Bra Miljöval Kemiska produkter

Vare sig man rengör köket, impregnerar skorna eller tvättar bilen finns det risk för att man utsätter sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Därför finns Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Vi granskar alla ingredienser som ingår i produkten, så att du får en produkt som är skonsam både för din hälsa och för miljön.

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. När du väljer en kemisk produkt märkt med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen.

De produkter som vi märker måste uppfylla våra kriterier, vilket bland annat innebär att ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är förbjudna. Därutöver ska de ämnen som ingår ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet. Strikta krav ställs även på hormonstörande och allergiframkallande ämnen. Genom att ställa hårda krav på alla ingredienser bidrar Bra Miljöval till att fasa ut miljö- och hälsoskadliga kemikalier och uppmuntra användningen av bättre alternativ.

Genom att välja produkter märkta med Bra Miljöval får konsumenten en produkt som är så skonsam mot miljön och hälsan som är möjligt. För företag är en märknng med Bra Miljöval ett tydligt och trovärdigt sätt att visa att man prioriterar produkter med låg miljöpåverkan och vill vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Några grundkrav

  • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och uppfylla hårda krav på nedbrytbarhet.

  • Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.

  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på de parfymer och växtextrakt som ingår.

  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller ge fortplantningsskador är inte tillåtna. 

  • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 på grund av hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.

  • Högfluorerade ämnen (PFAS) och cykliska siloxaner tillåts inte.

  • Allergiframkallande konserveringsmedel, som till exempel isothiazolinonerna BIT och MIT är inte tillåtna.

  • Ren palmolja och palmkärneolja ska komma från ekologisk produktion. För andra ingredienser som baseras på råvara från oljepalmen, sk. derivat, gäller att de ska vara certifierade enligt RSPO Mass Balance eller högre certifieringsnivå.

  • Vi ställer krav på att företag med Bra Miljöval-märkta produkter har en ambition att öka andelen förnybar råvara i produkten och på så sätt minska klimatbelastningen.

  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar, för att minimera miljöpåverkan och gynna ett effektivt resursutnyttjande.

Lista över godkända ingredienser

Här är listan med de ingredienser som nu är godkända enligt kriterierna för 2018. Listan uppdateras löpande i takt med att nya ingredienser godkänns.

Avgifter

Gällande avgifter hittar ni i Licensvillkoren, till höger på sidan.

Bedömning av en enskild ingrediens

Det är också möjligt att ansöka om godkännande av en enskild ingrediens för användning i Bra Miljöval-märkta produkter. Exempelvis kan denna möjlighet användas för att i förväg ansöka om godkännande av flera olika parfymer, vilket underlättar om ni väljer att sedan byta parfym i er produkt.

För att ansöka om bedömning enligt ovan så använder ni blanketten ”Form for assessing a Perfume” om det gäller en parfym. För alla andra ingredienser används blanketten ”Form for assessing an ingredient”. Blanketterna hittar ni till höger på sidan.

Kostnaden är 5000 SEK per ingrediens.

Kontroll

Senast den 25 maj 2021 ska verksamhetsrapport och beräkningsmall skickas in till oss. Kontrollen avser verksamhetsåret 2020 och alla handlingar som behövs har skickats till er som är licenstagare. Under rubriken ”Dokument kontroll” hittar ni verksamhetsrapporten. Beräkningsmallen är ett registerutdrag för respektive företag och finns inte här på webbplatsen. Har ni frågor kring kontrollen är ni välkomna att kontakta Mari Ander, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.