El märkt med Bra Miljöval

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt. Det räcker med ett telefonsamtal eller ett mail till ditt elbolag för att du ska bidra till en mindre miljöbelastning och en friskare värld.

Foto:

Ulrica Zwenger
Genom att sätta upp egna solceller och bara erbjuda el märkt med Bra Miljöval, sätter vi maximal press på en förstenad elmarknad.
Johan Ehrenberg, grundare ETC el
Ett hållbart samhälle kräver att alla tar ansvar för sitt avtryck på miljö och klimat, inte minst vi som verkar i energibranschen. För oss är Bra Miljöval ett självklart och naturligt steg i att ta vårt ansvar som samhällsaktör.
Johannes Boson, VD Telge Energi
Vi säljer enbart el märkt Bra Miljöval. För visserligen gillar vi valfrihet, men inte om den förstör vår planet.
Pontus Winberg, VD, GodEl
Tillsammans kan vi sätta tryck på elproducenterna och på så vis komma närmare ett hållbart samhälle. Därför är det mycket roligt att vi på DinEl ser ett ökat intresse för miljökloka val som till exempel el märkt med Bra Miljöval.
Roger Sundemo, VD, Göteborg Energi DinEl

Aktuellt:
Omarbetning pågår av nya kriterier för Bra Miljöval Elenergi

Remiss med förslaget på nya kriterier för el märkt Bra Miljöval pågick 24 november 2020 till och med den 15 januari 2021. Bra Miljöval sammanställer alla remissvaren och genomför omarbetning av kriterierna till en slutlig version som ska fastställas av Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Här finns mer information om förslaget, klicka här. 

Om el märkt med Bra Miljöval

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el.

Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Här kan du se vilka elbolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval
OBS: Några elbolag säljer enbart el märkt Bra Miljöval men hos de flesta är Bra Miljöval ett tillval.

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning, som kärnkraft och fossilel, samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.
  • Du minskar din klimatpåverkan.
  • Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Vilka miljökrav ställer Bra Miljöval?

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men vi ställer hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av elbranschens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till torrlagda älvfåror, som svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket leder till stora skador på växt- och djurliv. Vattenkraft märkt Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom vattendragets naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat faunapassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Läs mer i våra Kriterier

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lista på ”stoppområden” i våra Kriterier

Biokraft som är märkt med Bra Miljöval kommer från certifierade avverkningar, där användningen av fossil energi vid avverkning, förädling och askhantering är minimal. Biomassan får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet). Läs mer i våra Kriterier

Bra saker som hänt tack vare el märkt Bra Miljöval

En viktig del i Bra Miljöval är att inte bara ställa krav på att minimera miljöbelastningen, utan också arbeta aktivt för att reparera skador som redan har inträffat.

  • Det har byggts faunapassager förbi vattenkraftverk runt om i Norden. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras att leva och föröka sig.
  • Dammar och andra vandringshinder har röjts ut, vilket öppnat upp vattendrag för exempelvis lekande fisk.
  • Hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter har gynnats, genom biotopvård och återställning av skadade vattendrag.
  • Mängder av energieffektiviseringsprojekt har genomförts. Det bästa sättet att minska negativ miljöpåverkan från energiframställning är att använda mindre energi.
  • Efterfrågan på hållbart producerad el har ökat.

Vad kostar el märkt Bra Miljöval för en privatperson?

Det bestämmer ditt elbolag. Oftast blir det en extrakostnad på något eller några ören per kilowattimme. I jämförelse kostar elen totalt ungefär en till två kronor per kilowattimme. Det blir alltså någon procent dyrare med miljömärkt el. I en lägenhet brukar det motsvara några tior, och i en villa några hundralappar.

 

Vill ert elbolag sälja el märkt Bra Miljöval?

All förnybar el som klarar våra kriterier kan märkas. I kolumnen till höger hittar ni kriterier, avtal och ansökningsblankett. Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval kontrolleras varje år av oss och en oberoende revisor. Kontakta oss gärna på telefon eller e-post om ni har några frågor.

Vad kostar det för ett bolag att märka sin el?

Man betalar dels för ansökan, dels en årlig licensavgift som består av en fast del och en rörlig efter hur mycket el bolaget säljer. Kostander står i licensavtalet.

Läs mer

> 5 frågor till Emanuel Blume som arbetar med Bra Miljöval för el, värme och biobränslen 

Här är Bra Miljövals satsningar på bättre vattenkraft

Kolla! Över 205 miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval.