Skärp kraven på palmoljeproduktionen

Nu behöver de svenska livsmedelsföretagen höja ribban för hur palmoljan i våra livsmedel ska produceras. Livsmedelsföretagen måste kräva att palmoljan inte bidrar till regnskogsskövling eller brott mot mänskliga rättigheter.

Palmolja
Att fortsätta handla med palmolja i tron om att det på sikt leder till förändring och en mer hållbar produktion är inte längre försvarbart.
Artikel

Konsumtionen av palmolja fortsätter att öka över hela världen. Bakom de enorma plantagerna döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torvmarker som utdikas till plantager och grova brott mot mänskliga rättigheter. Effekterna för klimatet är förödande.

Nu är det bråttom att få komma till rätta med de omfattande kränkningarna av mänskliga rättigheter, användandet av slavarbete och den miljömässigt ohållbara produktionen. Ett viktigt steg är att de svenska livsmedelsföretagen höjer sina krav för hur den palmolja som ingår i produkter i våra butiker ska produceras. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen beslutade i början av förra året att den palmolja som används i svenskproducerade livsmedel ska vara certifierad senast under 2015.

Naturskyddsföreningen ser certifieringen med RSPO (Round Table of Sustainable Palm Oil) som ett viktigt första steg för att visa på de svåra och omfattande problem som råder för palmoljesektorn, men certifieringen är inte en garanti för hållbar produktion.

RSPO tillåter fortsatt avskogning

RSPO-certifieringen brottas med allvarliga problem ute på plantagerna då bolag avslöjats med avskogning och brott mot mänskliga rättigheter. RSPO tillåter fortsatt avskogning och utdikning av torvmarker vilket i sig är alarmerande och har en omfattande negativ inverkan för den biologiska mångfalden och på klimatet.

Naturskyddsföreningen menar att man i dagsläget måste gå längre än vad RSPO kan garantera och ställa krav som är än tuffare. De krav som svenska livsmedelsföretagen presenterar ligger lägre än vad vissa av de globala palmoljeproducentera och konkurrenterna ställer på produktionen.

Bland annat kräver världens största palmoljeproducent, Wilmar International, att palmoljan ska vara avskogningsfri.  Kraven ligger också en bit under den deklaration som bland annat FN står bakom; New York Declaration on Forests.

I ljuset av de omfattande bränder som härjar i Indonesien är det viktigt att svenska livsmedelsföretag tar ställning för en produktion av palmolja som går längre än vad RSPO kräver. Det är inte ansvarsfullt att handla med palmolja som kan ha producerats under förhållanden som innebär utrotning av arter, slaveriliknande arbetsförhållanden och barnarbete.

Ska det verkligen vara upp till konsumenten att avgöra om man kan och vill riskera att konsumera palmolja som bidrar till avskogning eller konflikter med lokalsamhällen?

Bränderna i Indonesien är anlagda av palmoljeföretag för att bereda ny mark till nya palmoljeplantager.

Falska garantier för certifierad palmolja

För att komma tillrätta med de allvarliga förhållandena inom palmoljeproduktionen krävs det en strängare lagstiftning som efterföljs och policys som ställer skarpare krav på palmoljeproduktionen.

Det krävs ett stöd till de civilsamhällesorganisationer som bedriver detta viktiga förändringsarbete på plats i producentländerna. En fortsatt handel med palmolja som inte uppfyller basala krav riskerar istället att undergräva civilsamhällesorganisationernas arbete.

De svenska livsmedelsföretagen och andra inköpare av palmolja bör kräva transparens och spårbarhet tillbaka till var palmoljan producerats. Utan kunskap om varifrån palmoljan kommer kan inget företag garantera att palmoljan är avskogningsfri och inte kränker mänskliga rättigheter. Att enbart förlita sig på RSPO-certifieringen är inte tillräckligt som garanti.

Certifieringen är inte ny utan kriterierna har funnits sedan 2005. Passivt medlemskap i RSPO räcker inte utan det krävs aktivt agerande för att certifieringen ska vara både trovärdig och tillräcklig för att lösa de stora problem palmoljeproduktionen bidrar till. Tiden är knapp att åtgärda det som behövs.

Använd inte bönderna som ursäkt

Få är de som kritiskt granskar orsaken till varför så mycket som 40 procent eller till och med mer av den indonesiska produktionen produceras av småbrukare.

Alla bönder vill inte producera palmolja men många behöver en gröda som ger dem en inkomst. Det behöver inte nödvändigtvis vara palmolja, det finns fler grödor som genererar inkomster och ett diversifierat jordbruk behövs för att säkra att även mat produceras på jordbruksmarken. Ingen kan leva på enbart palmolja.

Det är också oerhört viktigt att sätta palmoljeproduktionen i ett större sammanhang. Ofta lyfts småbönderna fram som ursäkt för vi inte ska minska vår användning av palmolja eller ställa skarpare krav vad gäller hållbarhet.

Naturskyddsföreningen menar att det är oerhört avgörande att säkerställa en ansvarsfullare och mer långsiktigt försvarbar palmoljeproduktion. Detta görs enbart genom att ge civilsamhällesorganisationer ett hundraprocentigt stöd för de genomgripande policyförändringar inom jordbruks- och skogssektorn som krävs för att få ordning på den rådande situationen.

Att fortsätta handla med palmolja i tron om att det på sikt leder till förändring är inte längre försvarbart.

FAKTA

Så mycket som 70 procent av världens handel med palmolja beräknas idag gå under deklarationer som kräver en avskogningsfri produktion. 

Drivkraften bakom denna förändring är det faktum att världens största palmoljeproducent, Wilmar, antog en tuff deklaration för sin palmoljeproduktion i december 2013.

I september förra året anordnade FN ett klimatmöte där en icke-bindande deklaration antogs för att halvera avskogningen till 2020, och sträva efter att få ett stopp på all avskogning till 2030. Deklarationen, the New York Declaration on Forests, togs på FN:s klimatmöte och är signerad av regeringar, civilsamhällesorganisationer och näringsliv, däribland både producenter och uppköpare av palmolja.

Naturskyddsföreningens primära roll är att i dialog och samverkan med  civilsamhällesorganisationer i producentländerna arbeta för att en genomgripande och långsiktig förändring sker på såväl policy- som lagstiftningsnivå, allt för att åtgärda de omfattande negativa konsekvenser som en stor del/dominerande del av produktionen orsakar. På så sätt kan en ansvarsfullare palmolja möjliggöras på sikt.

Ladda ner EIA-rapporten från 17/11 (pdf)

Läs Greenpeace International rapporten från 19/11

Norska Orkla, där bland annat Göteborgs Kex och OLW ingår, gick ut den 11/11 med zero deforestation deklaration. Läs deras deklaration

Ladda ner The New York Declaration on Forests (pdf)