Inget kalkbrott tillåts i Bunge – en stor seger för naturen

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, går på Naturskyddsföreningens linje och upphäver mark- och miljödomstolens beslut att tillåta Nordkalk att bryta kalk i Bunge vid Ojnareskogen. MÖD slår alltså fast att tillståndet för en kalktäkt i Bunge är felaktigt. Naturskyddsföreningen tillsammans med flera andra, bl a Naturvårdsverket och länsstyrelsen på Gotland, överklagade beslutet om kalkbrottet. Området har mycket höga naturvärden och Natura 2000-skydd enligt art- och habitatdirektivet.

– Det här är en stor miljöseger. I över tio år har Naturskyddsföreningen deltagit i den juridiska processen för att försöka rädda den fantastiska naturen och alla de särpräglade arterna som lever i Bunge och Ojnareskogen. Vi är både lättade och glada att området äntligen är säkrat från framtida exploatering, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Hon får medhåll av Anncatrin Hjernquist, ordförande i Naturskyddsföreningen Gotland, som också gläds åt, det hon menar är det enda rimliga beslutet.

– Nu blir ett av Gotlands finaste områden äntligen skyddat. Att processen varit så lång har varit negativt för alla inblandade, bolaget och arbetstillfällena, men också för tilltron till rättsprocesserna. Men den långa tiden har haft det goda med sig att många människor och myndigheter fått upp ögonen för naturens värden. Vi ser nu att det faktiskt går att påverka samhällsutvecklingen, säger Anncatrin Hjernquist.

Domstolen konstaterar att täktverksamhet inte är förenligt med det strikta skydd som området har enligt Natura 2000-regelverket. Ett tillstånd till sökt täktverksamhet skulle medföra att områden där det finns prioriterade livsmiljöer bryts ut och förstörs. Detta i sin tur skulle innebära en permanent förlust av bl.a. karsthällmarker, en prioriterad naturtyp som inte kan återbildas. Med hänsyn till att ett tillstånd till verksamheten skulle innebära en permanent förlust av prioriterade naturtyper är förlusten att se som en skada i den mening som aves i 7 kap. 28 b § miljöbalken.

Bakgrund:
Nordkalk har ansökt om tillstånd till en kalktäkt i Bunge-området på norra Gotland. Täktområdet är lika stort som två gånger Visbys innerstad, cirka 170 ha med brytdjupet 25 meter.

Området där täkten planeras har mycket höga naturvärden med bl a arterna ängshök, havsörn, nattskärra, apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Naturtyperna i området är ovanliga rikkärr, alvar och karsthällmarker, dvs uppspruckna kalkstenshällmarker. Naturen är mycket känslig för förändringar i vattenförhållandena. Det komplexa och stora sammanflätande hydrologiska systemet innebär att det är mycket svårt att fastställa grundvattenströmmarna, hur ytvattnet leds samt hur stort område som påverkas av förändringar.

Såväl hela naturområdet, som de speciella arterna och vattenflödena i området kommer att påverkas om den planerade täkten anläggs på platsen. 

Kontakt: Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07