Här är partierna som är bäst och sämst för miljön

Sällan har ett val betytt så mycket för miljö och klimat som EU-valet gör 2019. Men var står egentligen EU-politikerna i frågor relaterade till miljö och klimat? Naturskyddsföreningen har granskat vilken miljöpolitik de svenska EU-parlamentarikerna faktiskt drivit de senaste fem åren. I den nya rapporten framträder en tydlig bild: skillnaderna mellan parlamentarikerna är stora. Samtidigt som några varit blåslampor och starka miljöröster har andra gått åt motsatt håll och varit bromsklossar för en progressiv miljöpolitik.

Arter dör ut i en allt snabbare takt och de globala utsläppen av växthusgaser ökar. Om vi ska lyckas vända den här utvecklingen krävs höga ambitioner och ett kraftfullt agerande från våra folkvalda politiker. Och det är ont om tid: de kommande fem åren spelar en avgörande roll för att kunna hejda en global uppvärmning på över 1,5 grader och stoppa den pågående utarmningen av biologisk mångfald. EU-valet är med andra ord ett mycket viktigt val för miljöpolitiken. 

Inför EU-valet 2019 har Naturskyddsföreningen tagit fram rapporten“ Blåslampor och bromsklossar,- granskning av de svenska EU-parlamentarikernas miljöinsatser 2014 - 2019”. 

Hela rapporten hittar du här. 

Unik granskning av de folkvaldas miljöarbete

Rapporten bygger på två delar: Dels innehåller den en kartläggning av hur de svenska EU-parlamentarikerna har röstat i 32 viktiga miljöomröstningar om frågor som spänner över en bredd av miljöområden. Och dels har Naturskyddsföreningen gått igenom tusentals inlägg, ändringsförslag och betänkanden som de svenska parlamentarikerna lagt fram mellan 2014 och 2019.

Mer om hur granskningen gått till går att läsa här.

Utifrån röstbeteende och miljöengagemang har parlamentarikerna fått ett utmärkt, bra, okej eller ett dåligt miljöbetyg.

 Ett utmärkt miljöbetyg får de parlamentariker som lagt en bra miljöröst i minst 75 procent av de granskade omröstningarna och dessutom har uppvisat ett stort engagemang för miljöfrågor i det parlamentariska arbetet på andra sätt. De parlamentariker som har lagt en bra miljöröst i minst 75 procent av de granskade omröstningarna får ett bra miljöbetyg. Det går också att få ett bra betyg  vid ett extra stort engagemang i miljöfrågor, även om andelen bra miljöröst ligger mellan 50 och 74 procent. De som lagt en bra miljöröst i 50 till 74 procent av de granskade omröstningarna får ett okej miljöbetyg, om de inte har visat ett tydligt engagemang för miljöfrågor. De parlamentariker som lagt mindre än 50 procent bra miljöröster i de granskade omröstningarna får ett dåligt miljöbetyg.

Fem år av spridda skurar i EU-politiken

Rapporten visar tydligt att det finns stora skillnader i de svenska EU-parlamentarikernas engagemang och ambitionsnivå. Några parlamentariker sticker ut mer än andra då vissa har varit starka miljöröster och fått ett utmärkt miljöbetyg, medan andra har varit bromsklossar och därmed fått ett dåligt miljöbetyg. 

Mer om vad vi klassar som en bra miljöröst kan du läsa här.

Bäst i klassen, det vill säga de parlamentariker som fått utmärkt miljöbetyg, är: Linnea Engström (MP), Jakop Dalunde (MP), Malin Björk (V) och Jytte Guteland (S).

Sämst i klassen, det vill säga de parlamentariker som fått dåligt miljöbetyg, är:

Gunnar Hökmark (M), Anna Maria Corazza Bildt (M), Christofer Fjellner (M), Lars Adaktusson (KD), Peter Lundgren (SD), och Kristina Winberg (SD).

Samtliga svenska parlamentarikers miljöbetyg redovisas i faktarutan i slutet på den här artikeln. Om du vill fördjupa dig ännu mer i bakgrunden till betygen får du gärna läsa hela vår rapport. Granskningen visar tydligt att de här skillnaderna också finns på partinivå. Miljöbetygen sorterade per parti ser ut så här:

Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna har i dagsläget fem ledamöter i EU-parlamentet, och deras andel bra miljöröster landar på runt 80 procent. De har alltså för det mesta röstat bra i miljöfrågor, men i vissa klimatomröstningar har de röstat sämre. Jytte Guteland är den socialdemokratiska parlamentariker som har varit mest engagerad i miljöfrågor. Speciellt har hon utmärkt sig i frågor om minskad användning av giftiga kemikalier och minskade utsläpp. Hon är den enda av Socialdemokraterna som har fått betyget utmärkt, medan resten fick betyget bra.

Miljöpartiet

Miljöpartiet är ett av de partier som under mandatperioden har visat störst engagemang för miljön av de svenska partierna. Deras fyra parlamentariker har lagt bra miljöröster i omkring 95 procent av de granskade omröstningarna. Linnea Engström och Jakop Dalunde har utmärkt sig som särskilt drivande i miljöfrågor, exempelvis i frågor om en mer hållbar fiskeripolitik och energi- och transportfrågor. De har båda fått betyget utmärkt. De andra två miljöpartisterna har fått bra i betyg.

Moderaterna

Moderaterna har tre platser i EU-parlamentet, och andelen bra miljöröster landar på runt 25 procent. Moderaterna har alltså inte varit särskilt duktiga i miljöfrågor, och har röstat emot såväl bindande klimatmål som ökade ambitionsnivåer inom klimatområdet. Gunnar Hökmark och Christofer Fjellner har visserligen engagerat sig i frågor rörande energi och transporter, men generellt på ett sätt som inte gynnar miljön. De tre moderata parlamentarikern har fått miljöbetyget dålig.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har idag två representanter i EU-parlamentet och deras andel bra miljöröster ligger på strax över 20 procent. De är därmed ett av de partier som har gjort sämst ifrån sig i miljöfrågor. Deras två parlamentarikerna har visat låga miljö- och klimatambitioner och inte engagerat sig för miljön. Båda två har fått betyget dålig.

Liberalerna

Liberalerna har två parlamentsledamöter, som har landat på ungefär 55 procent bra miljöröster. Generellt sett har de röstat sämre i klimatomröstningar än i övriga omröstningar. Ingen av liberalerna har varit särskilt drivande i miljöfrågor, men en av dem, Jasenko Selimovic, har vid några tillfällen lyft in miljöaspekten till debatt i plenisalen trots att han inte sitter i ett miljörelaterat utskott. Ingen av Liberalerna når dock upp till ett högre betyg än okej i vår granskning.

Centerpartiet

Centerpartiet har en ledamot i EU-parlamentet, Fredrick Federley, och han har lagt knappt 60 procent bra miljöröster. Generellt har han röstat sämre i omröstningar som är klimatrelaterade än i andra områden. Fredrick Federley har dock varit mycket aktiv och engagerad i miljöfrågor under mandatperioden, speciellt i energifrågor och om EU:s utsläppshandel. Därför får han, trots den relativt låga andelen bra miljöröster, ett bra i betyg.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, och deras enda ledamot Malin Björk, har gjort mycket bra ifrån sig på miljöområdet under mandatperioden. Malin Björk hamnar på drygt 90 procent bra miljöröster och har också varit mycket aktiv i miljöpolitiska frågor, mer än någon annan svensk parlamentariker som inte sitter i ett miljörelaterat utskott. Hon har flitigt och på ett bra sätt debatterat ämnen som miljöfrågor kopplade till frihandelsavtal, energifrågor och miljögifter i plenisalen. Därför har hon fått betyget utmärkt i vår granskning.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna har en parlamentariker i EU-parlamentet, Anders Sellström, som ersatte den tidigare ledamoten Lars Adaktusson i september 2018. Eftersom Lars Adaktusson har suttit under större delen av mandatperioden är det honom vi har valt att granska. Kristdemokraterna är ett av de partier som har gjort sämst ifrån sig i vår granskning, och Lars Adaktusson landar på strax över 20 procent bra miljöröster. Lars Adaktusson var inte heller aktiv i några miljöfrågor, trots att han satt i ett miljörelaterat utskott, utan drev i vissa fall snarare på för en sämre miljöpolitik. Därför får han i vår granskning miljöbetyget dålig.

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ, och deras enda ledamot Soraya Post, har röstat genomgående bra för miljön i våra granskade omröstningar och är den enda parlamentarikern som landar på 100 procent bra miljöröster. Partiet ingår i samma partigrupp som Socialdemokraterna, men har i ett stort antal omröstningar frångått partigruppens linje och röstat bättre i miljö- och klimatfrågor. Soraya Post har främst lyft den utsatta situationen för miljöaktivister när hon har debatterat miljöfrågor. Trots att hon har röstat mycket bra för miljön, har hon inte varit tillräckligt drivande i  miljöfrågor och får därför bara betyget bra.   

Utmärkt miljöbetyg

Har lagt en bra miljöröst i minst 75 procent av de granskade omröstningarna och har dessutom på andra sätt uppvisat ett stort engagemang för miljöfrågor i det parlamentariska arbetet.

Linnéa Engström (MP): Har röstat mycket bra för miljön och har bland annat förhandlat fram flera ambitiösa lagstiftningar inom EU:s fiskeripolitik.

Jakop Dalunde (MP): Har röstat mycket bra för miljön och har varit drivande för en mer ambitiös klimatpolitik inom främst energi- och transportsektorn.

Malin Björk (V): Har röstat mycket bra för miljön och har aktivt drivit miljöfrågor i parlamentet trots att hon inte sitter i ett miljörelaterat utskott.

Jytte Guteland (S): Har överlag röstat bra för miljön och har drivit tunga miljöfrågor om bland annat EU:s utsläppshandel och hormonstörande ämnen.

Bra miljöbetyg

Har lagt en bra miljöröst i minst 75 procent av de granskade omröstningarna. Det går också att få ett bra betyg vid ett extra stort engagemang i miljöfrågor, även om andelen bra miljöröst ligger mellan 50 och 74 procent.

Soraya Post (FI): Har röstat mycket bra för miljön och dessutom bättre än sin europeiska partigrupp, men har inte varit pådrivande i miljöfrågor.

Bodil Valero (MP): Har röstat mycket bra för miljön men har inte drivit några tyngre miljöpolitiska frågor.

Max Andersson* (MP): Har röstat mycket bra för miljön men har inte utmärkt sig genom att driva några tyngre miljöpolitiska frågor i parlamentet.

Olle Ludvigsson (S): Har överlag röstat bra för miljön och har uppvisat ett visst engagemang i miljöfrågor.

Aleksander Gabelic (S): Har överlag röstat bra för miljön, men har inte varit drivande i miljöfrågor.

Marita Ulvskog (S): Har överlag röstat bra för miljön, men har inte varit drivande i miljöfrågor.

Anna Hedh (S): Har överlag röstat bra för miljön, men har inte varit drivande i miljöfrågor.

Fredrick Federley (C): Har bara lagt bra miljöröster i drygt hälften av omröstningarna, men har uppvisat ett tydligt engagemang i en bredd av miljöfrågor.

Okej miljöbetyg

Har lagt bra miljöröster i 50 till 74 procent av de granskade omröstningarna, och har inte visat ett tydligt engagemang för miljöfrågor.

Jasenko Selimovic (L): Har bara lagt bra miljöröster i drygt hälften av omröstningarna och har i vissa sammanhang lyft miljöfrågor.

Cecilia Wikström (L): Har bara lagt bra miljöröster i drygt hälften av omröstningarna men har knappast engagerat sig i miljöfrågor.

Dåligt miljöbetyg

Har lagt mindre än 50 procent bra miljöröster i de granskade omröstningarna.

Gunnar Hökmark (M): Har inte röstat bra för miljön och har generellt inte drivit frågor i en riktning som gynnar miljön.

Anna Maria Corazza Bildt (M): Har inte röstat bra för miljön och uppvisat ett begränsat engagemang för miljöfrågor.

Christofer Fjellner (M): Har inte röstat bra för miljön och har generellt inte drivit frågor i en riktning som gynnar miljön.

Lars Adaktusson (KD): Är en av de svenska parlamentariker som har röstat sämst och engagerat sig minst i miljöfrågor.

Peter Lundgren (SD): Är en av de svenska parlamentariker som har röstat sämst och engagerat sig minst i miljöfrågor.

Kristina Winberg (SD): Är en av de svenska parlamentariker som har röstat sämst och engagerat sig minst i miljöfrågor.


* Max Andersson har under våren 2019 lämnat Miljöpartiet och kandiderar för Partiet Vändpunkt i EU-valet. 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.