Natura 2000 – de viktigaste områdena för biologisk mångfald

Natura 2000 är ett verktyg som hjälper alla EU-länder att skydda unik och värdefull natur. Det har resulterat i ett nätverk av skyddade livsmiljöer och de arter som trivs där.

Natura 2000-skyddade Torne-Kalix älvsystem med lax, utter och till och med den sällsynta och utrotningshotade flodpärlmusslan.

Foto:

Lukas Riebling, Wikimedia Commons.

Skydd och bevarande av djur, växter och den natur som är deras livsmiljöer regleras genom fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Dessa naturvårdsdirektiv har förts in i svensk lag genom vårt medlemskap i EU och de har varit mycket framgångsrika verktyg för att bevara det vi har kvar av värdefull natur.

Art- och habitatdirektivets syfte är att ”bibehålla den biologiska mångfalden genom att bevara livsmiljöer samt vilda djur och växter på medlemsländernas territorium”. Fågeldirektivet reglerar skydd och bevarande av alla vilda fåglar som finns inom EU, deras ägg, bon och livsmiljöer.

Naturvårdsdirektiven har medfört förbättrade möjligheter att bevara en mängd arter och de naturtyper som de lever och växer i. Det är dessa två naturvårdsdirektiv som ligger till grund för det europeiska nätverket av värdefull natur som kallas Natura 2000. Dessa Natura 2000 områden räknas som en av de viktigaste åtgärderna för att bevara biologisk mångfald inom EU.

Älvar, ängar och skogar har fått skydd

I Sverige har flera unika naturtyper kunnat skyddas tack vare direktiven. Grunda havsområden som hotats av vindkraftutbyggnad eller för hårt fiske har pekats ut till Natura 2000. Våtmarker, skogar, dynområden, ängar och naturbetesmarker likaså. 2015 utvidgade regeringen Natura 2000-området vid Bästeträsk på Gotland där Ojnareskogen ligger och nu är området skyddat från exploatering av gruvbolag.

Ett annat exempel är Torne-Kalix älvsystem. Det är det största vattendragssystemet i Europa som inte byggts ut för vattenkraft. Här finns det otämjda vattenfall, laxar, uttrar och till och med den sällsynta flodpärlmusslan. Här kan också lokal turism och andra initiativ utvecklas med naturen som bas tack vare Natura 2000-skyddet. 

Vi behöver skydda mer natur

Trots direktiven och de fina Natura 2000-områdena i Europa och Sverige, hotas den biologiska mångfalden. I Sverige är drygt 4000 arter rödlistade, vilket betyder att deras långsiktiga överlevnad inom landet inte är säkrad. Av dessa är ca 2000 hotade. Läs mer om det på Artdatabankens webb. För att våra ekosystem ska fungera bra och ge människorna det vi behöver, som mat, rent vatten och material till bostäder och den tekniska utvecklingen vi behöver vi stoppa utrotningstrenden. Naturskyddsföreningen vill att:

  • Mer statliga pengar avsätts för vård och förvaltning av Natura 2000-nätverket. I många fall handlar det om att restaurera naturtyper och bestånd av arter så att direktivens mål för dessa – dvs gynnsam bevarandestatus – verkligen nås. Ett exempel som vår förening är starkt engagerad i är vitryggig hackspett http://www.naturskyddsforeningen.se/om-vitryggig-hackspett.
  • Mer medel avsätts för miljöövervakning av de arter och naturtyper som direktiven omfattar, så att vi kan se att vi verkligen når målen. Idag har vi inte tillräcklig koll på Sveriges del av detta stora nätverk.
  • Sverige kompletterar med områden till nätverket. Just nu ligger en rad förslag från länsstyrelserna och Naturvårdsverket på regeringen bord för avgörande. 

Hur väl fungerar direktiven?

EU-kommissionen satte 2015 igång en ”fitness check”, en utvärdering av båda naturvårdsdirektiven för att kunna svara på frågan om de är effektiva nog att skydda naturen. Det finns en viss risk  att direktiven kan komma att försvagas i denna process. 

Naturskyddsföreningen samverkar med de europeiska miljöorganisationerna - WWF, Friends of the Earth Europe, BirdLife International och European Environmental Bureau (i vilken Naturskyddsföreningen är medlem) för att uppmärksamma och stärka Natura 2000 och slå vakt om de viktiga naturvårdsdirektiven. 

 

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stå upp för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.