Hoppet lever i Brasilien

De har färdats med buss i upp till tre dygn, från alla delar av Brasilien. De är alla berörda av den omfattande utbyggnaden av vattenkraft i landet. De har förberett sig i ett helt år, samlat in pengar och proviant till resan genom lotterier och donationer. En efter en rullar bussarna in i parken i Sao Paolo där organisationen MAB håller sin stora kongress. Anna Axelsson, Sakkunnig internationella klimatfrågor rapporterar från Brasilien.

MAB, Brasilien, Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation arbetar mot förödande kraftverksdammar
MAB:S medlemmar från hela landet har samlat pengar i ett år för att få möjlighet att delta i mötet.

Foto / Illustration:

Anna Axelsson
Artikel

De har färdats med buss i upp till tre dygn, från alla delar av Brasilien. De är alla berörda av den omfattande utbyggnaden av vattenkraft i landet. De har förberett sig i ett helt år, samlat in pengar och proviant till resan genom lotterier och donationer. En efter en rullar bussarna in i parken i Sao Paolo där organisationen MAB håller sin stora kongress.

Vatten och energi är inte handelsvaror

MAB:s medlemmar från hela Brasilien samlas i Sao Paolo under parollen ”Vatten och energi är inte handelsvaror”. Vi är 2 500 personer som sluter upp i det stora tält som rests för mötet.

MAB är de dammpåverkades rörelse i Brasilien och en av Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i landet. Deras mål är att alla människor som blir berörda av utbyggnaden av vattenkraft ska få rättvis kompensation för de förluster de drabbas av: förlorade hus, förlorad mark, förlorade möjligheter till försörjning. Utbyggnad av 120 nya dammar planeras till 2030. Många av dem ligger i regnskogsområden.

Stärka sammanhållningen

Syftet med mötet är att bland annat att stärka sammanhållningen i den stora nationella rörelsen. Organisationen har ungefär 40 000 medlemmar som är aktivt engagerade i utvecklingen där de själva bor. Eftersom Brasilien är ett så enormt stort land är de grupper av människor som strider för sina rättigheter på grund av dammbyggen vitt utspridda. Mötet är en viktig chans för dem att träffas och utbyta erfarenheter.

– Mötet är jätteviktigt för oss, säger Adriano som kommer från den nordöstra delen av landet. Vi får en känsla av att vi inte är ensamma och det känns mer möjligt att vi ska lyckas när vi vet att vi är många som kämpar för samma sak. Det finns hopp om förändring.

Den första morgonen börjar mötet med att deltagarna uppmanas att ge alla som står runtomkring dem en kram. Jag känner att det här kommer att bli härliga dagar.

Mötesdeltagarna, MAB:s medlemmar bor i tänt under mötet  bor i

Mötesdeltagarna bor i tält unde mötet. Foto: Anna Axelsson

Strategier för framtiden

Den viktigaste uppgiften under veckan är att prata strategier inför de kommande årens aktiviteter.

Under den första dagen säger en representant för president Dilma Rousseffs regering till de församlade: ”Jag respekterar er rätt att protestera mot dammutbyggnaden, men jag håller inte med er”.

Regeringen menar att kraftverksdammarna behövs för landets utveckling. Och MAB och dess medlemmar är inte emot alla kraftverksdammar per se. De förbehåller sig dock rätten att säga nej i varje enskilt fall. De är också framförallt mycket kritiska till att de människor som förlorar hus och hem och som får svårare att försörja sig på grund av de förändringar som sker i närområdet kring dammen inte får rättvis kompensation för detta. De ser också att det är strategiskt viktigt för landet att skydda den natur som förstörs av kraftverksbyggena.

Dammarna bidrar till avskognnigen

Varje damm översvämmar stora områden mark och många av dammarna byggs i regnskogsområden. Vägar som byggs fram till dammen och i närområden gör nya skogsområden tillgängliga för avverkning. Kraftverksdammarna är därmed ytterligare en faktor som påverkar den snabba avskogningstakten i Amazonas, som spelar en viktig roll för att reglera det globala klimatet genom sitt omfattande upptag av koldioxid.

MAB:s mål är tydligt. Priset på elektricitet för vanliga hushåll är för högt, bland de högsta i världen. El till industrin är däremot subventionerad. MAB vill att vanliga människor ska ha råd att betala för elen. De är kritiska till att det är utländska företag som bygger dammarna och att vinsten från projekten därför hamnar utanför landet.

Tillgång till vatten och energi bör vara var och ens rättighet och därför vill de se ett folkligt ägande av vattenkraften. Och eftersom varje enskilt vattenkraftsprojekt leder till stora förändringar i miljön och av den sociala och ekonomiska strukturen på platsen där de byggs, så vill de att de dammpåverkades rättigheter blir lagstadgade, så att de kan få en rättvis kompensation.

En hållbar energimodell för Brasilien

Naturskyddsföreningen ger stöd till MABs arbete för en hållbar energimodell för Brasilien. Vattenkraft lyfts ofta fram som en lösning på klimatproblemen eftersom den har mindre koldioxidutsläpp än elkraft från fossila bränslen. Men i Brasilien leder alltså dammutbyggnaden till att regnskogsområden skövlas. Skogen är viktig för att reglera det globala klimatet. Det är därför viktigt att komma fram till en lösning som samtidigt ger människor tillgång till energi och är ekologiskt hållbar.

MAB är en av många organisationer som ingär i Naturskyddsföreningens omfattade internationellt arbete som sker med stöd av Sida.

Här finns Naturskyddsföreningens Globala karta om våra samarbetsorganisationer i andra länder >>
Här finns MAB:s egen webbplats på engelska >>

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stå upp för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.