Ekologiska ägg och dioxin

Tester från Livsmedelsverket 2016 visade att dioxinhalten i ekologiska ägg behövde sänkas, någonting som flera tidningar rapporterade om. Två år senare sjunker halterna efter ett omfattande foderprogram. Lär dig mer om miljögiftet dioxin och vad du kan göra för att undvika det.

Vad är det som har hänt?

Kontroller från Livsmedelsverket 2016 visade att dioxinhalten i ekologiska ägg behövde sänkas. Miljögiftet dioxin – som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel – förekommer i högre halter i ekologiska ägg än i andra ägg, skrev Livsmedelsverket i en pressrelease.

Även om halterna inte överskrider några gränsvärden uppmanar Livsmedelsverket nu branschen att undersöka vad det beror på och vidta åtgärder. Naturskyddsföreningen anser att det är viktigt att den här typen av granskningar görs. Att miljöföroreningar som dioxin sprids till vår mat är oroande och något som måste åtgärdas.

Uppdatering från äggbranschen

"Efter kraftfulla åtgärder från branschen sjunker halterna av dioxiner." Det skriver KRAV på sin hemsida i mars 2018.

Det nya foderprogrammet för ekologiska värphöns, som bland annat innebär sänkta nivåer av fiskmjöl och mindre Östersjöfisk, har gett effekt. Enligt Svenska äggs analyser, som omfattar en majoritet av de ekologiska äggproducenterna, har halterna av dioxiner i de ekologiska äggen sjunkit med 36 procent. 

Läs hela artikeln hos KRAV

Bakgrund

Hur kommer det sig att ekologiska ägg innehåller mer dioxin är oekologiska?

Dioxin sprids via luftföroreningar och lagras i ekosystemet. Troligtvis beror skillnaden på vad hönsen äter. Ekologiska höns får delar av sin proteintillförsel från fiskmjöl istället för syntetiska aminosyror vilka är förbjudna inom den ekologiska produktionen. Kontroller av dioxinhalter i fiskfodret har genom åren lett till stora minskningar av dioxin i äggen.

En annan möjlig källa är att eftersom ekohönsen vistas utomhus kan de få i sig dioxiner genom intag av bland annat jord, växter, maskar och insekter. Enligt Livsmedelsverket innehåller svenska ägg ofta mindre dioxin än ägg från länder där marken är starkt förorenad.

Varför dioxinhalten ökar i ekoäggen, trots kontroller av fodret, är inte utrett.  Det är olyckligt att det ekologiska lantbruket, som jobbar hårdast för att stoppa spridningen av miljögifter i jordbruket, ändå exponeras för allvarliga luftburna miljöföroreningar. 

Läs mer: Rapport från Uppsala Universitet om dioxiner och dioxinlika PCBer i
ekologiska ägg

Om dioxin finns i flera livsmedel, vad kan jag göra för att undvika det?

Ägg står generellt för en liten källa till dioxin i vår kost. De största källorna till dioxin idag är fisk, kött - och mejeriprodukter. Det enklaste sättet att minska intaget av dioxin i sin kost är att välja bort fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Vad måste göras nu?

Regeringen måste ta tag i frågan och verka för att stoppa spridningen genom internationella luftvårdskonventioner och EU. Det behövs också hårda krav på rening av förbränningsanläggningar i Sverige. Om regeringen på allvar vill minska risken för att svenskar får i sig för höga halter av dioxin måste den också genast slopa Sveriges undantag från EU-förbudet att sälja dioxinförgiftad fisk.

Sverige gör inte tillräckligt för att minska mängden dioxin utan borde driva på för att fler länder och då särskilt EUs medlemsländer ratificerar de senast reviderade protokollen under FN:s luftvårdskonvention så att de träder i kraft och nya parter kan ansluta sig. Just nu innehar Sverige ordförandeskapet i FNs luftvårdskonvention och här kan vi aktivt verka för en hög ambitionsnivå i internationella protokoll och direktiv gällande gränsöverskridande luftföroreningar.

Vad är dioxin och var kommer det ifrån?

Dioxin är en allvarlig förorening som fått stor spridning i miljön. Dioxin kommer till Sverige genom långväga transporterade luftföroreningar från omgivande länder främst Östeuropa och framförallt på vintern vilket indikerar att det kommer från förbränning i hushåll. Svenska källor är olika förbränningsanläggningar, exempelvis avfallsförbränning.

Dioxiner är fettlösliga och finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter finns i fet fisk som strömming och vildfångad lax från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.

Dioxin lagras i kroppen under hela livet och misstänks kunna påverka immunförsvaret, hormonsystemet, fortplantningen samt orsaka cancer. Risken är störst för foster och spädbarn. Eftersom dioxin lagras i kroppen är det också viktigt att minska mängden till unga flickor som sedan kan föra över dioxin till sitt barn vid graviditet och amning.

Referenser:
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organi...
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/mil...
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/di...

Vi kämpar mot miljögifterna i vår vardag

Vi miljömärker produkter och jobbar för bättre lagar. Hjälp till!