Eko - vägen framåt för Sverige

Ett livskraftigt jordbruk är viktigt av många skäl. Det ger oss mat, bioenergi och andra råvaror men är också centralt för biologisk mångfald och därmed ekosystemens funktion.

Jordbruket är navet för landsbygdsutveckling och bärare av kultur och historia. Det finns med andra ord många skäl till att bevara och utveckla jordbruket. Men gränsen för vad planeten tål har överträtts på flera områden där jordbruket spelar en central roll. Och trots att det svenska jordbruket idag på många sätt är en förebild vad det gäller kvalitetsfrågor som miljö- och djurskydd, finns det även här på hemmaplan stora möjligheter att vässa miljöarbetet. Möjligheter som kan bli lönsamma för hela Sverige.

Många fördelar med eko

Ett viktigt steg på vägen mot ett mer hållbart jordbruk är ekologisk produktion, och här finns också en stor drivkraft att finna nya smarta lösningar. Eko använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, växtföljderna är längre och mer varierade vilket bidrar till högre halt organiskt material i marken, som i sin tur kan påverka kolinlagring och klimatbelastning. 

Dessutom är eko oftast mer lönsamt för bonden och håller landsbygden levande bland annat genom gårdsbutiker och turistsatsningar. Det är helt enkelt bra för hela Sverige.

Ekologiskt är i många fall avgörande  

Naturskyddsföreningen vill skapa förutsättningar för ett livskraftigt svenskt lantbruk som får betalt för sina miljötjänster av såväl konsumenter som genom politisk styrning. Det finns inga motsättningar mellan ekologiskt och svenskt, tvärtom är den ekologiska produktionen ett viktigt mervärde för den svenska produktionen och kan för vissa konsumenter vara det som faktiskt avgör att välja svenskt. 

Jordbruket måste ta sitt miljöansvar

Naturskyddsföreningen får ibland höra att vi ställer alltför höga miljökrav på jordbruket. Våra miljökrav är höga, men de vilar på vetenskaplig grund och är inte högre på jordbruket än på någon annan produktionsgren. Vi kommer att fortsätta att driva på jordbruket – inte bara det svenska – för att det ska ta sitt miljöansvar. Våra ståndpunkter utgår utifrån två viktiga grundprinciper: att den som förorenar ska betala de miljökostnader produktionen orsakar samtidigt som producenten också ska få rejält betalt för alla de samhällsvärden man skapar, såsom biologisk mångfald, öppna landskap eller särskilt god matkvalitet.

För att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i hela Sverige vill vi stärka de mervärden som konsumenten villig att betala mer för t ex djuromsorg och mindre bekämpningsmedel. Dessutom vill vi att de subventioner som idag går till jordbruket i större utsträckning blir ersättningar för de miljötjänster jordbrukaren utför. Miljöavgifter som vi vill återföra till näringen.

Dagens jordbruk är inte hållbart

Idag är det ingen av principerna som tillämpas i tillräcklig omfattning. Lantbruket får dåligt betalt för sina produkter samtidigt som de miljökostnader som uppstår i samband med produktionen till största delen betalas av oss skattebetalare. Forskarrapporten European Nitrogen Assessment från 2011 visar på ett sådant exempel: kostnaden för att reparera miljöskador som orsakats av att för höga kvävemängder cirkulerar i ekosystemen till följd av konstgödselgivor, uppskattas överstiga vinsten av de skördeökningar som samma gödselgivor ger. 

Vi vill få fler att välja ekologiskt

Många konsumenter ser fördelarna med och efterfrågar ekologisk mat. Vi vill få fler konsumenter att välja ekologiskt. Ju fler människor som väljer att köpa ekologiskt i butiken, ju fler kommuner som upphandlar och restauranger som serverar ekologiskt, desto fler lantbrukare vågar förhoppningsvis göra både sig själva och miljön en tjänst genom att ställa om. Att lönsamheten idag dessutom ofta är bättre i ekoodling är ju heller ingen nackdel. 

Ansvaret ligger inte enbart hos konsumenten

När du väljer eko gör du stor nytta, både för dig och miljön. Samtidigt skickar du en viktig signal till våra politisker att vi är många som tycker det är viktigt att jordbruket utvecklas mer hållbart.

Det är självklart omöjligt för dig som konsument att bära ansvaret för miljöanpassningen av jordbruket i stort. Naturskyddsföreningen kämpar därför stenhårt för att politiken ska styra jordbruket i en hållbar riktning. Nu behövs politiska beslut om morötter och piskor för att minska jordbrukets miljöpåverkan och öka anslagen till forskning om ekologiska metoder.

Gillar du också ekologiskt? Ge oss mer muskler!

Vi kämpar för att maten du äter ska vara fri från miljögifter. Hjälp oss i kampen med en slant.