Kemikaliecocktail hotar vår hälsa

Det är nu dags att storstäda bland konsumentprodukterna. Den kemikaliecocktail som vi alla vandrar omkring i måste saneras. Naturskyddsföreningens rapporter pekar tydligt på att lagstiftningen är för svag.

Barn utsätts för miljögifter redan i mammans mage, vilket påverkar deras möjligheter att senare i livet bli föräldrar. Det framgår av forskning från bland annat Danmark och USA.

Forskningen visar också att barn under två år utsätts för halter av hormonstörande kemikalier som riskerar störa deras utveckling och fortplantningsförmåga. Kemikalierna i detta fall kallas för ftalater. 

Producenter tillåts sälja exempelvis skor med så höga ftalatnivåer att ett barfota barn inte bör använda dem mer än ett par timmar om dagen för att inte det manliga hormonsystemet ska påverkas, för att inte småpojkar ska riskera bli feminiserade. I Danmark har man nu förbjudit en sådan sko, en piratkopia av det populära märket Crocs, men Sverige ligger efter.

Kemikalier är nödvändiga för produktionen av varor, men många av dem är obefogade för att få funktionella produkter. Andra är alltför farliga för att alls användas. Naturskyddsföreningen har i en rad undersökningar de senaste åren visat att miljögifter finns i höga halter i vanliga konsumentprodukter.

Vi har analyserat bland annat skor, t-tröjor, handdukar, regnkläder, solskyddsprodukter, hårsprayer, impregneringssprayer, hygienprodukter, barnvårdsprodukter och joysticks. Samtliga studier har visat att det finns kemikalier som är farliga för natur och mänsklig hälsa. 

Bland annat har Naturskyddsföreningen hittat ämnen såsom ftalater, fluormiljögifter, tungmetaller och bromerade flamskyddsmedel. Dessa studier visar också att företagen som säljer varorna ofta helt saknar kontroll över vilka kemikalier som finns i dem. 

Kemikalieproblemen är i dag globala och ökande. En stor mängd kemikalier transporteras till Sverige i de varor som ofta tillverkas i fattiga länder. I dessa länder är 22 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall (439 000 årligen) och skador (35 miljoner årligen) direkt orsakade av ohållbar kemikaliehantering i arbetet. 

Men problemen är större än så. Ingen vet hur mycket kemikalier som släpps ut på fri fot på vårt jordklot, men mätningar visar att de transporteras med vatten och vind över landgränserna. Det handlar om oerhört många ton kemikalier som kan störa utveckling och fortplantning eller ge svåra sjukdomar hos människor. Trots det ökar mängden utsläppta kemikalier kraftigt. Slutstationen för många av dem är länder runt polerna, såsom Sverige.

Det är nu dags att storstäda bland konsumentprodukterna. Den kemikaliecocktail som vi alla vandrar omkring i måste saneras. 

Naturskyddsföreningens rapporter pekar tydligt på att lagstiftningen är för svag. Varken EU:s nya kemikalieregler (kallade REACH) eller produktspecifika regler räcker för att skydda hälsan och naturen tillräckligt väl mot farliga kemikalier. 

EU:s nya kemikalieregler är alldeles för svaga och går orimligt långsamt att tillämpa. Med nuvarande takt kommer det ta århundraden att tillståndspröva de värsta kemikalierna och inte ens det behöver medföra att skyddet för hälsa och miljö stärks i praktiken. 

Det saknas nämligen kunskap om hur kemikalierna som vi utsätts för samverkar och om vilka konsekvenser det ger - kemikaliecocktailen i våra kroppar ger ett oändligt antal kombinationer och alla är potentiellt problematiska. 

Öppna marknader och handel kan ge många fördelar för konsumenter och företagen, men endast under förutsättning att miljöproblem hanteras. Därför krävs aktiva politiker och myndigheter.

Regeringen måste därför återigen pressa på inom EU för skärpta regler. EU:s nya regler måste skärpas redan nu. Vi hoppas också att Kemikalieinspektionen ökar sin granskning och bland annat fattar mer offensiva beslut om att företag som använder farliga kemikalier ska byta ut dessa mot mindre farliga alternativ när sådana finns till hands.

Naturskyddsföreningen vill att varje produkt som importeras till Sverige ska vara fria från farliga kemikalier. Det gynnar både människor i de fattiga länderna och svenska konsumenter.

En starkare kemikaliepolitik kan motverka att kostnaderna för samhället ökar, motverka att allt fler barn bli sjuka, får svårt att utbilda sig, och i värsta fall inte kan skaffa barn. Det borde vara är en mänsklig rättighet att slippa vandra omkring i en kemikaliecocktail dagligen. 

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen

Ulrika Dahl, kemikaliehandläggare Naturskyddsföreningen