Bra mat till alla – både idag och i framtiden

Dagens jordbruk ger många positiva nyttigheter som mat och bioenergi och kan bidra till värdefulla livsmiljöer för djur och växter. Men dagens jordbruk genomgår en förändring som inte är hållbar.

Det storskaliga och ensidiga brukandet leder till föroreningar, markförstörelse och hotar många arters livsmiljöer. För att uppnå jordbrukets miljömål krävs fler åtgärder än vad som görs idag samt att fler lantbrukare odlar ekologiskt.

Jordbruk är nödvändigt för människors överlevnad. Dess främsta uppgift är att producera livsmedel. Andra viktiga produkter är biobränsle, industriråvaror och natur- och kulturvärden. Jordbruk har varit, är och kommer att förbli en av hörnstenarna för försörjning och utveckling i de flesta länder.

Jordbruket kan inte helt betraktas på samma sätt som andra ekonomiska verksamheter. Dels för att maten är livsviktig, dels för att jordbruket är grunden för de agrara ekosystemen och landskapsbilden. Jordbrukets utveckling är således en angelägenhet som inte endast har med ekonomiska utan också biologiska, kulturella och etiska aspekter att göra.

Genom de val vi gör som konsumenter kan vi bidra till ett jordbruk som är mer uthålligt, både i Sverige och på andra sidan jordklotet. När många väljer samma sak är konsumentens makt stor – och ett viktigt komplement till politiska beslut.

Naturskyddsföreningen anser att ett hållbart jordbruk:

  • bevarar och utvecklar biologisk mångfald och ett odlingslandskap med rika natur- och kulturvärden
  • producerar livsmedel fria från föroreningar
  • bevarar produktionsförmågan hos marken
  • minimerar föroreningar till mark, vatten och luft
  • hushåller med och cirkulerar växtnäringsämnen på ett effektivt sätt
  • endast nyttjar förnybara energikällor
  • ger etiskt goda livsvillkor för både människor och husdjur
  • är solidariskt med andra människor på jorden
  • integrerar jordbruket med resten av samhället
  • erbjuder rimliga ekonomiska förhållanden för lantbrukaren