Kan EU:s plan för cirkulär ekonomi äventyra hälsa och miljö?

Idag, torsdag 26 januari, presenterade EU-kommissionen sin syn på hur arbetet för att förändra EU:s ekonomi till cirkulär ekonomi ska gå till. Syftet är bland annat att maximera materialåtervinningen. Men utan öppenhet kring vilka kemikalier som finns i produkter och komponenter kan resultatet bli återvinning av giftiga ämnen i stor skala.

Samtidigt visar en ny stor enkätundersökning genomförd av Naturskyddsföreningen att konsumenter i tio länder både upplever okunskap och oro inför farliga kemikalier i produkter.

Enkätens resultat visar att konsumenterna känner oro, inte litar på företagen och kräver tydlighet över vilka kemikalier som finns i sakerna de köper. Komponenter och slutprodukter kan innehålla många olika farliga kemikalier. När produkterna sedan återvinns riskerar eventuella giftiga kemikalier också återvinnas och restavfall hanteras felaktigt.

– För att de positiva effekterna av cirkulär ekonomi inte ska bli en hälso- och miljörisk måste konsumentprodukter, till exempel textilier och elektronik, få ett slags innehållsförteckning. Kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen måste anpassas och samordnas, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

EU har en tydlig ambition att cirkulär ekonomi ska spara resurser och energi. Miljövinsterna, liksom de ekonomiska förtjänsterna, av bland annat återvinning är oerhört betydelsefulla för utvecklingen mot ett resurssmart samhälle. Naturskyddsföreningen välkomnar en sådan utveckling. Men idag finns inga lagstiftade krav att på hur företag hanterar och delar information om innehåll.

– Sveriges regering, med miljöminister Karolina Skog i spetsen, måste lägga i en hög växel för att EU:s plattform för cirkulär ekonomi ska kunna säkerställa giftfria materialkretslopp, säger Johanna Sandahl.

Enkätundersökningen har genomförts bland konsumenter och företag i tio länder. Konsumenter har tillfrågats huruvida de litar på produkter och företagens sätt att hantera kemikalier, medan företagen svarar hur de förmedlar information kring kemikalier i sina produkter och hur de ser på starkare lagstiftning kring kemikalier. Företagen kan bli mycket bättre på informationsspridning, och många företag är positiva till en starkare kemikalielagstiftning.

>Läs Naturskyddsföreningens rapport här
>Läs den fullständiga rapporten på engelska
>Läs en engelsk kortversion av rapporten

KONTAKT:
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen, 072 250 63 38

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.