken i rätt riktning.

Martin Jentzen Mikael Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Jentzen och Mikael Karlsson, Skogspristagare 2017.

Motiveringen lyder:

”Martin Jentzen, Munkedal, och Mikael Karlsson, Södertälje är båda skogsägare som med gedigna skogserfarenheter i bagaget bland annat givit ut skrifter och bedrivit rådgivning om hållbart skogsbruk.

Både Jentzen och Karlsson har genom sin kunskap och inspiration bidragit till en ökad medvetenhet om naturnära skogsbruk och dess betydelse för skogens mångfald och skogsekosystem. Båda har också vinnlagt sig om att påvisa att hyggesfritt, hållbart skogsbruk inte behöver stå i konflikt med ekonomisk lönsamhet, vilket utöver skoglig miljövinst bidragit till en ökad acceptans och vilja hos alltfler att gå över till mer hållbara bruknings- och avverkningsmetoder.”

Priset, diplom och en statyett föreställande en spillkråka, skapad av konstnären Kenneth Derlow, delades ut på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Skövde.

– Det finns flera olika metoder för skogsbruk utan stora hyggen. Naturskyddsföreningen förespråkar inte någon enskild metod specifikt, men vi vill belöna nytänkande och alternativa metoder som är skonsamma för mångfalden av växter och djur i skogen. Mikael och Martin har båda drivit på utvecklingen mot ett mer omväxlande och mångsidigt brukande av skog, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Vad är Skogspriset?

Skogspriset ska uppmuntra fler markägare att berätta om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak. Vi tycker att det är viktigt att belöna och uppmuntra markägare som är förebilder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.

> Läs mer om Skogspriset.

 

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Bildtext: 
Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl delar ut Skogspriset till Martin Jentzen. Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor och skog, i bakgrunden.
Länktext: 
Läs mer