Pilotprojektet AccESS

Naturskyddsföreningen deltar i ett två-årigt europeiskt pilotprojekt tillsammans med tio andra europeiska miljöorganisationer. Under projektet kommer vi, tillsammans med våra projektparter, undersöka och testa nya gemensamma arbetsmetoder för att få miljöorganisationer att delta i utvecklingen av nya standarder.

AccESS är ett pilotprojekt som drivs av ECOS (European Environmental Citizens Organisation för standardisation) och syftet är att hjälpa nationella miljöorganisationer runt om i Europa att delta i det europeiska standardiseringssystemet (ESS).

Standarder brukar beskrivas som gemensamma lösningar på återkommande problem. De kan hjälpa till att höja kvaliteten på en vara eller tjänst, minska risker för missförstånd och bidra till ökad hållbarhet. Standarder som berör miljöfrågor kan till exempel handla om energimärkning av elprodukter, miljöledningssystem för företag, materialåtervinning och kemikalier i produkter.

Standarder spelar idag en större roll för europeiska lagar och policys än någonsin tidigare eftersom de ofta kopplas till EU-direktiv (lagar). På grund av detta har standarder en direkt påverkan på både människors hälsa och på miljön. Det är därför viktigt att miljöorganisationer deltar vid utveckling av standarder och bidrar med erfarenhet och kunskap.

Naturskyddsföreningen deltar i AccESS för att öka kunskapen om hur standardisering fungerar, för att i slutändan kunna påverka lagkrav på en detaljnivå och för att bygga ett nätverk mellan olika miljöorganisationer runt om i Europa.

Det krävs mycket tid, pengar och specialiserad kunskap för att delta i standardisering – något som automatiskt utesluter många miljöorganisationer från processen. ECOS tillhandahåller i AccESS-projektet en ingång till standardiseringsvärlden, och genom samarbetet mellan miljöorganisationer höjs och stärks miljörösten ytterligare.

Projektparterna utgörs av nio europeiska miljöorganisationer:

·         BBLV (Belgien)

·         DOOR (Kroatien) 

·         EcoCity (Grekland)

·         IEW (Belgien)

·         Legambiente (Italien)

·         Naturskyddsföreningen (Sverige)

·         Terra Cypria (Cypern)

·         SNS (UK)

·         ZERO (Portugal)

Under projektets gång kommer vi arbeta inom områdena Kemikalier & Nanoteknologi, Materialeffektivitet samt Återvinning & Återanvändning. Vi kommer dela vår kunskap och expertis inom dessa områden med syfte att förbättra de standarder som tas fram. ECOS kommer förstärka vår röst på europeisk nivå.

Arbetsområdena inom AccESS är:

  • Bioekonomi
  • Smarta nät och elmätare
  • Elfordon
  • Växthusgasutsläpp och klimatförändringar
  • Återvinning & återanvändning
  • Materialeffektivitet
  • Ecodesign hos energirelaterade produkter
  • Kemikalier & nanoteknologi
  • Kylmedel 

AccESS är det första projektet av sitt slag och startade januari 2017. Projektet finansieras av Europeiska Kommissionen med syfte att tackla de stora hinder som finns för att få miljöorganisationer att delta i standardisering och visa deras viktiga roll i att förbättra kvalitén i nuvarande standarder. Projektet kommer avslutas i januari 2019.

För mer information om projektparternas nationella aktiviteter för AccESS, vänligen besök deras respektive hemsida.

För mer information om AccESS och ECOS, kontakta Ioana Popescu, projektkoordinator AccESS: Ioana.popescu@ecostandard.org

För att lära dig mer om standarder, se utbildningen ”Alla Vinner!”
> Se utbildningen här