Attefall har fel om riksintressen

Läs Naturskyddsföreningens svar på en debattartikel av Stefan Attefall i Dagens Industri: Bostadsbristen i Sverige är ett samhällsproblem som framför allt drabbar ekonomiskt svagare familjer och unga. Stefan Attefall pekar ut Naturskyddsföreningen och andra intressegrupper som värnar skydd av natur, friluftsliv och kultur som hinder för att komma till rätta med detta.

Stefan Attefall hade som bostadsminister stort inflytande över regelverket som styr bostadsbyggande. Han tog initiativ till en mängd lagändringar som syftade till förenklat byggande, bland annat den utvidgade friggebod, Attefallshus, som bär hans namn.

Under Attefalls tid tillkom över 160 nya paragrafer i plan- och bygglagen. Dessa förändringar tycks dock inte i praktiken ha förenklat eller ökat byggandet, som bromsat in betänkligt. Enligt Boverket beror det till viss del på att marknaden för dyrare bostäder mättats. Detta har lett till att byggbolagen inte är lika intresserade av att bygga. 

Kostnaderna för byggande har dessutom ökat med 48 procent bara på några år.  Andra utredningar har konstaterat att bland annat låg konkurrens har stor betydelse, liksom svårigheter för utländska bolag att etablera sig i Sverige. 

Attefall påstår emellertid att det är regler om strandskydd och riksintressen som är grunden för bostadsproblemet. Han hänvisar särskilt till Naturskyddsföreningens och STF:s deltagande i Riksintresseutredningen för några år sedan, något som framstår som högst märkligt. Organisationerna bjöds in till expertmötena när det bara återstod några få månader av utredningstiden och hade därmed ett mycket begränsat inflytande över utredningen. Vi delar Attefalls bild, att denna utredning kunde ha blivit mycket bättre.

Oavsett detta så undersökte emellertid Riksintresseutredningen hur mycket just riksintressen för naturskydd och friluftsliv hindrade bostadsbyggandet. Enligt länsstyrelserna rörde det sig om endast 17 fall under fem år, en talande siffra med tanke på de över 1 500 byggprojekt i form av detaljplaner som årligen prövas.

Det finns säkert många hinder för byggandet. Men många trivs och vill bo nära natur som är tillgänglig för upplevelser och friluftsliv. Kommuner som exempelvis Huddinge och Örebro, har visat att där det byggs mycket, kan det också planeras för både reservat och grönområden. Ännu fler och djupgående ingrepp i lagstiftningen riskerar emellertid att snarare lamslå än utveckla bostadsbyggandet.

Vi är övertygade om att behovet av funktionella bostäder, tillgång till grönområden och skydd av värdefull natur är mål som både är möjliga och nödvändiga att förena. Det borde dessutom vara en inspirerande utmaning för byggbranschen för att hitta nya, hållbara framtidslösningar.

Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

>Läs artikeln och deltag i debatten i Dagens Industri