Persontransporter märkta med Bra Miljöval

En resa märkt med Bra Miljöval ger begränsad klimatpåverkan, är energieffektiv och har låga hälsofarliga utsläpp. Nästa gång du ska ut och resa, res miljömärkt!

Luftföroreningar kring flygplatser är omfattande. Arlanda Express bidrar till bättre luft kring Arlanda. Vi erbjuder resenärer som ska från Stockholm till Arlanda det snabbaste och det miljömässigt bästa sättet att resa. Att vi lever upp till kraven för Bra Miljöval ser vi som en bekräftelse på att våra miljösatsningar är rätt.
Per Thorstenson, VD, Arlanda Express
Ybuss strävar efter att ständigt erbjuda hållbara persontransporter med moderna bussar. Det kan vi göra med ständiga förbättringar av fordonsteknik och logistik - för oss är det självklart att vi vill leva upp till kraven för Bra Miljöval!
Mathias Werner, Kvalitets och miljöansvarig, Ybuss, Westin Buss Stockholm AB

Nya kriterier för Bra Miljöval Persontransporter på gång

Nya kriterier för Bra Miljöval Persontransporter planerar att lanseras innan sommaren 2020.Tack till alla som bidragit med synpunkter. Efter lansering kommer en sammanställning av remissvaren läggas på www.bramiljoval.se 

Befintliga licenstagare

Alla befintliga licenstagare för Bra Miljöval Persontransporter kommer att sägas upp från den dag då vi lanserar de nya kriterierna. Det kommer dock vara en uppsägningsperiod på cirka 12 månader, för att det ska finnas tid för att ansöka enligt de nya kriterierna. Under denna uppsägningsperiod kommer de gamla kriterierna att gälla parallellt med de nya. Det går dock inte att ansöka enligt de gamla kriterierna efter att de nya lanserats.

Bra Miljöval Persontransporter - dagens kriterier

En persontransport, alltså en resa med till exempel tåg eller buss, som är märkt med Bra Miljöval ger låga utsläpp av koldioxid och andra miljöskadliga ämnen samt utförs på ett energieffektivt sätt. Kriterierna ställer även krav på el som används för att driva fordonen. Läs gärna mer om kraven längre ner.

Alla former av personresor kan märkas med Bra Miljöval. Det är själva resetjänsten som kan märkas, inte transportmedlet eller företaget.

Syftet med Bra Miljöval Persontransporter är att:

  • Arbeta för att fler konsumenter ska välja att resa energieffektivare, med begränsad klimatpåverkan och låga utsläpp
  • Verka för teknikutveckling mot energieffektiva persontransporter med låg klimatpåverkan, oavsett drivmedel och transportslag
  • Minska transporternas miljöfarliga utsläpp till luft 

Krav som ska uppfyllas 

I kriterierna  ställs krav på energieffektivitet genom att de sätter ett tak på hur mycket energi som får användas vid transporten. Det ställs krav på utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) för hela livscykeln samt krav på miljö- och hälsoskadliga utsläpp. Kraven är satta i relation till antalet personkilometer (alltså antalet personer i fordonet per kilometer). Det innebär t ex att ju mer energi ett fordon använder per kilometer desto fler personer måste resa i fordonet för att kravet på energieffektivitet ska klaras för transporten.

För resor som drivs med el ska all el vara förnybar där minst 50 % av elen även ska uppfylla kraven för Bra Miljöval El. Då ställs även hårda krav på produktionen så att den tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor. Dessutom går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering. 

Läs mer om Bra Miljöval El.

För Bra Miljöval Persontransporter finns även fem krav där minst ett ska kunna uppfyllas på de fordon som omfattas av märkningen; miljömärkta toalettartiklar, miljömärkta rengöringsmedel för städning, källsortering av avfall, 50 procent ekologisk mat, krav på underhållsmedel eller miljömärkta tvättanläggningar.

Vad kostar det att miljömärka en transporttjänst?  

Licenstagaren betalar en ansökningsavgift och sedan en årlig licensavgift, som består av en fast och en rörlig del som beräknas utifrån antal personkilometer. Exakta kostnader finns angivna i licensvillkoren för persontransporter.

Intresserad av att ansöka om licens?

Vi håller just nu på att ta fram nya kriterier för persontransporter, med beräknad lansering innan sommaren 2020. Är du intresserad av att ansöka om licens, kontakta gärna oss på Bra Miljöval. 

 
 
 
 
 
 
 

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.