Biobränslen märkta med Bra Miljöval

Biobränslen är ett brett område som innefattar allt från grillkol och tändprodukter till biogas och fordonsbränsle. Bra Miljöval-märkningen av biobränslen ställer bland annat krav på hållbar avverkning och minskad fossilanvändning, och är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem.

Vi på Skandivaror/Gryfskand är glada att vara först på marknaden med grillkol märkt Bra Miljöval. Vi vill på så sätt visa att det är fullt möjligt att kombinera högkvalitativa produkter med stränga miljökrav genom effektiv produktion och hållbart skogsbruk. Vi hoppas att detta kommer att leda till ökade miljökrav för branschen i sin helhet.
Alexander Brömer, Marknadschef Skandinavien, Gryfskand/Skandivaror
Bra Miljöval är en märkning med otroligt tuffa kriterier. Att just vi är den första biogasaktören som får märkningen beror på att vi haft ett konsekvent hållbarhetstänk under många år.
Anders Ericsson, Energichef, Trollhättan Energi

Det är insikten om hur biobränslen påverkar vår miljö som har lett till att producenter vänt sig till Naturskyddsföreningen och efterfrågat möjligheten att miljömärka olika typer av bränsle.

Miljömärkt biobränsle ger konsumenter chansen att göra val som är bättre för miljön. Bland annat ställer vi krav på ett skonsammare bränsleuttag, färre skadliga kemikalier och mindre tungmetaller. Avverkning, förädling och transporter måste ske med med minimal inblandning av fossilenergi.

Dessutom innebär bränsle märkt Bra Miljöval att pengar avsätts i en fond till projekt som gynnar biologisk mångfald i skog och mark. Att knyta en sådan konkret miljönytta till en bränslemärkning är helt unikt.

Vad ställer vi för krav?

Till att börja med får inte för mycket fossil energi vara inblandad i tillverkningen av produkten. Icke förnybar energi som används inom t ex utvinning, transport, paketering och som processenergi vid tillverkning får uppgå till maximalt 10% av produktens energiinnehåll. För gasformiga och flytande drivmedel, som rapporteras och granskas inom hållbarhetsdirektivet, ställs istället krav på maximal klimatpåverkan för hela det sammansatta drivmedlet (se Biobränsle Praxis).

Kemiska ämnen och föreningar som ingår i bränslet får exempelvis inte orsaka cancer, genetiska skador, fosterskador eller nedsatt fortplantningsförmåga. Aska som blir kvar när produkten förbränns på ett normalt sätt ska klara Skogsstyrelsens rekommendationer för askåterföring, vilket innebär att de måste ha mycket låga halter av exempelvis tungmetaller.

Den träråvara som ingår i bränslet ska komma från FSC-certifierat skogsbruk eller motsvarande. Det innebär att skogsbruket i fråga ska ta ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar och inte till exempel lämna efter sig ohållbara kalhyggesområden eller hugga ner viktiga skogsbestånd.

Andra krav som ingår är bland annat att genmodifierade grödor inte får användas, att palmolja inte får ingå och att tillverkaren själv ska ha ett väl fungerande miljöarbete. Kriterierna i sin helhet finns listade i kolumnen till höger.

Vilken nytta gör biobränsle med Bra Miljöval?

Genom att köpa miljömärkta biobränslen ökar man efterfrågan på hållbart producerat bränsle och sätter press på tillverkarna. Man gynnar också de tillverkare som tar ansvar och ger dem större möjlighet att nå ut med sina hållbara produkter.

Vilka produkter kan märkas med Bra Miljöval?

Alla förnybara bränslen som klarar av kriterierna för Bra Miljöval kan märkas. Några exempel är:

  • Pellets
  • Grillkol
  • Tändprodukter
  • Biogas
  • Flytande fordonsbränslen

Som bränsleproducent har man en konkurrensfördel av att ens produkt är märkt, eftersom man kan erbjuda en kvalitet som konkurrenterna inte kan erbjuda. En miljömärkning innebär att en oberoende part (i det här fallet Naturskyddsföreningen) går in och förespråkar produkten, till skillnad från när producenten själv går in och försöker lyfta sin egen produkt.

Hör av dig om du har frågor!

Har du frågor om miljömärkta biobränslen eller är intresserad av att märka ditt företags produkt? Tveka inte att kontakta någon av oss på Bra Miljöval. Du hittar våra kontaktuppgifter uppe till höger på sidan.

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.