Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Hur vi värmer upp våra bostäder har stor betydelse för miljön. Genom att välja fjärrvärme miljömärkt med Bra Miljöval gör du en stor miljöinsats på ett enkelt och billigt sätt. Du får då värme som producerats enligt Bra Miljövals högt ställda miljökrav.

Fjärrvärme är värme som produceras effektivt i en central anläggning och sedan leds ut till ditt hus. Oftast kommer värmen från att man eldar biobränsle eller tar vara på överskottsvärme från industrier. Väljer du dessutom fjärrvärme märkt med Bra Miljöval måste den klara hårda miljökrav. Det innebär att du minskar din klimatpåverkan och bidrar till ett hållbart samhälle.

Fjärrvärmens miljöpåverkan

Miljöpåverkan från fjärrvärme beror på hur den framställs, t ex vilka bränslen man eldar, hur man transporterar bränslet och hur man tar vara på restprodukterna. Även fjärrvärme med biobränsle kan vara problematisk, eftersom biobränslet kan komma från skogar med hög biologisk mångfald, lämna efter sig dåligt skötta kalhyggen, tränga undan människor och djur och leda till stora problem där det avverkas. Det går också åt fossila bränslen i avverkning och förädling. Biooljor kan komma från tropiska odlingar där regnskog huggits ner. Det är därför vi ställer hårda miljökrav. 

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Om du väljer fjärrvärme märkt med Bra Miljöval förbinder sig leverantören att producera värmen enligt våra miljökrav. Bra Miljöval kräver bland annat att bränslet kan spåras tillbaka till källan och är godkänt enligt FSC (FSC är en organisation som kontrollerar skogsbruk så att de minimerar sina miljöskador). Mängden fossila bränslen som används till avverkning, transporter osv måste kraftigt begränsas. Produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald eller social eller kulturell och ekonomisk välfärd. Det är inte heller tillåtet att blanda in palmolja, genmodifierade grödor eller stubbar (eftersom stubbar i skog är viktiga för biologisk mångfald). Exakt vilka krav som gäller för miljömärkt fjärrvärme kan du läsa i våra kriterier.

Du som själv kan påverka värmen i din bostad och har tillgång till fjärrvärme, ta kontakt med din värmeleverantör och fråga om det går att byta till miljömärkt fjärrvärme. Genom att påverka din värmeleverantör ökar du efterfrågan på fjärrvärme märkt med Bra Miljöval. Du gör då en klimatinsats och vi kommer ett steg närmare ett hållbart samhälle.

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.