8 politiska förslag för biologisk mångfald

Frågan om förlusten av biologisk mångfald måste prioriteras. För att politikerna ska bli bättre rustade inför valet 2018 erbjuder vi åtta förslag på politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den biologiska mångfalden i Sverige.

Biologisk mångfald är kärnan i det som gör naturen rik, värdefull och viktig för alla levande varelser. Den mänskliga civilisationen är beroende av biologisk mångfald och friska ekosystem, och som människor är vi alla beroende av det naturen ger oss. En artrik natur och friska ekosystem är själva grunden för samhällets välfärd och vår överlevnad.

Tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den skenande förlusten av biologisk mångfald är idag ett lika allvarligt och akut hot som klimatförändringarna. Att stoppa utarmningen av skog, hav och land är en fråga om att värna jordens sköra balans, men ytterst att skydda oss själva.

Mer än halva Sverige är täckt av skog, men det har aldrig funnits så lite biologiskt rik naturskog som det gör idag. Vårt jordbrukslandskap är en av de artrikaste landskapstyperna men på allt fler platser riskerar många växter och djur att försvinna. Och våra hav hotas av övergödning, plast och utfiskning. Riksdagen har satt upp mål för att skydda biologiska värden. Men Sverige ser inte ut att nå ett enda av de miljömål som rör biologisk mångfald.

Så hallå, politiker! Vi kräver att frågan om förlusten av biologisk mångfald prioriteras. För att ni ska bli bättre rustade inför valet 2018 erbjuder vi er förslag på åtta politiska åtgärder som skulle göra stor skillnad för den biologiska mångfalden i Sverige. Varsågoda!

Se till att lagen skyddar djur och natur

1. Stärk miljöbalken. Det behövs ett kraftfullt juridiskt verktyg för att skydda naturen. Tillämpningen av miljöbalken måste därför skärpas. Skogsvårdslagen och minerallagen bör också lyftas in i balken för hårdare miljökrav i dessa verksamheter.

2. Inför en ny skogspolitik och lagstiftning. Modern forskning och skogens biologiska, sociala och kulturella värden måste vara utgångspunkten för att säkra ett långsiktigt hållbart brukande av skogen.

3. Sätt stopp för miljöfarliga undantag. Det ska inte vara tillåtet med till exempel gruvor i skyddade områden eller dispenser från strandskydd som leder till att värdefulla stränder exploateras.

Sluta skövla skog och hav

4. Öka resurserna för skydd av värdefulla skogar. Skogar med höga naturvärden behöver omgående identifieras och bevaras.

5. Begränsa bottentrålningen. Bottentrålning medför stora bifångster och förstör livsmiljöerna för många djur. Sverige bör verka för att bottentrålning förbjuds inom hela EU.

Värna mångfalden och skydda naturen från skadliga miljögifter

6. Inför en svensk ekopolitik. Det behövs långsiktiga spelregler och politik som främjar produktion av svensk ekologisk mat. Det måste vara enklare och löna sig att bedriva ett lantbruk som gynnar den biologiska mångfalden.

7. Gör det dyrare att använda gifter i jordbruket. Inför en differentierad bekämpningsmedelsskatt som blir högre ju farligare ett bekämpningsmedel är.

8. Gör det lönsamt med betande djur. På svenska naturbetesmarker finns många rödlistade arter. Miljöersättningar till betesmarker bör därför höjas.

Bli medlem – välj naturen

Nu är det hög tid för våra politiker att prioritera miljöfrågorna. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det är dags att välja naturen!