Arvode till styrelse och generalsekreterare

Naturskyddsföreningens ordförande och styrelse väljs av riksstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Stämman äger rum i mitten av juni vartannat år. Naturskyddsföreningens generalsekreterare är anställd och chef för föreningens rikskansli.

Artikel

Lön och ersättning till högste tjänsteman  

Generalsekreteraren är riksföreningens högste tjänsteman och rapporterar till styrelsens ordförande. Karin Lexén är generalsekreterare. Hennes månadslön är för närvarande (maj 2018) 72 420 kronor. Pensionskostnad enligt kollektivavtal. Hennes lön ändras årligen motsvarande genomsnittet i Arbetsgivaralliansens kollektivavtal. Ingen ersättning för övertid, jour, restid eller obekväm arbetstid utgår. Årskort på SJ betalas av föreningen och förmånsbeskattas vid privat bruk. Avtalet med generalsekreteraren gäller till den 12 mars 2022 då det upphör. En uppsägningstid på sex månader gäller dessförinnan. Om Naturskyddsföreningen säger upp avtalet kan styrelsens ordförande arbetsbefria generalsekreteraren under uppsägningstiden. Inget avgångsvederlag utgår.

Arvode till ordförande och styrelse

Föreningens ordförande Johanna Sandahl är heltidsarvoderad enligt stämmobeslut och hennes arvode är 62 500 kronor/månad under 2018 (detta motsvarar ett inkomstbasbelopp per månad). Vice ordförande Stina Lindblad och vice ordförande Salomon Abresparre  är deltidsarvoderade och erhåller 20 respektive 15 procent av inkomstbasbeloppet per månad. I kronor motsvarar det 12 500 respektive 9375 kronor per månad. Övertids-, restids-och annan mertidsersättning utgår ej. Traktamenten tas ej ut.

Övriga styrelseledamöter erhåller arvode med 1688 kronor per heldag och styrelsemöte motsvarande 2,7 procent av aktuellt inkomstbasbelopp. Styrelsemöten hålls minst 7 gånger per år. De kan också ersättas enligt samma modell för specifika uppdrag. Övertids-, restids-och annan mertidsersättning utgår ej. Traktamenten tas ej ut.

Förmåner 

Föreningens ordförande har avtal om avgångsvederlag med 6 månaders lön. De bägge vice ordförandena har avtal om avgångsvederlag med 3 månaders lön motsvarande den procentsats de är arvoderade för. På dessa avgångsvederlag sker ingen pensionsavsättning. Föreningens ordförande och vice ordförande omfattas inte av anställningstrygghet genom LAS. 

Föreningens ordförande har årskort hos SJ som föreningen betalar. Detta förmånsbeskattas vid privat användning.

Oavlönade ideella arbetsinsatser

De ideellt engagerade i föreningens verksamhet omfattar åtminstone 10 000 personer. Av dessa har cirka 4 000 personer olika förtroendeuppdrag i föreningens lokala kretsar och regionala länsförbund. Deras nedlagda tid uppskattas till cirka 720 000 timmar.