Klimatförändringar slår hårt mot världens fattiga

Klimatet är en rättvisefråga. Världens höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna men fattiga människor i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast av extremväder, havsytehöjningar, torka och översvämningar i klimatförändringarnas kölvatten. Inom vårt globala arbete med klimatfrågor så samarbetar vi med organisationer som arbetar med att stärka lokalsamhällens rättigheter och tillgången till förnybar energi samt klimatanpassning.

Nästan halva Bangladesh är under vatten, och miljoner människor har tvingats fly från sina hem i augusti 2017. I Shibaloy i Manikganjdistriktet i Bangladesh är nästan alla hus översvämmade. Bönderna drabbas hårdast, när livsviktiga odlingar sköljs bort.

Foto / Illustration:

Getty Images.

Dagens globala uppvärmning är orsakad av oss människor och påverkar allt; natur, djur och människor. Förbränning av fossila bränslen, jordbruk och skogsskövling har lett till ökade halter av växthusgaser i atmosfären. När växtligheten och haven inte hinner med att ta upp de ökade halterna av växthusgaser hamnar de utanför det naturliga kretsloppet. Vi har fått en förstärkt växthuseffekt med stigande temperaturer och extremt väder till följd.

Klimatförändringarnas konsekvenser som till exempel översvämningar, extremväder, torka och höjda havsnivåer slår särskilt hårt mot de människor som lever i fattigdom. Den som lever i fattigdom har inte heller lika stora möjligheter att hitta lösningar för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Bönder och fiskare i fattiga länder blir hårt drabbade när klimatet blir allt mer oförutsägbart och extremt. En del tvingas lämna sina hem som en följd av torka och uteblivna skördar eller plötsliga översvämningar, vilket bidrar till sönderslagna liv och social instabilitet. Undermåliga bostäder i slumområden står inte emot översvämningar och häftiga skyfall.

Läs mer om hur klimatförändringarna driver människor på flykt

De som drabbas hårdast är människor som lever i fattigdom, de som bidragit minst till klimatförändringarna. En stor majoritet av världens fattigaste är kvinnor, så trots att kvinnor överlag bidrar mindre till klimatförändringar än män, så drabbas de ändå hårdare.

Läs mer om hur kvinnor och män drabbas olika av klimatförändringarna

Modern energi bekämpar fattigdom

I dag står energisektorn för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen och el- och värmeproduktion står för 25 procent. Samtidigt saknar över 1 miljard människor i världen tillgång till elektricitet och 2,7 miljarder använder biomassa för matlagning. Att ha tillgång till modern energi är nödvändigt för att lyfta människor ur fattigdom.

Tillgången till energi är en förutsättning för att tillgodose människors basbehov. Och energi är viktigt för människors välbefinnande och för ekonomisk utveckling.

För att inte bidra ytterligare till klimatförändringarna är det viktigt att denna energi är förnybar. Det är också viktigt att inte satsa på energialternativ och metoder som lanseras som lösningar på energi- och klimatkriserna, men som har sociala och miljömässiga konsekvenser som hindrar en hållbar utveckling. 

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer i flera länder runt om i världen. Eftersom allt blir påverkat av klimatförändringarna, så spänner vårt klimatarbete över flera miljöområden. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi med frågor som energitillgång, speciellt för människor som lever i fattigdom, och för en utbyggnad av – och omställning till – förnybara energisystem. 

För att se till att alla människor har tillgång till modern energi och samtidigt med god marginal nå under 2 graders temperaturhöjning behöver låg- och medelinkomstländer ta en annan utvecklingsväg än en som är baserad på fossila bränslen som vi och andra höginkomstländer har tagit. En väg som är baserad på förnybar energi.  

Vi vill se en global övergång till ett 100 procent förnybar energisystem och tillgång till energi för alla.

Läs mer om vårt samarbete med Earthlife Africa i Sydafrika

Genom investeringar i förnybar energi kan fler människor i låginkomstländer få tillgång till el.

Höginkomstländernas ansvar

Höginkomstländernas ekonomiska utveckling och välstånd har historiskt sett varit beroende av fossil energi och det är vi som bär ansvaret för de största utsläppen av växthusgaser.

Därför borde dessa länder bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle i låg- och medelinkomstländer. Finansiering och tekniköverföring till låg- och medelinkomstländer är därför nyckelfrågor i det globala klimatarbetet.

Klimatförändringarna spänner över flera sektorer i samhället och många människor påverkas av klimatförändringarna. Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att så många människor som möjligt involveras i diskussionen om vilken samhällsutveckling människor vill ha.

Naturskyddsföreningen samarbetar därför med miljöorganisationer som aktivt arbetar för att mobilisera, öka kunskapen och kapaciteten hos marginaliserade kvinnor och män och lokalsamhällen, människor som idag inte har så mycket inflytande i samhället.

Skogarnas dämpande effekt 

Människor över hela världen är beroende av de tropiska skogarna. De tropiska skogarna är skattgömmor med oerhörd hög biologisk artrikedom. Skogarna binder stora mängder kol och bidrar till en dämpande effekt på klimatförändringarna.

Trots att de tropiska skogarna är så viktiga, avverkas de i alarmerande fart. Vi samarbetar med ett flertal organisationer i de länder där skogarna finns och som jobbar för att skogarna ska bevaras. Vi stödjer också urfolk och lokalsamhällen för ett långsiktigt skogsbruk av viktiga tropiska skogar och för att skydda naturskogar.

Läs mer om varför skogen är så viktig för klimatet

Kustekosystemen viktiga för klimatet  

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer som arbetar med att skydda och förvalta kustekosystem. Våra samarbetsorganisationer jobbar med restaurering och förvaltning av kustnära och marina ekosystem och verkar för ett hållbart fiske. Och på flera håll pågår återplanteringsprojekt för att återskapa tidigare avverkad mangrove.

Läs mer om varför haven och deras ekosystem är så viktiga för klimatet