Inför EU-valet: så mycket lovar partierna för miljön

Den 26 maj är det dags för val till EU-parlamentet. Det här valet är extra viktigt för miljö och klimat eftersom en stor del av EU-ländernas miljöpolitik påverkas av EU-beslut. Inför valet har Naturskyddsföreningen granskat partiernas miljöpolitik – ett arbete som resulterat i två omfattande rapporter. I den senaste rapporten kartlägger vi hur partiernas miljöambitioner ser ut framåt.

Inför valet till EU-parlamentet 2019 har Naturskyddsföreningen gjort två granskningar. I den första rapporten, Blåslampor och bromsklossar, granskar vi svenska EU- parlamentarikers miljöinsatser mellan 2014 och 2019. Den visar att det finns stora skillnader mellan de olika parlamentarikerna i hur de har agerat i viktiga miljöpolitiska frågor.

I den senaste rapporten "Löften i elfte timmen – granskning av partiernas miljöambitioner inför EU-valet" 2019 blickar vi istället framåt. Naturskyddsföreningen har låtit de partier som suttit i EU-parlamentet sedan 2014 ta ställning till 18 miljöpolitiska förslag som vi ser som angelägna för en skarpare miljöpolitik inom EU. Förslagen spänner över en bredd av olika miljöområden och i enkäten har partierna också besvarat vilka tre miljöfrågor de anser är viktigast för EU-parlamentet att prioritera under kommande mandatperiod. Vi har också granskat om och hur partierna lyfter miljöfrågor i sina valplattformar.

Hela rapporten Löften i elfte timmen finns här.

Stora löften i en avörande tid

Den nya rapporten visar att många partier lovar mycket för de närmaste fem åren. Här nedan sammanställer vi hur många av Naturskyddsföreningens förslag de svenska partierna ställer sig bakom. För att få en bredare bild av partiernas miljöinsatser hittills kan den tidigare rapporten Blåslampor och bromsklossar vara ett bra komplement. Partierna är sorterade efter det antal förslag de ställer sig bakom och därefter i bokstavsordning: 

Feministiskt initiativ: höga ambitioner och röstar för miljön

Feministiskt initiativ är ett av tre partier som ställer sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens 18 förslag. Ingen jämförelse med tidigare granskning kan göras då partiet för första gången valdes in i EU-parlamentet i valet 2014, och svarade därför inte på Naturskyddsföreningens enkät inför föregående val.

I Naturskyddsföreningens rapport Blåslampor och bromsklossar, som granskar de svenska EU-parlamentarikernas insatser 2014-2019  var partiets enda ledamot, Soraya Post, den enda av Sveriges parlamentariker som lagt 100 procent bra miljöröster. Däremot har hon inte själv drivit miljöfrågor tillräckligt aktivt för att nå det högsta betyget utmärkt, och fick därför ett bra miljöbetyg. I Feministiskt initiativs valplattform är klimatpolitiken ur ett rättviseperspektiv en av partiets fokusfrågor inför EU-valet, då de menar att kvinnor och urfolk drabbas hårdast av klimat- och miljöförändringar. I valplattformen presenterar de även förslag på bättre tågbokningssystem samt ökat jordbruksstöd till ekologiskt, småskaligt och vegetabiliskt jordbruk

Miljöpartiet: håller miljöfanan högt och levererar på sina löften

Miljöpartiet ställer sig bakom samtliga 18 förslag. Inför förra EU-valet ställde sig partiets nu sittande parlamentariker bakom 13 till 14 av Naturskyddsföreningens 15 förslag. Under den gångna mandatperioden har partiet levt upp till sina höga ambitioner. Deras parlamentsledamöter har lagt mellan 94 och 97 procent bra miljöröster och fick betygen bra respektive utmärkt. Två av deras ledamöter, Jakop Dalunde och Linnéa Engström, tillhör den handfull svenska parlamentariker som utmärkt sig genom att ha varit mycket drivande i miljöpolitiken, speciellt inom fiskeri-, energi- och transportfrågor. I Miljöpartiets valmanifest är klimat och miljö ett av två fokusområden. De presenterar en lång rad förslag, exempelvis en 100-procentig omställning till förnybar energi och att driva på för ett globalt kemikalieavtal. 

Vänsterpartiet: höga ambitioner  och en drivande miljöröst

Vänsterpartiet är det tredje partiet som ställer sig bakom samtliga av Naturskyddsföreningens miljöpolitiska förslag inför kommande mandatperiod. Malin Björk, som är partiets enda parlamentsledamot och toppar partiets lista inför EU-valet, ställde sig bakom 13 av 15 förslag 2014. För sina insatser under den gångna mandatperioden fick hon utmärkt miljöbetyg, då hon röstat bra i 91 procent av de granskade omröstningarna och aktivt engagerat sig för miljön. Hon har därigenom visat att det går att vara en stark miljöröst utan att sitta i ett miljörelaterat utskott. I Vänsterpartiets valplattform är klimat en av fem fokusfrågor och partiet föreslår bland annat att flygskatt införs i alla EU-länder och en reformering av EU:s utsläppshandelssystem.

Liberalerna: lovar mycket men måste leverera mer

Liberalerna ställer sig bakom 17 av Naturskyddsföreningens 18 miljöpolitiska förslag, och är därmed det borgerliga parti som visar högst ambitionsnivå inom miljöpolitiken. Det enda förslag de inte ställer sig bakom är ett förbud mot bottentrålning. Inför valet 2014 ställde sig de två nu sittande liberala parlamentarikerna bakom 10 av Naturskyddsföreningens 15 förslag. I vår granskning av den gångna mandatperioden fick de två liberala parlamentarikerna emellertid bara ett okej miljöbetyg, eftersom de bara lagt en bra miljöröst i 53 till 56 procent av de granskade omröstningarna och inte har varit märkbart aktiva i miljöpolitiska frågor. Nu lovar Liberalerna mycket, men för att leva upp till sina löften måste de växla upp sitt arbete med miljöfrågor i EU-parlamentet rejält. I partiets valplattform är miljö och klimat ett av sju fokusområden och de föreslår exempelvis säljstopp av fossila bränslen 2030 och ett EU-gemensamt pantsystem. 

Socialdemokraterna: ökad ambition i både ord  och handling

Socialdemokraterna ställer sig också bakom 17 av 18 miljöpolitiska förslag. Inför valet 2014 ställde sig partiets nu sittande parlamentariker bakom 10 till 11 av 15 förslag. I Naturskyddsföreningens granskning av mandatperioden blev utfallet något bättre och de landade på mellan 78 och 81 procent bra miljöröster. Fyra av fem socialdemokratiska ledamöter fick miljöbetyget bra. Jytte Guteland har stuckit ut som drivande i miljöfrågor, inte minst rörande klimat och miljögifter, och fick därför utmärkt miljöbetyg. Socialdemokraterna har visat att de i hög grad håller sina miljölöften på EU-nivå och deras höjda ambitionsnivå är därför lovande. I Socialdemokraternas valplattform ligger fokus främst på en skarpare och rättvisare klimatpolitik, och åtgärder för en cirkulär ekonomi. Exempelvis vill de ställa hårdare krav på stora utsläppare och sätta högre klimatmål. 

Moderaterna: lovar mer men har levererat lite 

Moderaterna ställer sig bakom 14 av Naturskyddsföreningens 18 förslag. Resultatet innebär en rejäl ambitionsökning jämfört med tidigare löften och agerande. Inför valet 2014 ställde sig partiet bakom endast 4 av 15 förslag. Deras tre parlamentsledamöter fick dåligt miljöbetyg för den gångna mandatperioden. De har endast röstat bra i 25 till 28 procent av de granskade omröstningarna och har överlag drivit en politik som inte är gynnsam för miljön. Partiet har exempelvis inte lagt en enda bra miljöröst i de klimatrelaterade omröstningar vi har granskat. Moderaterna hade inte släppt sin valplattform inför EU-valet när rapporten Löften i elfte timmen skickades på tryck, men i debattartiklar och i tal förespråkar de att EU ska fördubbla sina budgetsatsningar på kärnkraft och lägga ett större fokus på hållbar tillväxt i EU:s långtidsbudget

Centerpartiet: okej ambitionsnivå och ett  tydligt klimatfokus

Centerpartiet ställer sig bakom 12 av Naturskyddsföreningens 18 förslag inför kommande mandatperiod. Inför valet 2014 ställde sig partiet bakom 11 av 15 förslag. Centerpartiet ställer sig bakom alla förslag som rör miljögifter och nästan alla klimatförslag. På områden som rör biologisk mångfald är de mindre ambitiösa och motsätter sig bland annat förslag om att införa förbud mot bottentrålning och ålfiske inom EU.I Naturskyddsföreningens granskning av mandatperioden 2014-2019 fick partiets enda parlamentsledamot tillika toppnamn inför valet, Fredrick Federley, miljöbetyget bra. Federley har bara lagt en bra miljöröst i 59 procent av de granskade miljöomröstningarna, men har samtidigt uppvisat ett brett miljöengagemang och varit drivande i klimat- och energifrågor. I Centerpartiets valplattform inför EU-valet har de ett tydligt fokus på klimatfrågor. De presenterar till exempel förslag om att ta bort subventioner till fossila bränslen och att öka satsningarna på förnybar energi.

Kristdemokraterna : lovar mer men har mycket att bevisa 

Kristdemokraterna ställer sig bakom 11 av 18 förslag, vilket är en tydlig ambitionsökning jämfört med 2014 då de ställde sig bakom 6 av Naturskyddsföreningens 15 förslag. Partiet motsätter sig bland annat en skärpning av EU:s klimatmål till en 70-procentig utsläppsminskning senast 2030. Kristdemokraterna säger paradoxalt nog nej till detta samtidigt som de svarar att en av de viktigaste miljöfrågorna för EU är att intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. För sina insatser under den gångna mandatperioden fick partiets granskade parlamentsledamot, Lars Adaktusson, dåligt miljöbetyg och hamnade på delad sistaplats med Sverigedemokraterna. Adaktusson lade en bra miljöröst i 22 procent av de granskade omröstningarna och har inte heller arbetat för en skärpt miljöpolitik. I partiets europapolitiska program inför valet är ”Ett hållbart Europa” ett av sex fokusområden, där de bland annat föreslår en utökning av EU:s utsläppshandelssystem och en fortsatt utveckling av energiunionen. 

Sverigedemokraterna: gör lika lite som de lovar 

Sverigedemokraterna har sämst miljöambitioner av alla tillfrågade partier och ställer sig endast bakom 4 av 18 förslag. Partiet röstades för första gången in i parlamentet 2014 och fick därför inte svara på Naturskyddsföreningens enkät inför det valet. Partiet ställer sig inte bakom några förslag om klimat eller fiskeripolitik och har inte heller röstat bra i dessa frågor under den gångna mandatperioden. I vår granskning av hur partiet agerat i parlamentet 2014-2019 fick partiets två parlamentsledamöter dåligt miljöbetyg då de bara röstade bra i 22 procent av de granskade omröstningarna och uppvisade ett nästan obefintligt engagemang för en skärpt miljöpolitik. I Sverigedemokraternas valplattform är ”Jakt, miljö och klimat” ett av elva fokusområden. Partiet föreslår bland annat en utfasning av palmolja på den europeiska marknaden och vill motverka en EU-gemensam koldioxidskatt.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.