Ingen kollar gruvbolagen

Vart femte bolag som fått tillstånd att leta eller bryta mineraler i Sverige de senaste tre åren var hårt finansiellt pressat. Två företag var under brottsutredning. Sveriges Naturs granskning avslöjar att ingen har kontrollerat bolagen i den svenska gruvboomen.

Sveriges Natur har granska de gruvbolag som fått tillstånd att leta eller bryta mineralder 2012-2015.
Resterna efter Northland Resources nu konkursade järnmalmsgruva i Kaunisvaara, Pajala.

Foto / Illustration:

Nils Viklund

Den 22 augusti 2013 gav den förra näringsministern 
Annie Lööf företaget Nickel Mountain tillstånd att bryta nickel på tre platser vid Rönnbäcksgruvan i Storuman.
Nickelbrytningen hade tidigare godkänts av den ansvariga myndigheten Bergsstaten men det beslutet hade överklagats av en närbelägen sameby som ansåg att det öppna dagbrottet skulle ödelägga ett känsligt naturområde och att rennäringen inte skulle kunna fortsätta som tidigare.

Till och med FN protesterade mot planerna och ansåg att samerna hade diskriminerats i fallet med Rönnbäcksgruvan. Området som skulle tas i anspråk var lika stort som Stockholms innerstad.

Beslutet var också förvånande med tanke på företagets historia. Bara ett par månader före Lööfs beslut hade ett antal besynnerliga transaktioner lett till att en revisor från KPMG hade hoppat av sitt uppdrag och polisanmält samma 
bolag, som då gick under namnet IGE Resources. I ett pressmeddelande skrev revisorn att hon misstänkte ”kriminella handlingar från styrelsen”.

Fem månader före regeringens godkännande hade också Ekobrottsmyndigheten gjort en husrannsakan hos företaget och inlett en förundersökning.

Vart femte gruvbolag som granskats hade hög belåning

Trots alla dessa tecken på att något inte stod rätt till gjordes ingen ägarutredning av företaget. Sveriges Naturs genomgång av all dokumentation i ärendet visar att ingen har kontrollerat bolagets ägare eller dess finansiella status. Inte näringsdepartementet och inte av Bergsstaten. 

Sveriges Naturs granskning visar att vart femte bolag som beviljats ett undersöknings- eller bearbetningstillstånd sedan 2012 hade en soliditet som var lägre än åtta procent. Det innebär att bolaget har en mycket hög belåning i förhållande till sitt eget kapital. Ett mål för sunda företag brukar vara 30–40 procent.

Bland de bolag som beviljats tillstånd att bryta och bearbeta mineraler hade två av tio en soliditet på under en procent.

När redan svaga bolag påbörjar en riskfylld gruvdrift kan det sluta med att det blir skattebetalarna som måste städa upp i naturen. Det är vad som just nu pågår vid Ersmarksberget och Svärtträsk i Lappland. Notan för saneringen kan sluta på över 200 miljoner sedan gruvornas ägare, Lappland Goldminers, gått i konkurs.

Sameby utan ersättning, gruvbolaget gick i konkurs

Även företag som ”bara” letar efter mineraler kan lämna en nota efter sig. Ett exempel är det kanadensiska bolaget Blackstone Nickels. När det letade mineraler i Vindelfjällens naturreservat 2009 hindrade verksamheten samernas renskötsel och en sameby drog därför på sig stora extra kostnader. Det ledde till att företaget dömdes att betala en miljon kronor i skadestånd till samebyn.

När domen föll saknade företaget resurser och försattes i konkurs. Samerna planerar nu att stämma staten på den uteblivna ersättningen.

Att Blackstone Nickels lämnat notan till skattebetalarna hindrade dock inte att två av företagets chefer fick nya tillstånd för prospektering. Denna gång under bolagsnamnet Gungnir. Det företagets finansiella status har vi inte kunnat kontrollera eftersom bolaget inte har någon filial i Sverige.

Många bolag saknar filial i Sverige

Av skatteskäl ska utländska bolag som letar eller bryter mineraler i Sverige ha en filial i landet. Men vår granskning visar att ett tiotal av bolagen som fått tillstånd sedan 2012 saknar registrerade filialer – trots att flera av dem skyltar med sina svenska fyndigheter på hemsidan. Insynen i dessa bolag är därmed minimal.
För även om en filial är en förutsättning för att bedriva verksamhet i Sverige är det ingen myndighet som kontrollerar att den finns.

– Det är inget vi för tillsyn över, säger Johan Morin, jurist på Bergsstaten.

Så i praktiken räcker det med en postlåda i Sverige?
– Ja, det kan vara en postlåda.

Nickel Mountain har i dag fått nya ägare. Polisutredningen mot bolagets tidigare styrelse pågår fortfarande. Bolagets nuvarande vd, Torbjörn Ranta, säger att han hoppas på åtal. 

Ingen kontrollerar bolagens lämplighet

Enligt minerallagen ska den som tidigare visat sig olämplig att bedriva undersökning inte få undersökningstillstånd i Sverige. Men i praktiken görs ingen lämplighetsprövning av bolagen, varken av Bergsstaten eller av Miljödomstolen. Inte ens en årsredovisning behöver skickas in. Bolag eller personer som tidigare har gjort sig skyldiga till brottslig verksamhet, eller är under brottsutredning, löper därmed obefintlig risk att hindras att få nya tillstånd. Likaså bolag på randen till konkurs.

– Bara när det gäller olja, gas och diamanter prövas den sökandes lämplighet och vid överlåtelser av undersökningstillstånd, säger Linda Ylviainio, jurist på Bergsstaten.
Om bolagen hade kollats upp borde varningsklockor ha ringt i åtskilliga fall. Flera bolag befann sig i en så ekonomiskt riskfylld situation att de knappast hade beviljats ett lån på banken.

Artiklarna i Sveriges Naturs granskning av gruvorna är skrivna av Nils Resare och Emanuel Sidea, eseach har även gjorts av Anders Friströöm, Ylva Johnson och Mats Hellmark.

Så här gjorde vi granskningen:

Sveriges Natur har granskat samtliga undersöknings- och bearbetningstillstånd som 
beviljats från 1 januari 2012 till 19 mars 2015. Totalt 
handlar det om 427 tillstånd, varav 383 avsåg undersökning, 17 bearbetning och 27 var torvkoncessioner. Totalt har 83 olika aktörer beviljats tillstånd under perioden, varav 81 är aktiebolag, en är handelsbolag och en är förening. Vi har kunnat granska de 68 som har inlämnat årsredovisning till Bolags-verket. Resten av bolagen saknar filialer i Sverige, vilket gör möjligheten till insyn obefintlig. Uppgiften om soliditet gäller samma år eller året innan tillståndet beviljades.

>Läs mer om granskningen av gruvbolagens agerande utomlands

>Läs om ministern som duckar för frågan

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.