Miljöanpassning av vattenkraften livsviktig för många hotade arter

Naturskyddsföreningen är positiv till regeringens förslag att miljöbalken ändras för att effektivisera prövningen av vattenkraftverk. Förslaget innebär att alla Sveriges vattenkraftverk med tillhörande dammar ska omprövas enligt en nationell plan och få moderna miljövillkor med krav på minimitappningar i naturfåran och fiskvandringsvägar förbi dammarna.

Pressmeddelande

– Det är bra att förslaget äntligen är klart säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Att förbättra nuvarande process är helt nödvändigt för att nå de svenska miljömålen, rädda många hotade arter och uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenkraften lyder idag i praktiken under 1918 års vattenlag som innebar tillstånd utan tidsbegränsning och varken krävde miljöanpassningar eller minimitappningar. Av Sveriges cirka 2 000 vattenkraftverk har därför bara cirka 2 procent fungerande passager för upp- och nedströms vandring av fisk. Många kraftverk saknar också helt tillstånd.

– Det är bra att regeringens förslag uttryckligen säger att vattenkraftverk inte får äventyra möjligheten att uppnå miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten eller försämra vattenkvaliteten, säger Ellen Bruno, sakkunnig på Naturskyddsföreningen. Det betyder i praktiken att det är vattendragens miljötillstånd som avgör vilka åtgärder som behövs för att rädda hotade arter som till exempel flodpärlmussla, ål och lax.

Enligt lagförslaget ska en nationell prövningsplan göra avvägningar mellan behovet av miljöåtgärder och elproduktion, ange vilka kraftverk som bör prövas tillsammans och när prövningarna ska ha påbörjats. En sådan prioritering anser Naturskyddsföreningen är rimlig. Däremot anser inte föreningen att de kraftverk som idag helt saknar tillstånd ska få fortsätta bedrivas i väntan på prövningen.

– Vi vill inte ha ett moratorium för tillståndslösa kraftverk eftersom det kommer att lägga en död hand över länsstyrelsernas tillsynsarbete, säger Karin Lexén. Prövning av tillståndslösa kraftverk och dammar är en av få myndighetsinsatser som idag ger konkreta resultat i miljön. De konflikter som finns runt vissa kraftverk beror främst på att både prövning och miljöförbättrande åtgärder kostar mycket för kraftverksägarna. Så fort den solidariska fond som de stora energibolagen utlovat är på plats, kommer en stor del av dessa problem att försvinna. Moratoriet kommer bara att i onödan försena processen.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07