Rädda skogens alla värden!

Värdefulla skogar kalhuggs och skogens biologiska mångfald urholkas. På många platser blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi vill ha en ny skogslagstiftning och ett långsiktigt hållbart skogsbruk som gynnar mångfald och som tar hänsyn till skogens alla värden.

Skogsbruket ska bedrivas så att skogen kan läkas, återskapas och fortsätta att förse oss med ekologiska tjänster: virke, svamp, bär, vilt, bränsle, förmågan motverka klimatförändringar. Turism, rekreation, renskötsel, skogsbete, fiske och jakt är också delar i ett mångsidigt bruk av skogen.

I praktiken fungerar inte dagens Skogsvårdslag så att de dubbla målen om miljö- och produktion betyder lika mycket. Värdefulla skogar kalhuggs och skogens mångfald urholkas. Vi vill att miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Begränsad klimatpåverkan” och "Ett rikt växt och djurliv" ska styra hur skogen används. EU:s lagar om skydd av arter och FN:s konventioner måste också uppfyllas.

Aktiva medlemmar landet runt

Naturskyddsföreningen har kämpat för skogen i mer än hundra år. Genom våra kretsar och länsförbund har vi aktiva medlemmar med lokal förankring i hela landet. Genom att hålla koll vad som händer i skogen och genom utflykter och inventeringar kartlägger vi och lyfter fram värdefulla skogar och hoten mot dem. Blir situationen akut och skogen hotas av avverkningar eller annan exploatering slår vi larm. 

Genom utbildning av lärare i hur de kan använda skogen i skolundervisningen, arbetar vi för framtida generationers kunskap och engagemang. Vi arbetar för att kommuner och andra markägare ska spara skogar som ligger i och intill tätorter, skolor och förskolor. De har stor betydelse för att både barn och vuxna ska må bra.

Trakthyggesbruket har utarmat skogens liv

Sedan 1950-talet har det bedrivits ett mycket intensivt skogsbruk i Sverige, med kalhyggen som dominerande metod. Cirka 60 procent av skogen har kalavverkats och ersatts av träd av en och samma art och ålder genom återplantering. Denna utveckling har lett till en omfattande utarmning av livsmiljöer och därmed en akut kris för skogens mångfald. Samtidigt ökar trycket på skogen, bland annat genom en ökad efterfrågan på biomassa. I våra växande tätorter hotas också värdefull skog av exploatering i form av exempelvis bostäder och vägar.

Sverige står inför stora utmaningar om de politiskt antagna miljökvalitetsmålen som berör skog ska uppnås och om vi ska uppfylla de internationella åtaganden vi har förbundit oss till.

EU-direktiv slår fast att de arter och naturtyper som finns i vårt land ska tas om hand så att de skyddas mot hot, både kort- och långsiktigt. Idag bedömer myndigheterna att inget av de miljökvalitetsmål som berör skogen är möjligt att uppnå. EU:s artskyddsbestämmelser har inte heller införlivats i skogsbruket på ett tydligt sätt.

Det behövs en ny skogspolitik

I den 20 år gamla lag som styr skogspolitiken är miljö- och produktionsmål jämställda, åtminstone på papperet. I verkligheten fortsätter trots detta förlusten av skogens biologiska mångfald, genom att värdefulla skogar fortfarande kalhuggs och fragmenteras. Utvecklingen missgynnar inte bara skogens liv, utan även alla oss människor som älskar att använda skogen för friluftsliv och rekreation, samt de nya verksamheter och jobb som växer fram inom exempelvis turism.

För att hantera de utmaningar som den svenska skogen och skogsbruket står inför, behöver vi en annorlunda skogspolitik, som är baserad på dagens kunskap och utgångsläge och som möter framtidens utmaningar. En politik som leder till att Sverige uppfyller målen om miljökvaliteter i skogen.

Vi anser att några hörnstenar i den nya politiken bör vara:

  • Ett hållbart nyttjande av skogen, där naturens, människans och samhällets samlade behov sätts i fokus
  • Skogsskötsel som medför att vi uppfyller våra åtaganden inom EU- och FN-konventioner
  • Det regelverk som styr skogsbrukets påverkan på miljön ska ligga i miljöbalken
  • De synergier som finns mellan olika miljökvalitetsmål, exempelvis ”Levande skogar”, ”Begränsad klimatpåverkan” och "Ett rikt växt- och djurliv" måste tas tillvara
  • Ett hållbart landskapsperspektiv för skydd och skötsel av skog

Produktionsmålet för skogen styr politiken

Det skogsbruk vi har i Sverige idag, med kalhyggen som helt dominerande metod, är den utan jämförelse största orsaken till krisen för skogens mångfald. Det har bidragit till brist på livsmiljöer för tusentals arter och skapat ett hyggeslandskap med homogena planteringar – stora områden som utarmats på viktiga biologiska och sociala värden.

Skogspolitiken som lades fast 1992 föreskriver att miljö och produktionsmålen ska vara jämställda. I verkligheten har dock produktionsintresset sedan länge haft företräde, och vi når inte målen om att bevara biologisk mångfald knuten till skogen. Inte heller når vi målen om människors tillgång till skog för bland annat friluftsliv och rekreation.

Vi vill blåsa nytt liv i debatten om den svenska skogen. Det är dags för beslutsfattarna att på nytt ställa frågorna: Hur ska skogen användas? Hur ska besluten fattas? Vem ska ha inflytande? I en tid då anspråken på skogen ökar samtidigt som förlusten av skogens värden för biologisk, social och kulturell mångfald fortsätter måste vi tänka om.

Skogen – dess olika värden och hur den förvaltas – berör oss alla.

Hjälp oss skydda naturskog

Ge bort valfritt antal kvm skog och hjälp oss bevara våra svenska naturskogar.