Bra med förbud mot bottentrålning – men undantagen måste miljöprövas ordentligt

Ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden välkomnas av Naturskyddsföreningen. Men det är enligt Naturskyddsföreningen mycket viktigt att regeringen säkerställer att de undantag som föreslås föregås av en strikt miljöprövning och att processen snabbas på.

Pressmeddelande 3 september 2020

– Vi har länge förespråkat ett generellt bottentrålningsförbud i marina skyddade områden. Idag är angreppssättet tvärtom – så länge inte myndigheterna kan visa att trålningen är skadlig är det mer eller mindre fritt fram att tråla även i skyddade områden, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Bottentrålning är den fiskemetod som har störst inverkan på bottenmiljöer och biologisk mångfald i svenska hav. Idag är det tillåtet med bottentrålning i marina skyddade områden, vilket kan leda till stora skador på ekosystemen i dessa känsliga områden. Havs- och vattenmyndigheten föreslår nu på uppdrag av regeringen ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. Förbudet har sin grund i det så kallade Januariavtalet.

Men möjligheten till undantag från förbudet bekymrar föreningen. 

– Vi tycker det är viktigt att ett undantag enbart beviljas när det är förenligt med syftet samt då en miljökonsekvensbeskrivning eller liknande genomförts. Vi förutsätter att regeringen säkerställer ett system där en strikt miljöprövning görs innan undantag kan lämnas, säger Johanna Fox, sakkunnig marint områdesskydd på Naturskyddsföreningen.

Undantagen från det generella förbudet ska enligt förslaget framgå i de förvaltningsplaner som länsstyrelser och kommuner beslutar om, vilket kan komma att ta lång tid.

– Vi är oroliga över att det kommer att ta alldeles för lång tid att uppdatera förvaltningsplanerna, och vill gärna se ett förbud som kan införas snabbare, säger Johanna Fox.

Presskontakt:

Petra Holgersson, tf presschef Naturskyddsföreningen, telefon 072-5654405, petra.holgersson@naturskyddsföreningen.se