Budgeten: Välkomna satsningar på natur och klimat – men räcker inte för omställningen

Naturskyddsföreningen välkomnar regeringens stora satsningar på klimat och miljö i årets budget. Att slopa subventioner för förmånsbilar och att kraftigt öka anslagen för skydd av värdefull natur är extra välkommet. Men för att klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle måste fler åtgärder till.

Pressmeddelande 2020-09-21

 För att kunna bromsa klimatförändringarna och rädda den starkt hotade biologiska mångfalden krävs en omställning av hela vårt samhälle. Regeringen tar med årets budget ett stort steg framåt, men för att nå hela vägen fram krävs mer, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen ser mycket positivt på beskedet om avskaffade klimatskadliga subventioner till bland annat förmånsbilar samt stöd och investeringar för att ställa om transporter, energi och industri. Men varken riksdagens eller Parisavtalets klimatmål kommer att nås med dessa satsningar. Trots att regeringen aviserat att avskaffa flera klimatskadliga subventioner kvarstår den absoluta merparten. Kvarvarande subventioner är fortfarande långt större än hela miljöbudgeten.

 Klimatsatsningarna i budgeten är mycket välkomna, liksom avskaffandet av vissa klimatskadliga subventioner. Nu behövs det ännu mer fokus på att minska stödet till sådant som upprätthåller den fossila ekonomin. Som jämförelse har stödet till krisande flygbolag under året varit lika stort som hela satsningen på hållbara transporter i budgeten. För att ha en chans att nå våra klimatmål måste alla klimatskadliga subventioner fasas ut, ett fossilförbud bör införas till 2030 och ingen utbyggnad av fossilproduktion tillåtas i Sverige i framtiden, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.  

Naturskyddsföreningen är mycket positiv till den stora ökningen av anslag till skydd och skötsel av värdefull natur. Regeringens satsning på att återväta våtmarker är en mycket efterlängtad åtgärd som har stor betydelse för biologisk mångfald, klimat och som bidrar med flera andra ekosystemtjänster. 

Det finns fortfarande ett fortsatt mycket stort behov av att öka skyddet av skog med höga naturvärden. Med ökade resurser förbättras möjligheterna till att ersätta markägare när exempelvis naturreservat ska bildas.

 Vi ser med stor oro hur den biologiska mångfalden utarmas, inte minst i skogen. De ökade anslagen till skydd av värdefull natur är därför mycket välkomna, även om ytterligare resurser kommer att behövas, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

Naturskyddsföreningen är positiv till den ökade satsningen på miljöåtgärder i jordbruket och fortsatt stöd till Jordbruksverket för att främja konsumtion, produktion och export av ekologiska livsmedel.   

– Ett hållbart jordbruk och främjande av ekologisk livsmedelsproduktion är oerhört viktig för den biologiska mångfalden. Jordbruksstöden behövs för att stötta de lantbrukare som skapar samhällsnytta genom gynnande av biologisk mångfald och ekosystemtjänstersäger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. 

Att regeringen vill stärka upp arbetet med att minska påverkan av miljögifter på samhället är mycket positivt. Satsningen  att sanera gamla föroreringssynder är en viktig del i detta arbete. En stor andel av de områden som är i högsta riskklassen för miljö och människors hälsa är fortfarande inte åtgärdade.  

– Kläder och skor innehåller inte sällan skadliga kemikalier. Den aviserade skatten kan vara ett bra verktyg för en minskad användning av dessa kemikalier, säger Karin Lexén.

Inom biståndsområdet ser Naturskyddsföreningen positivt på att regeringen aviserar en satsning på biologisk mångfald och håller fast vid enprocentsmålet. Dubbleringen av Sveriges stöd till FN:s gröna klimatfond är också viktig, men tyvärr tas dessa medel från biståndsbudgeten istället för att skjutas till som additionella medel, i linje med Klimatkonventionens principer.

Presskontakt: 
Petra Holgersson
Presschef
M + 46 (0) 72 565 44 05 
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se