Ett av de största sveken mot naturvården vi sett i Sverige

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelar att myndigheten ska sluta inventera och registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige. Myndighetens beslut slår mot flera av de svenska miljömålen, och underminerar regeringens ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist meddelar i DN 10/3 att myndigheten ska sluta inventera och registrera nyckelbiotoper i hela nordvästra Sverige. Effekten av beslutet blir drastiskt försämrad insyn kring särskilt skyddsvärd skog, som nu riskerar att avverkas – i strid med lagstiftningen. Myndighetens beslut slår mot flera av de svenska miljömålen, och underminerar regeringens ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

Nyckelbiotoper spelar en alldeles särskilt viktig roll i skogslandskapet. Dessa unika, känsliga områden är centrala för bevarandet av skogens mer än 900 hotade växt-, svamp- och djurarter. Inventeringen av nyckelbiotoperna är avgörande för att identifiera och registrera var känsliga, viktiga naturområden med mycket höga naturvärden finns, så att de kan skyddas från avverkning. Nyckelbiotoper skyddas inte av lagen, men enligt FSC-certifieringens regler är de inte tillåtna att avverka  ett villkor som skogsbruket själv varit med och tagit fram.

Beskedet från myndighetens ledning idag innebär inte bara att många tusentals hektar av våra mest skyddsvärda skogsområden nu riskerar att avverkas. Helt medvetet försvårar Herman Sundqvist även för tillämpningen av skogsvårdslagen. Enligt lagstiftningen är markägare skyldiga att anmäla för samråd om en avverkning kan komma att påverka områden med stor betydelse för växt- och djurlivet negativt. Det förmodas finnas en stor mängd nyckelbiotoper, men skogsbruket har haft stora problem att identifiera dessa. Skogsstyrelsens beslut innebär att det nu blir ännu svårare för skogsägarna att veta vilka delar av skogen som ska skyddas  kunskapsunderlaget från staten försämras drastiskt. 

Skogsstyrelsens hastiga beslut kommer som en kalldusch för hela naturvårdssverige. Helt oväntat, utan förankring hos aktörer och intressenter, har Skogsstyrelsen plötsligt ändrat  och skadat  förutsättningarna för sin egen så kallade samverkansprocess.

Myndighetens ledning kör över miljörörelsen och tar ett ur naturvårdssynpunkt oerhört kontroversiellt beslut om en av kärnfrågorna i diskussionen om den svenska skogen. Så sent som för två veckor sedan möttes Skogsstyrelsens rådgivande organ, det nationella sektorsrådet, utan att detta beslut nämndes med ett ord. Den öppna dialog som myndigheten utlovade vid uppstarten av samverkansprocessen har plötsligt omvandlats till en enmansshow utan hänsyn till konsekvenserna. 

Effekten av Herman Sundqvists beslut blir inte bara att vi förlorar möjligheten att identifiera vilka delar av skogarna i nordvästra Sverige som behöver ett särskilt skydd; beslutet kommer att påverka möjligheten att nå de svenska miljömålen om Levande Skogar och Ett Rikt Växt- och Djurliv negativt. Herman Sundqvist förutsätter att markägarna och skogsbruket själva kommer sköta inventeringen av skyddsvärd skog på ett ansvarsfullt sätt. Miljöorganisationer och ideella krafter har under många år visat att markägare gång på gång misslyckas, eller missköter, uppgiften att själva identifiera nyckelbiotoper i samband med avverkningsplaneringar. 

Markägarna har under lång tid efterfrågat långsiktiga spelregler för att kunna veta vad som gäller och var den värdefulla skogen finns och planera skogsbruket därefter. Men idag råder stor kunskapsbrist om förekomsten av nyckelbiotoper, och markägarna får ofta information om dem i ett väldigt sent skede. Detta har lett till en stark polarisering i debatten. Kunskapsunderlaget behöver därför förbättras för att ge markägare tydliga planeringsförutsättningar för sitt skogsbruk. Effekten av Skogsstyrelsens nya beslut blir istället ett slags kunskapsförbud i hela nordvästra Sverige. 

Det är av absolut största vikt att en ny nationell nyckelbiotopsinventering genomförs  i hela Sverige. Skogsstyrelsens agerande i denna fråga är under all kritik. Myndigheten har just öppnat på dörren för en ännu mer polariserad situation kring den svenska, skyddsvärda skogen. Och trots att regeringen tydligt uttalat en ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas, så kommer detta myndighetsbeslut leda till just det.

Klarar inte Skogsstyrelsen att göra sitt jobb, återstår det att kräva svar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog: hur ska den svenska skogen skyddas?

Johanna Sandahl

Ordförande Naturskyddsföreningen

Debattartikeln publicerades i Dagens Nyheter, den 10 mars 2016 >>

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.