En stor seger för Europas natur

Naturskyddsföreningen välkomnar EU-kommissionens beslut att behålla naturvårdsdirektiven som de är. Vi ser fram emot utlovad strategi för hur lagarna bättre ska kunna tillämpas för att värna den biologiska mångfalden.

Hela Vättern är utpekat som Natura 2000-område. Ett av flera tusen områden i Sverige med unik och skyddsvärd natur.
Artikel

EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv, vilka är en del av den svenska lagstiftningen, reglerar skydd och bevarande av djur och natur inom EU och i Sverige. Under två år har EU-kommissionen utvärderat direktiven, vilket bland annat inkluderade en enkät till organisationer och medborgare i Europa. 

Utvärderingen resulterade i ett massivt stöd till förmån för naturvårdsdirektiven. Stödet kom från företag, ledamöter i Europaparlamentet, miljöministrar och från över en halv miljon européer som alla vill att naturvårdsdirektiven ska finnas kvar. 

– Det är fantastiskt att se att naturen och naturvården har så brett folkligt stöd inom unionen, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

I veckan tog kommissionen ett beslut om direktiven som räddar naturen och den biologiska mångfalden. Det fastslogs att naturvårdsdirektiven är i bra skick som de är, och att de är grundläggande för arbetet med skydd och bevarande av natur i Europa.

– Det är främst en seger för Europas natur och invånarna i EU. Vi är tacksamma för att EU-kommissionen tog detta viktiga beslut, säger Johanna Sandahl.

EU-kommissionen lyfte även fram de problem som kommit fram i utvärderingen. Det handlar framförallt om otillräcklig förvaltning och brist på tillräckliga investeringar i Natura 2000-nätverket för skyddad natur, om lokala brister som förseningar, onödiga krav på projekttillstånd samt brist på bra och ändamålsenliga uppskattningar som underlag för förvaltningen av enskilda arter.

För att åtgärda bristerna kommer kommissionen ta fram en strategi, en Action Plan, med en serie av konkreta åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att komma till rätta med problemen och för att underlätta och uppmuntra till nationell och regional investering i biologisk mångfald. 

– Den stora utmaningen kvarstår: att verkligen genomföra dessa två naturvårdsdirektiv fullt ut, och på så vis hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald inom EU, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen vill framföra ett varmt tack för de som ställt upp för naturen och den biologiska mångfalden.

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.