Naturfalken – mer om arter

Här hittar du länkar till sidor där du kan träna din artkunskap.

Intro till mer om arter

I hela världen finns det mellan 5 och 100 miljoner arter, ingen vet exakt. Av dessa är 1,9 miljoner beskrivna och 1 miljon är hotade, detta enligt Statens Lantbruksuniversitet och FN. 

Allt ifrån små gråsuggor och maskar som bryter ned våra löv i en kompost till ännu mindre bakterier som finns i våra magar och hjälper oss att hålla magen i ordning. Det finns stora djur på savannen och i skogen som giraffer och älgar, för att inte glömma så är ju havet en otroligt rik plats med hajar, alger och fiskar i massor. Det går att fortsätta länge… 

Lyckan att se och lära känna olika arter är stor. Att vara där när en blomma slår ut eller när en fågelunge halkar ur boet för första gången är stora upplevelser i det lilla. 

Att lära sig vad blomman och fågeln heter är en väg till att lära känna världen omkring en och de arter som finns där. På den här sidan kan du som just har gjort Naturfalken läsa och lära mer om arter och här in under kan du också läsa om de hot som finns mot många av världens arter. 

Välkommen att lära Mer om arter! 

Naturskyddsföreningen | Naturfalken Online

Naturskyddsföreningen | Natursnokarna

Naturskyddsföreningen | Naturquiz

Naturskyddsföreningen | Operation Rädda Bina

Naturskyddsföreningen | Skola | Operation Rädda Bina 

Naturskyddsföreningen | Skola | Kahoot

Naturskyddsföreningen | Skola | Naturen som klassrum

Naturskyddsföreningen | Fakta om biologisk mångfald 

Om Biologisk mångfald

Lite slarvigt uttryckt kan man säga att begreppet Biologisk mångfald är ett sätt att beskriva alla arter som finns i olika miljöer och hur de samarbetar med varandra och med sin omgivning. 

Definitionen lyder så här: 

"Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. (Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald.)"

 

Biologisk mångfald är hotad idag

Människans sätt att leva här på jorden hotar många av jordens arter. Forskare beräknar att en miljon av världens arter är utrotningshotade.

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Vi är inne i vad som kallas den sjätte massutrotningen av arter – tre fjärdedelar av alla arter på jorden riskerar att försvinna under de närmaste århundradena. Den senaste massutrotningen skedde för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. 

I Sverige finns drygt 60 000 flercelliga arter (=består av mer än en cell) och 4 000 av dessa är s.k rödlistade arter, det vill säga att de finns på en lista över de mest hotade arterna. 

Många skogar avverkas idag och ersätts av trädodlingar, där i princip endast ett sorts träd växer. Detta innebär att det många växt- och djurarter som inte klarar sig. Det intensiva skogsbruket är ett hot mot den biologiska mångfalden i Sverige och andra delar av världen.

Få platser har ett så rikt växt- och djurliv som ett varierande odlingslandskap. Betande djur håller landskapet öppet och olika grödor odlas växelvis på åkrarna. När kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel används och endast en typ av gröda odlas leder det till att jordar utarmas och biologisk mångfald minskar.

Att fler människor bor numera i städer bidrar också till att växter och djur trängs undan och att den biologiska mångfalden minskar.

Industrifisket har gjort att haven är utfiskade och en stor del av världens fiskbestånd har kollapsat. Dessutom förstör fiskebåtarnas bottentrålar allt i dess väg och lämnar sargade havsbottnar efter sig. 

 

Tiden är knapp för att vända utvecklingen

Vi är beroende av friska, välfungerande ekosystem för vår överlevnad. Från dem får vi så kallade ekosystemtjänster som pollinering av växter, vattenrening och kontroll av skadedjur, skugga under ett träd eller fina upplevelser av skönhet och lugn. 

Vi kan fortfarande vända trenden – men tiden är knapp. För att kunna stoppa massutrotningen måste en mycket större del av världens natur skyddas. Vi måste ställa om till ett jord- och skogsbruk som värnar den biologiska mångfalden och stoppa utfiskningen av våra hav. För att lyckas måste vi få stopp på överkonsumtionen och ställa om till en mer hållbar livsstil.

Naturskyddsföreningen vill se insatser som värnar våra skogar, hav och öppna landskap. Vi vill se insatser som bromsar artförlusten nu. Läs mer om våra politiska krav för mer biologisk mångfald!

Det är dags att välja naturen!

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.