FN:s klimatrapport: Nu är det bråttom!

Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC den första delen av sin nya klimatrapport. Sedan den förra rapporten släpptes för sju år sedan har forskarna blivit ännu säkrare på att våra utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet på ett för mänskligheten farligt sätt. Och det är mycket bråttom att minska utsläppen om temperaturen inte ska öka mer än två grader.

David Kihlberg representing NGO:s, Climat Action Network, at IPCC-meeting in Stockholm
Davin Kihlberg från Naturkyddsföreningen fick möjlighet att som representant för civilsamhällets organisationer närvara vid det internationella IPCC-mötet i Stockholm
Artikel

Rapporten är den första delen av tre. Denna rapport behandlar naturvetenskapen kring klimatförändringarna; alltså observationer av redan skedda och scenarier av framtida temperaturförändringar, koldioxidhalt i atmosfären, havsnivåhöjning och sådant. Rapport två och tre, som släpps i vår, kommer att handla om effekterna av klimatförändringarna, sårbarhet och anpassning, samt vilka åtgärder som krävs för att bromsa den globala uppvärmningen. Det kommer dessutom en stor sammanfattning.

Sammanställning av tusentals forskningsrapporter

Till grund för denna samlande rapport ligger tusentals forskningsrapporter som granskats och sammanställts av hundratals forskare från hela världen. Och budskapet är egentligen detsamma som när den förra klimatrapporten släpptes 2007 och gav panelen Nobels fredspris (!): Människan påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser och avskogning, och det är bråttom att minska utsläppen om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen till max två grader över förindustriell nivå. Skillnaden är att forskarna är ännu säkrare, har bättre modeller, och att vi har förlorat sju år med ökande utsläpp trots den kunskapen. Läget är därför ännu mera kritiskt.

Utsläppen idag ligger över rapportens värsta scenario

Rapporten beskriver fyra olika scenarier för utsläpp och motsvarande klimatpåverkan. Scenarierna kan sägas beskriva hur mycket atmosfären kommer att värma planeten: På engelska Radiative Forcing eller strålningsbalans som mäts i W per kvadratmeter. En hög koncentration av växthusgaser i atmosfären innebär att växthuseffekten förstärks ytterligare.

IPCC beskriver ett scenario med mycket hög strålningsbalans till följd av extremt höga utsläpp och därmed skenande klimatförändringar, ett med kraftigt minskade utsläpp och en temperaturökning under två grader, och två ”medelvägar” där utsläppen planar ut.

Den dystra verkligheten är att utsläppen idag ligger över rapportens värsta scenario. Det innebär att vi är på väg mot en temperaturökning som kan bli betydligt högre än fyra grader om vi inte helt ändrar kurs! Det som Världsbanken nyligen målade upp som ett skräckscenario. Rapportens slutsats är alltså glasklar: De globala utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt.

Det finns ingen säker gräns

Det lägsta av rapportens scenarier beskriver en utveckling med möjlighet att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Viktigt att minnas är att två grader inte är någon säker gräns, där klimateffekterna börjar märkas. Någon sådan gräns finns inte, och klimateffekterna märks i allra högsta grad redan idag, när temperaturen har stigit med 0,89 grader över förindustriell nivå.

Två grader är ett politiskt mål

Två grader är ett politiskt mål i klimatkonventionen, och Naturskyddsföreningen, liksom många av de värst drabbade länderna, tycker att vi istället bör sikta på att hålla oss under 1,5 grads uppvärmning. Redan det innebär svåra konsekvenser i stora delar av världen. Att stanna under 1,5 graders uppvärmning är fortfarande möjligt menar IPCC i sin rapport, men kräver en extremt snabb global omställning.

För att klara IPCC:s mest ambitiösa scenario, med chans att begränsa uppvärmningen till två grader, måste utsläppen börja minska globalt senast 2020 för att sedan bli negativa mot slutet av seklet. Negativa utsläpp innebär ett nettoupptag av koldioxid från bland annat växande skog, så att koncentrationen i atmosfären minskar igen. Det kräver en radikalt annorlunda klimatpolitik än den vi ser idag, men det ligger ännu inom räckhåll.

IPCC beskriver sannolika scenarier vilket innebär att de inte behandlar risker så bra. Det lägsta beskrivna scenariot, med en temperaturökning på max två grader, beskriver egentligen bara att temperaturen med 66 procents sannolikhet inte kommer överskrida två grader. Det betyder att temperaturen med stor sannolikhet skulle kunna bli högre i det scenariot.

Är det möjligt eller är loppet kört?

Det är en stor utmaning världens länder står inför och klimattoppmötet i Paris 2015, när det nya globala klimatavtalet ska färdigställas kommer vara viktigt om de globala utsläppen ska böra minska innan 2020. Men vi har knappt börjat.

Fossila bränslen subventioneras

Trots att det har gått 23 år sedan IPCC:s första klimatrapport så subventioneras fortfarande fossila bränslen med nästa tre tusen miljarder kronor varje år i världen, att jämföra med knappt fem hundra miljarder i subventioner till förnybar energi.

Det byggs fortfarande hus med oerhört dålig energiprestanda, trots att vi kan bygga hus som inte behöver någon tillförd energi alls. Samhället satsar enorma resurser på att bygga motorvägar, när det egentligen är järnvägar som behövs. Dieselbilar kallas för miljöbilar. Exemplen är många, men om vi bara börjar göra rätt i stället för fel så ligger också IPCC:s allra mest optimistiska scenario faktiskt inom räckhåll.

Det är dags att agera – nu!

Det betyder inte att läget inte är mycket allvarligt, eller att det finns tid att fortsätta på fel bana till nästa klimatrapport kommer. Det betyder att det är dags att sätta igång.

För Sveriges del innebär det minst tre saker:

  • Vara ett föregångsland och ta vårt klimatansvar. Sveriges utsläpp måste minska snabbare än det globala snittet, och vara nära noll senast år 2030. Klimatpolitiken kan inte hanteras separat, utan måste genomsyra hela politiken. Få länder har så goda förutsättningar att ta täten som Sverige.
  • Pressa på EU att minska sina utsläpp till nära noll senast år 2040. Det gör vi bäst genom att gå före och visa att det går att kombinera hög välfärd med låga utsläpp. Inte genom att exportera utsläpp och tillgodoräkna oss andras minskningar, utan att faktiskt minska våra egna utsläpp. När EU väl bestämmer sig, blir effekterna snabbt stora.
  • Verka för ett internationellt klimatavtal med sikte på att de globala utsläppen är nära noll 2050. Det kan bara ske genom att de industrialiserade länderna går före med utsläppsminskningar, och samtidigt stödjer omställning och klimatanpassning i utvecklingsländer.

Bli medlem - rädda klimatet

Vi är 226 000 medlemmar som pushar på för en tuffare klimatpolitik. Du kan göra oss ännu starkare för 24 kr/mån.