Persontransporter märkta med Bra Miljöval

En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, har låga hälso- och miljöfarliga utsläpp samt bidrar till att det vid produktionen av fordon och dess drivmedel tas större hänsyn till miljö och sociala värden. Nästa gång du ska ut och resa, res miljömärkt!

Luftföroreningar kring flygplatser är omfattande. Arlanda Express bidrar till bättre luft kring Arlanda. Vi erbjuder resenärer som ska från Stockholm till Arlanda det snabbaste och det miljömässigt bästa sättet att resa. Att vi lever upp till kraven för Bra Miljöval ser vi som en bekräftelse på att våra miljösatsningar är rätt.
Per Thorstenson, VD, Arlanda Express

Nya kriterier för Bra Miljöval Persontransporter

Nya kriterier för Bra Miljöval Persontransporter har nu lanserats. Stort tack till alla som har bidragit med synpunkter.

Befintliga licenstagare

Alla befintliga licenstagare för Bra Miljöval Persontransporter sades upp den dag de nya kriterierna lanserades. Uppsägningen träder i kraft den 1 juli 2021. Fram till dess kommer det att finnas tjänster som är godkända enligt de gamla kriterierna, parallellt med tjänster som är godkända enligt de nya. 

Bra Miljöval Persontransporter

Den största skillnaden mot de gamla kriterierna är att det nu är olika kriterier för olika typer av färdsätt. Det gör att de är mer anpassade för respektive färdsätt än tidigare. De olika färdsätten är cykeldelning, bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg. Läs gärna mer om de krav som ställs i kriterierna längre ner.  

Syfte med Bra Miljöval Persontransporter 

Syftet med dessa kriterier är att påverka respektive färdmedelsbransch att bli bättre ur miljösynpunkt genom att:

  • minska dess klimatpåverkan
  • minska hälso- och miljöfarliga utsläpp till luft och vatten vid drift och underhåll

  • minska miljöpåverkan vid tillverkning av fordon och drivmedel

Några av kraven som ställs på de olika färdsätten

Cykeldelning: fordonsproduktion, service och reparation, ökad genomsnittlig användning per fordon, hantering av uttjänta komponenter, på elen samt krav på servicefordonen.

Bildelning: klimatpåverkan, utsläppsklass, drivmedel, el och rengöring av fordonen, att det är flera användare per bil per månad, tillgänglighet och att även mindre fordon än bilar erbjuds.

Taxi: ägande av fordonen, att det är el-, bränslecells- eller biogasfordon, på drivmedlet samt rengöring.

Buss, långfärd: utsläppsklass, klimatpåverkan, på drivmedlet samt på rengöring och miljömärkt ombord.

Buss, läns- och stadstrafik: fordonsproduktionen, utsläppsklass, klimatpåverkan, drivmedel samt på rengöring och miljömärkt ombord.

Spårtrafik: fordonsproduktionen, drivmedlet, energianvändning, på rengöring och miljömärkt ombord samt krav vid servering av livsmedel ombord.

Fartyg: eventuella batterier vid eldrift, drivmedlet, ökande andel förnybart drivmedel, landelanslutning, energianvändning, utsläpp av svavel och kväveoxider, på rengöring och miljömärkt ombord.

Vad kostar det att miljömärka en transporttjänst?  

Licenstagaren betalar en ansökningsavgift och sedan en årlig licensavgift. Denna består av en fast och en rörlig del som beräknas utifrån antal kilometer, personkilometer eller passagerare - beroende på färdsätt. Exakta kostnader finns angivna i licensvillkoren för persontransporter.

Intresserad av att ansöka om licens?

Till höger finns de dokument som behövs för att göra ansökan. Det underlättar att ha kriteriedokument, ansökningsdokumentet Ansökan [aktuellt färdsätt] samt Bilaga A sida vid sida för att lättare förstå hur respektive krav ska verifieras vid ansökan respektive årlig kontroll.

Om ny licens ska börja gälla från ett visst datum, tänk på att skicka in ansökan i tid. Hur lång tid handläggning tar av en komplett ansökan beror på hur många färdmedel, färdsätt och drivmedel som ska ingå i ansökan. Det är viktigt att alla verifikat som efterfrågas bifogas med ansökan, att eventuella beräkningar går att följa och att svar som anges i ansökan svarar på det som ska anges. Ju färre kompletteringar som behöver göras, desto snabbare går ansökan.

Hör gärna av dig om du har några funderingar eller behöver hjälp.

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.