EU-medborgare, hjälp oss rädda naturen!

Den värdefulla naturen inom EU och Sverige skyddas av naturvårdsdirektiven som reglerar bevarande och skydd av djur, växter och livsmiljöer. Det finns en risk att politiska påtryckningar leder till svagare lagar.

Vättern är ett Natura 2000-område som också är ett viktigt vattenförråd för oss människor.
Hela Vättern är utpekat som Natura 2000-område. Ett av flera tusen områden i Sverige med unik natur. Värda att skydda.

Genom Sveriges medlemskap i EU regleras skyddet och bevarandet av djur och natur genom fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Dessa naturvårdsdirektiv är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. De har varit mycket framgångsrika verktyg för att bevara det vi har kvar av värdefull natur inom EU.

Under senare år har EU-kommissionen utsatts för allt hårdare påtryckningar för ändringar i och urvattning av fågel- och art- och habitatdirektiven. Det tycker inte vi är någon bra idé. Öppnar man upp för ändringar i direktiven kan Europas natur och du och jag förlora mer än vi vinner.

Vem för naturens talan om påtryckningar sker för eftergifter i direktiven? Naturskyddsföreningen anser att vi har ett bra regelsystem idag genom naturvårdsdirektiven och vi ser att det som behövs är istället en ökad vilja att verkligen genomföra direktiven. Inklusive resurser för detta.


Vi arbetar för att behålla de starka direktiven

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer i EU har vi dragit samma slutsats – direktiven är bra och skyddar vår viktiga natur när de efterföljs. Läs vår samarbetsorganisation European Enviromental Bureaus rapport Europe’s nature laws matter. I maj 2015 lämnades 500 000 protester över till EU-kommissionen med krav att inte försämra direktiven. I maj 2016 kommer kommissionen vara klara med den pågående utvärderingen av direktiven.

Bakgrund

Art- och habitatdirektivets syfte är att ”bibehålla den biologiska mångfalden genom att bevara livsmiljöer samt vilda djur och växter på medlemsländernas territorium” (Direktiv 92/43/EEG). Fågeldirektivet reglerar skydd och bevarande av alla inom EU förekommande fåglar, deras ägg, bon och livsmiljöer (Direktiv 79/409/EEG).

EU kommissionen har redan satt igång en ”fitness check” – en utvärdering av båda dessa direktiv för att kunna svara på frågan om de är effektiva nog att skydda naturen. I denna utvärdering ingår även att fråga medborgarna vad de tycker. Flera miljöorganisationer på EU nivå – WWF, Friends of the Earth Europe, BirdLife International och European Environmental Bureau (i vilken Naturskyddsföreningen är medlem) – driver nu en kampanj för att värna de viktiga naturvårdsdirektiven.

Natura 2000 innehåller de viktigaste områdena för biologisk mångfald

Direktiven har medfört förbättrade möjligheter att bevara en mängd arter, deras livsmiljöer och naturtyper och de ligger till grund för ett europeiskt nätverk av värdefull natur. Dessa Natura 2000-områden räknas som en av de viktigaste åtgärderna för att bevara biologisk mångfald inom EU.

I Sverige har flera unika naturtyper kunnat skyddas tack vare direktiven. Utsjöbankar, grunda havsområden, som hotats av vindkraftutbyggnad eller för hårt fiske har pekats ut till Natura 2000. Många av de outbyggda älvarna har fått en ännu starkare skydd genom Natura 2000. Våtmarker, skogar, dynområden, ängar och naturbetesmarker likaså.  

  • I våras utvidgade regeringen Natura 2000-området vid Bästeträsk på Gotland där Ojnareskogen ligger. Området skyddas nu från exploatering av gruvbolag.
  • Runt Vättern kämpar våra lokalföreningar och många andra för att en gruva inte ska etableras intill Sveriges kanske viktigaste vattentäkt. Vättern är ett Natura 2000-område, men trots det gavs ett undersökningstillstånd till ett gruvbolag.
  • Naturskyddsföreningen Härryda fick rätt i ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen. Där fastslogs det i ärendet att förändringar i livsmiljön för den skyddade arten åkergroda regleras genom naturvårdsdirektivet. 
  • En annan skyddad art är den större vattensalamandern. I ett fall i Varberg fick hela planprocessen göras om då inte någon ordentlig utredning och kartläggning av artens utbredning enligt naturvårdsdirektivet gjorts. 

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.