El med Bra Miljöval - utveckling

El märkt med Bra Miljöval är idag en etablerad produkt på marknaden. Startåret 1996 hade endast ett fåtal stora elbolag licens. Idag är de flesta svenskar kunder hos elbolag med licens för Bra Miljöval, trots att kriterierna nu är betydligt hårdare.

Bra Miljöval är ingen statisk uppsättning regler och krav. Allt eftersom samhället, forskningsläget och tekniken utvecklas anpassar vi våra kriterier för miljömärkt el. Ungefär vart femte-tionde år gör vi en uppdatering av kraven som är tuffare än de tidigare. På så sätt driver vi en utveckling som ständigt tar oss närmare det hållbara samhället.

Märkningen startar 1996

I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 började Bra Miljöval miljömärka el. I början var det enda krav som ställdes att den el som levererades skulle komma från förnybara energikällor, det vill säga vatten, vind, biomassa eller solkraft. Vattenkraftverk fick inte vara byggda efter 1996, ett krav som finns kvar än idag.

Tuffare krav 2002

2002 kom nya kriterier som ställde högre miljökrav på produktionen. Vattenkraft måste nu produceras i kraftverk med en viss minimitappning. Det innebar att kraftverken inte längre fick torrlägga vattendraget nedanför kraftverket i perioder utan ständigt måste upprätthålla ett naturligt flöde så att djur, växter och ekosystem inte slogs ut.

Vidare ställdes krav på att vattenkraft som märks med Bra Miljöval skulle bidra till att förbättra miljöläget i våra vattendrag genom stöd till miljöprojekt i strömmande vatten. Mer än 50 miljoner kronor har hittills använts till miljöprojekt på detta sätt. I samband med kriterieuppdateringen fördes även krav in på att biobränsle skulle uppfylla hållbarhetskrav på skogsbruket enligt FSC.

Ännu tuffare krav 2009

2009 skrevs kriterierna om för att passa de förändringar som sker inom elsektor och energiteknik. Kraven för att få sin el miljömärkt ökade därmed ännu ett snäpp. Vindkraft och biokraft fick liksom vattenkraft en hårdare kravlista att leva upp till. Inbyggt i de nya kriterierna är nu också en fondavsättning till energieffektivisering, så att varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval man köper bidrar direkt till energieffektiviserande åtgärder. Energieffektivisering, alltså att slösa mindre med energi, är kanske det absolut viktigaste vi kan göra för att vår energianvändning ska bli hållbar. Men trots detta och att det finns mängder med ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringsåtgärder så går utvecklingen alldeles för långsamt framåt. Naturskyddsföreningen vill påskynda utvecklingen och komma vidare!

Hårdare krav på vindkraft 2012

Kriterierna är uppdelade i krav på vattenkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi och övriga kraftslag. Under 2012 införde vi hårdare krav på vindkraft, gällande hur vindkraftverk får vara placerade för att godkännas för produktion av miljömärkt el. Hela listan över områden där vi inte godkänner vindkraftverk finns i bilaga 2.

Exempel om områden där vindkraftverk inte får vara placerade för att godkännas för miljömärkt elproduktion är biotopskyddsområden, område med riksintresse för obrutna fjäll, värdefulla hagmarker identifierade i TUVA-databasen, nyckelbiotoper och IBA-områden.

Framtiden

Det är många som är inblandade och berörda när kriterierna uppdateras, och för att få så stor miljönytta som möjligt krävs ett mycket noggrant arbete. Därför vet vi inte exakt när nästa version av kriterierna kommer, men troligtvis någonstans kring 2020. Elbolag, remissinstanser, sakkunniga och andra inblandade kommer att få reda på detta i god tid.