Fred i rovdjursfrågan?

Idag har regeringens ensamutredare för Vargkommittén, Peter Egardt, lämnat över sitt förslag till en ny vargpolitik. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen ställer sig i huvudsak bakom merparten av de förslag som har arbetats fram av utredaren efter diskussioner med företrädare för en rad intresseorganisationer inom Vargkommittén. En nyckelfråga ur naturvårdssynpunkt blir på vilken nivå gynnsam bevarandestatus hamnar på.

Egardt föreslår bland annat att målet ska vara gynnsam bevarandestatus för rovdjuren baserad på vetenskapliga utgångspunkter. Fokus i förslagen ligger på förbättrade skadeförebyggande åtgärder, stärkt ersättning vid skada och en förenklad skyddsjakt vid behov. Licensjakt ska få ske först när gynnsam bevarandestatus är uppnådd, vilket inte är fallet idag, men utredarens resonemang om hur den nivån ska beräknas haltar ordentligt. I övrigt föreslås bland annat att en plan för genetisk förstärkning av vargstammen, främst genom naturlig invandring, ska tas fram.

- Förslaget är en inbjudan till fredsavtal i vargfrågan. Inriktningen i stort och många konkreta förslag är klart positiva. Vi måste ta större hänsyn till dem som möter problem i vargens spår, men också till vargstammens känsliga situation. Alla i kommittén har fått ge och ta och nu finns ett förslag som inte bara skjuter problemen på framtiden. Att utredaren betonar andra skadeförebyggande åtgärder än licensjakt är insiktsfullt. Chanserna är nu goda att skapa fred och en bred enighet i vargfrågan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

- Nu är det upp till regering att förvalta och förädla detta pund väl i den kommande propositionen om rovdjurspolitiken. Det är särskilt viktigt att ytterligare tydliggöra att gynnsam bevarandestatus ska beräknas utifrån bästa vetenskapliga underlag, och inte sättas på en så låg nivå som möjligt. Vi välkomnar det framåtsyftande förslaget att utveckla en sammanhållen viltförvaltningslagstiftning för att öka tydligheten och förutsägbarheten i förvaltningen av våra rovdjur och annat vilt, säger Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

- Förslaget att licensjakt på varg inte ska ske förrän gynnsam bevarandestatus uppnåtts är bra. Men hur detta ska beräknas, och vilka vetenskapliga underlag som ska ligga till grund för bedömningen är en renodlat vetenskaplig fråga, som bör avgöras av Naturvårdsverkets expertis och inte av politiker. Utredarens förslag lämnar en viktig del i framtagandet av gynnsam bevarandestatus till riksdagen, vilket riskerar öppna för fortsatt politiskt kattrakande i vargfrågan, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska Rovdjursföreningen.

Hela förslaget finns att läsa på: http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/vargkommitten/Sv/Pages/default.aspx

För mer information:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden, 076-837 80 59

Ann Dahlerus, generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen, 076-850 06 53