Högre politiska ambitioner är ett måste

Det allvarliga läget kräver snabba förändringar och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi vill se ett förbud för fossila bränslen till 2030.

Det är hög tid att höja ribban i klimatpolitiken. Och framförallt - att sätta full fart, nu.

Klimatförändringarna har gått väldigt långt. Den globala uppvärmningen är nu 0,8° C sedan förindustriell tid. Men många forskare varnar för att de utsläpp vi redan gjort kommer att leda till en temperaturökning på 1,9°. Det kommer att orsaka svåra konsekvenser på många håll i världen och nu är det viktigt att snabbt hejda utsläppen.

Klimatförändringarna är ett globalt problem och behöver i slutänden en global lösning. Men istället för att vänta på att andra ska göra något åt situationen menar Naturskyddsföreningen att Sverige bör gå i täten redan nu. Sveriges politiker och företag måste bli inspiratörer och pådrivare på den internationella arenan.

Få länder har lika goda förutsättningar att skapa ett samhälle som bygger på förnybar energi. Vi har relativt gott om biobränslen, framför allt i form av skogsavfall. Vi har stor potential för att använda energin effektivare och bra lägen för vindkraft. Det enda vi verkar sakna är modiga politiker.

Det här arbetar vi för

Vi arbetar för en ambitiösare klimatpolitik och en miljövänligare trafik- och energipolitik i Sverige och inom EU. Vi uppmanar och inspirerar kommuner, näringsliv och privatpersoner att genom frivilliga åtgärder minska sina koldioxidutsläpp. Vi stimulerar utvecklingen av energisnålare fordon och klimatvänliga drivmedel. Vi hjälper företag och allmänhet med idéer om hur man hushåller med energi och hur man utnyttjar den mer effektivt.

Våra krav

Politikerna i Sverige är alla medvetna om faran med en förstärkt växthuseffekt. Ändå händer tyvärr väldigt lite. Det är oerhört viktigt att politikerna agerar nu för att förhindra ytterligare koldioxidutsläpp.

Naturskyddsföreningen kräver därför bland annat att beslutsfattarna byter ut kol och olja till förnybara energikällor i landets värmesystem. Att de minskar lastbilstrafiken genom att till exempel styra över gods till järnväg och sjöfart. Och att de arbetar för att skapa en marknad för miljövänligare motorer så att de används. Det finns ju redan alternativa bränslen!

En god samhällsplanering

Samhällsplaneringen är en av de långsiktigt viktigaste faktorerna för att kunna minska koldioxidutsläppen från trafiken. En genomtänkt och långsiktigt konsekvent planering för minskat bilberoende kan skapa goda förutsättningar för mer kollektivtrafik, göra det enklare att gå och cykla och minska körsträckorna med bil.

Men inom detaljhandeln går utvecklingen idag i rakt motsatt riktning. Handelns nyinvesteringar lämnar idag lättillgängliga centrum och bostadsområden och sker istället i industriområden, längs motorleder och i tätorternas utkanter. Det gör att bilen gradvis övergår från att vara en tillgång till att bli ett måste för att kunna ha ett fungerande vardagsliv. Bilberoendet och koldioxidutsläppen ökar.

Vi vill:

  • Att Sverige beslutar om en årlig procentuell minskning av utsläppen av växthusgaser i Europa och Sverige, med sikte på att de svenska utsläppen är nära noll senast år 2030. Räknat från 2011 innebär det en minskning av Sveriges utsläpp på cirka 9 procent per år i genomsnitt.
  • Att vi genomför en snabb omställning till hållbara system för energi, transporter och livsmedel, där kärnkraft och fossil energi, inklusive torv, avvecklas och planer på ny vattenkraft i Sverige och uranbrytning stoppas.
  • Att Sverige och EU själva bör fastställa ett eget långsiktigt mål på ett ton växthusgaser per person och år och även verka för detta internationellt.
  • Att styrmedel införs som gör att svensk energianvändning minst halveras till 2030, samtidigt som vindkraft, bioenergi, sol och andra förnybara energislag växer i Sverige och EU utan att öka skadorna på naturen eller hälsan.
  • Att priset på utsläpp av växthusgaser höjs så att utsläppen minskar till nära noll 2030, samtidigt som atomansvarigheten kraftigt ökar och förbud införs mot ny kärnkraft.
  • Att samhällets planering och offentliga investeringar inriktas på omställning till hållbara energi- och transportsystem underställda miljömålen.
  • Att klimatarbetet utöver maximalt ambitiösa utsläppsminskningar i Sverige och EU omfattar kraftiga stöd till utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i Syd.
  • Att det skall vara ”lätt att göra rätt” och hinder för att agera klimatsmart som konsument ska tas bort Att all svensk eller svenskägd kolkraft avvecklas före år 2020.
  • Att jordens invånare var och en ska ha ett lika stort utrymme för utsläpp av växthusgaser.

Naturskyddsföreningens klimatpolicy

Läs vår policy för klimat, energi och transport