Jordbruket och den biologiska mångfalden

Jordbrukslandskapet har under det senaste seklet förändrats i grunden. Med förändrade jordbruksmetoder och ett mindre variationsrikt åkerlandskap utsätts den biologiska mångfalden för stora påfrestningar. Viktiga livsmiljöer är idag helt borta.

2019-03-27

Den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet har minskat drastiskt jämfört med för cirka 100 år sedan. Detta hänger till stor del samman med de stora förändringar och utvecklingar som skett i jordbruket under samma period. Små gårdar och åkrar har slagits ihop till större enheter och nya brukningsmetoder med större maskiner och användandet av konstgödsel och bekämpningsmedel har förändrat landskapet och förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Många livsmiljöer som tidigare var vanliga är idag nästan helt borta. I vissa områden är intensifieringen det största hotet mot den biologiska mångfalden, medan det i andra delar är igenväxning av ängar och hagar som är mest problematiskt. Många arter är anpassade efter det gamla landskapet och de gamla odlingsmetoderna och saknar idag livsutrymmen. 

Livsviktiga ekosystemtjänster

Jordbruket är beroende av biologisk mångfald – för utan biologisk mångfald kommer livsviktiga ekosystemtjänster, till exempel pollinering, att upphöra. En stor del av den biologiska mångfalden är i sin tur beroende av jordbruket. Utan ett aktivt jordbruk kommer ännu fler av livsmiljöerna på sikt att försvinna. Men det går att bedriva ett lönsamt och rationellt jordbruk samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och stärks. Ett variationsrikt åkerlandskap, fler betesdjur i hagarna och minskad bekämpningsmedelsanvändning är delar av lösningen. 

Ett aktivt och lönsamt jordbruk i hela Sverige, som i produktionen tar hänsyn till och skapar utrymme för den biologiska mångfalden, är helt enkelt livsviktigt för att vi ska överleva!

Ängar | vägkanter

Läs mer: Ängen – livsviktig både förr och nu!

Läs mer: En väg till biologisk mångfald

Rädda bina

Stöd vårt arbete för bin och humlor.