Dagens hot mot pilgrimsfalken

Nya miljögifter, skogsbruk, vindkraftverk och master är några av dagens hot mot pilgrimsfalkarna. Trots att pilgrimsfalken idag är totalfredad i hela Europa skjuts det fortfarande falkar i exempelvis Frankrike.

Pilgrimsfalkarna blir fler, men det finns fortfarande miljöhot.
Per Bengtson hjälper till att sätta ut falkar från Nordens Ark på Folksam-skrapan i i Stockholm.

Vi jobbar för att pilgrimsfalken ska finnas kvar i vårt land. Stötta vårt arbete med 24 kr/mån.

Artikel

Den begränsade illegala jakten bedöms emellertid inte längre vara så stor att den hotar arten. Värre är nya typer av miljögifter. Samtidigt som halterna av de traditionella miljögifterna minskat, har nya ämnen hittats i falkägg, bland annat metallerna platina, palladium och rodium som sprids från bilkatalysatorer. Halterna är ännu på låg nivå och några skadliga biologiska effekter har inte noterats.

Även miljögifter som bromerade flamskyddsmedel kan bli ett nytt hot. PBDE (polybromerade difenyletrar) påminner exempelvis i sin kemiska struktur om PCB och kan lagras i djur och människors kroppar. I höga halter kan flamskyddsmedlen påverka hormon- och nervsystem. Vilken effekt ökande halter av PBDE har på falkar vet vi emellertid ännu inte.

Falkar förgiftade av carbofuran

Det giftiga medlet carbofuran som användes för att döda en hel falkfamilj i Skåne är totalförbjudet inom EU. Det används till exempel i Kenya och Tanzania för att döda lejon, och har hittats i Sverige i ett fall med död varg. Även i södra Halland misstänker man att två falkpar förgiftats. De har försvunnit och i ena fallet hade några personer varit i boet under ruvningstid, det bekräftades av cigarettfimpar i boet och en bil som observerades i närheten.

Vindkraft, skogsbruk och master stör

Utbyggnaden av skogsbilvägar, dikning av myrar och skogsbruk med maskiner i och nära områden där falkar häckar, påverka falkarna både direkt genoms störningar och indirekt genom att bytesdjur försvinner som till exempel vadare, änder och gäss.
Utbyggnaden av vindkraftverk och telemaster är också problematiska i områden med falkar. Fåglarna riskerar att flyga in i anläggningarna. Det är viktigt att redan på planeringstadiet se till att inte placera sådana anläggningar i känsliga häckningsmiljöer.

Falkar och bergklättrare gillar samma stup

I södra Sverige har det på senare år blivit vanligare med konflikter mellan alpinist-/klätterklubbar och bevarandeintressen för pilgrimsfalk. Falken väljer ofta de brantaste och mest svårtillgängliga klippstupen som också lockar bergsklättrare. I Västsverige har Naturskyddsföreningen samarbetat med berörda klätterklubbar för att flytta verksamhet till mindre känsliga bergbranter.
Illegal handel med falkungar

Falkenerare vill tämja falkar

I Sverige, Danmark och Finland är det förbjudet att jaga med tama rovfåglar. Inom övriga EU-länder är jaktformen fortfarande tillåten. Falkenerarsporten är utbredd i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, England och Spanien.
Under 1970-talet ledde falkenerarsporten till att det bedrevs en omfattande illegal handel med falkungar, insamlade från olika länder i Europa och Nordafrika. För att komma åt ungar plundrades bon i sådan omfattning att det bidrog till den lokala populationen i Tyskland och Italien minskade.

Det har numera blivit vanligare att falkenerarna har egen avel av falkar för att möta efterfrågan på falkar och priserna har sänkts. Det har i sin tur minskat trycket på de vilda populationerna. Fortfarande finns det en efterfrågan på vildfångade falkar, men intresset riktas främst mot jaktfalk. Någon säkerställd boplundring av pilgrimsfalk för falkenerarändamål i Sverige har inte dokumenterats de senaste tio åren.

Hybridfalkar med främmande gener

Ett problem med falkenerarsporten är att man ofta använder korsningar mellan olika falkar,  hybridfalkar. Med hjälp av konstgjord befruktning kan de flesta arter blandas. I de vanligaste korsningarna ingår jaktfalk, pilgrimsfalk, slagfalk och tatarfalk. Varje år rymmer flera tusen tama falkar i samband med jakt och bland dessa finns ett ökande antal hybridfalkar. Flera av dessa hybridfalkar har blandat sig med den vilda pilgrimsfalkspopulationen.

För små falkbestånd kan också äggsamling och stöld av ungar för falkenerarändamål få stor betydelse. I södra Sverige plundrades regelbundet de sista falkbona på ägg under 1960-talet vilket bidrog till beståndets minskning. För att förhindra äggplundring inleddes "Operation Falkbevakning" där man vaktade bon.

Många av hybriderna, framförallt hanarna, är fertila och kan fortplanta sig, men det finns en risk att ungarna blir sterila. Ju mindre en vid population av en art är, desto viktigare är det med friska ungar som kan fortsätta att försöka sig.

Naturliga fiender

Pilgrimsfalkens naturliga fiender utgörs främst av berguv, kungsörn, mård, mink och räv. Den tillväxande berguvstammen på västkusten har betytt en ökad konkurrens om klippbranter (pilgrimsfalk undviker att häcka i berg där det finns uv) samtidigt som allt fler falkar dödas av berguv.

Även mården, som äter falkägg och ungar, har blivit betydligt vanligare i södra Sverige. Mården klättrar mer eller mindre obehindrat i klippbranter och kan i vissa fall döda en ruvande falk.

Duvhöken har varit ett problem i samband med utsättning av falkungar från aveln med den så kallade hackingmetoden, där ungarna sätts i en nätförsedd låda i en bergbrant och frisläpps när de är flygga. Eftersom falkungarna inte har några föräldrar som kan skydda dem är de känsliga för duvhöksattacker under första veckan de är på vingarna.

Ge ditt stöd!

Pilgrimsfalken har blivit vanligare, men många andra av de magnifika djur och växter som finns i vår natur behöver, precis som pilgrimsfalken, fortfarande ditt stöd.
Bli medlem eller skänk en gåva redan idag.

Bli medlem – bevara pilgrimsfalken

Vi jobbar för att pilgrimsfalken ska finnas kvar i vårt land. Stötta vårt arbete med 24 kr/mån.