Naturskyddsföreningens arbete med miljörätt och EU-frågor

Både för miljön och demokratin är det viktigt att våra miljölagar och regler efterföljs. Utan ett starkt engagemang kan de demokratiskt fastlagda reglerna i miljöbalken och andra lagar lätt urholkas och förlora betydelse. Det är därför en viktig uppgift för Naturskyddsföreningen som miljöorganisation att verka för att natur- och miljöskyddet i lagstiftningen inte kringgås, utan stärks och utvecklas.

Förutom att skydda miljön har miljölagstiftningen en viktig funktion att få medborgarna att känna sig delaktiga i samhällsbygget. Inför stora infrastrukturprojekt, skogsavverkningar och industrietableringar känner sig många maktlösa. Naturskyddsföreningens breda lokala närvaro hela landet ger oss möjlighet att sprida kunskaper om hur man deltar i de beslutsprocesser som påverkar miljöfrågorna. Det är alltså i grunden en demokratisk verksamhet, som syftar till att ge hopp och skapa lojalitet med samhället.

Naturvårdsverket utlyser anslag för att ideella miljöorganisationer ska jobba med projekt som bidrar till att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.
Från detta anslag har Naturskyddsföreningen ansökt om och beviljats bidrag till två projekt om totalt 2,5 miljoner kronor per år för 2016:

1. Miljörättsprojekt - deltagande och bättre styrning mot miljömålen i regelverk och rättstillämpning

Inom det här projektet arbetar Naturskyddsföreningen med att ge råd och handledning till föreningens lokala kretsar, länsförbund och medlemmar om hur man deltar i samhällsplaneringen och miljörättsliga processer i domstolar.

Föreningen ska bidra till att det skapas god praxis på miljörättsområdet och stärka miljö- och naturskydd genom att driva rättsprocesser inom prioriterade miljömål, som till exempel klimatrelaterad kommunal planering och infrastruktur, artskydd i skog och våtmarker, strandskydd och skyddet av fridlysta arter med mera.

En del av projektet är också att Naturskyddsföreningen ska vara en konstruktiv resurs i lagstiftningsprocessen genom att delta med experter i utredningar, svara på remisser, föra dialog, bevaka efterlevandet av EU-lagstiftning och internationella konventioner och fungera som ett miljörättsligt informationsnav för medborgare, föreningens nätverk och andra miljöorganisationer.

2. EU-orienterat påverkansarbete i syfte att förbättra miljömålens genomförande

Inom EU arbetar föreningen med processer som påverkar möjligheten att genomföra miljömålen i Sverige. Arbetet påverkar både utformningen av EU-lagstiftning och svenska ståndpunkter för miljömålen på EU-nivå. Arbetet sker inom föreningens prioriterade områden; jordbruk, klimat, hav, miljögifter och skog. På EU-nivå samverkar föreningen med till exempel European Environmental Bureau, som också får en mindre del av projektbidraget.

Mer info om Naturvårdsverkets anslag finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.