Insektsdöden är akut – stoppa gifter på svenska åkrar!

Användandet av farliga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter världen över. Kemikalieinspektionens beslut att ge ett förbjudet bekämpningsmedel dispens på svenska åkrar har tillfälligt upphävts av mark- och miljödomstolen i slutet av 2018, efter att Naturskyddsföreningen och Sveriges biodlares riksförbund överklagat beslutet. Vi välkomnar det – men ännu är vi inte i mål. Naturskyddsföreningen kräver att ett totalförbud upprätthålls i linje med EU:s regler.

Strax innan jul 2018 beslutade Kemikalieinspektionen om dispens för att få använda det giftiga bekämpningsmedlet Gaucho WS 70 på svenska åkrar. Detta efter en ansökan från branschorganisationen Svenska betodlarna. Den aktiva substansen i bekämpningsmedlet är en så kallad neonikotinoid, som EU har förbjudit eftersom den är mycket giftig för bin och andra insekter (bland annat så är det 7 000 gånger giftigare än DDT för honungsbin). Forskare kopplar ämnesgruppen neonikotinoider till kraftiga minskningar av insekter i landskapet.

Insektsdöden är akut

Vi vet att insekter spelar en central roll i naturen. De är livsviktiga för vår matproduktion och för många växter som finns omkring oss. Enligt en ny rapport hotas 40 procent av världens insektsarter av utrotning på sikt. En annan undersökning, från Tyskland, visar att flygande insekter minskat med ofattbara 75 procent där sedan tidigt 1990-tal.

När EU förra året förbjöd tre bekämpningsmedel inom gruppen neonikotinoider välkomnades det av Naturskyddsföreningen. Därför var det med förvåning vi tog del av Kemikalieinspektionens beslut om att ge dispens från förbudet mot att använda detta farliga ämne för odling av sockerbetor. En dispens som skulle omfatta cirka 1 300 odlare, motsvarande cirka 30 000 hektar åkermark – vilket är mer än 40 000 fotbollsplaner.

Beslutet har överklagats

Enligt EU-lagstiftningen måste vissa villkor vara uppfyllda för att dispens ska ges. Situationen ska klassas som en nödsituation och inte kunna avhjälpas på annat sätt än genom just dispens. Kemikalieinspektionens beslut om dispens baserades på att skörden av sockerbetor riskerade att minska med tio procent om neonikotinoider inte fick användas i odlingen. Men enligt Jordbruksverkets statistik är det helt inom ramen för de årliga variationerna i skördarna, vilken är cirka 10-15 procent. Vad som däremot är en nödsituation är att insektslivet har minskat dramatiskt under de senaste decennierna. Det var mot den bakgrunden Naturskyddsföreningen och Sveriges biodlares riksförbund valde att överklaga beslutet om dispens.

Dispensen stoppas tillfälligt

Nu har mark- och miljödomstolen meddelat att de tillfälligt stoppar beslutet att ge dispens för neonikotinoider i sockerbetsodling och går därmed på samma linje som Naturskyddsföreningen och Sveriges biodlares riksförbund. Men än är striden inte vunnen. Naturskyddsföreningen kräver ett totalförbud i linje med det rådande förbud som numera gäller inom hela EU. Ett jordbruk fritt från giftiga bekämpningsmedel är helt avgörande för våra bin och insekter och därmed för vår framtida matförsörjning.

Stöd våra bin med en gåva!

Våra vilda trädgårdsmästare behöver din hjälp!