Klimatmålen har uppnåtts och överträffats visar ny genomgång

En genomgång som Naturskyddsföreningen presenterar i DN Debatt idag visar att centrala mål på både internationell nivå och nationell nivå har uppnåtts mycket tidigare än förväntat, och till och med överträffats kraftigt. Politiska beslutsfattare underskattar systematisk möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål.

Det enorma priset på förnybar energi är den huvudsakliga förklaringen till att klimat- och energipolitiska mål uppnås snabbare.

- De samlade löftena om utsläppsminskningar som världens länder gett inför klimatförhandlingarna i Paris är för lågt satta för att sätta stopp för farliga klimatförändringar, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

- Politikerna vågar inte sätta tillräckligt ambitiösa mål, eftersom de har en felaktig uppfattning om att det skulle vara svårt att nå dem. Men nu motbevisas de av verkligheten. Mål om minskade utsläpp och förnybar energi har uppnåtts långt i förväg och i flera fall överträffats kraftigt, säger Svante Axelsson.

Resultatet av Naturskyddsföreningens genomgång av klimat- och energipolitiska mål och utfall:

  1. Globalt klimatmål. Det nuvarande globala klimatavtalet Kyotoprotokollets mål var att i den första åtagandeperioden uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på 5,2 procent mellan 1990 och 2012. Istället minskade länderna med klimatmål inom Kyotoprotokollet sina utsläpp med cirka 20 procent mellan 1990 och 2012*. Källa: FN
  2. EU:s klimatmål. EUs klimatmål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procents under perioden 1990 – 2020. Redan 2014 hade utsläppen minskat med 23 procent. Källa: EU-kommissionen
  3. Sveriges klimatmål. Det svenska klimatmålet till 2010 var 4 procents utsläppsminskning jämfört med 1990. Istället minskade utsläppen med 9 procent till 1990 – 2010. Tre år senare, 2013, hade utsläppen minskat med 22 procent. Källa: Naturvårdsverket
  4. Sveriges mål om förnybar energi. Sveriges mål om 50 procent förnybar energi till 2020 uppnåddes redan 2012, och 2013 uppgick andelen förnybar energi till 52 procent. Källa: Naturvårdsverket
  5. Sveriges mål om förnybara drivmedel. Målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 har överträffats. Förra året uppgick andelen förnybart till 18, 7 procent. Källa: Energimyndigheten

- Eftersom politikerna är så fega är ett av de viktigaste besluten i Paris att få till korta avtalsperioder, så att länderna kan skärpa sina klimatmål ungefär var femte år, i takt med att de upptäcker hur lätt det faktiskt är. Klimatförhandlarna borde alltså paradoxalt nog uppmanas att fatta fler kortsiktiga beslut, säger Svante Axelsson.

Läs Naturskyddsföreningens artikel i dagens DN debatt här.

Kontakt:
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen: 070-728 25 85
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 0708 703 700

*Att utsläppen minskade med cirka 20 procent under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod bygger på FN:s preliminära analys av ländernas klimatrapporter. I minskningen ryms sannolikt en del s.k. ”hot air”, alltså utsläppsrätter som egentligen inte motsvarar en utsläppsminskning pga. överskott i tilldelningen, eller utsläppskrediter från projekt som inte har lett till additionella utsläppsminskningar. En mer kritisk granskning av Kyotoprotokollet skulle sannolikt visa på ett sämre resultat, men likväl en utsläppsminskning som kraftigt överträffat målet.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.