Naturskyddsföreningen: Miljögifter ska inte spridas på åkermark

Slam från avloppsreningsverk innehåller en stor mängd miljögifter. Naturskyddsföreningen säger nu i ett remissvar bestämt nej till att fortsätta sprida slam på produktiv åkermark.

De mest problematiska miljögifterna i avloppsslam är, förutom farliga metaller som kadmium, organiska miljögifter, läkemedelsrester och mikroplaster. Vi kan inte tillåta att dessa gifter sprids på våra åkrar, säger Therese Jacobson, avdelningschef på Naturskyddsföreningen.

Slam från avloppsreningsverk innehåller stora mängder näringsämnen, som bör återföras till naturen. Därför har slammet under många år spridits på åkermark. Men slammet innehåller också många miljögifter som bland annat kommer från din och min användning av olika produkter, och som följer med avloppsvattnet till reningsverket.

Förutom metaller som kadmium innehåller slammet också organiska miljögifter som exempelvis den svårnedbrytbara kemikaliegruppen PFAS. Studier visar att halterna av PFAS i avloppsslam är så pass höga att det strider mot Sveriges arbete gentemot miljömålet en Giftfri miljö att orenat sprida avloppsslam. Slammet innehåller också läkemedelsrester och mikroplaster.

Samtidigt innehåller slammet stora mängder av det viktiga växtnäringsämnet fosfor, som är en ändlig resurs.

Regeringen tillsatte år 2018 en utredning, som skulle föreslå ett förbud mot att sprida slam, men där man samtidigt kunde ta tillvara fosforn. Men enligt utredningen är inte ett totalt förbud realistiskt, och föreslår därför ett undantag för spridningsförbud för produktiv åkermark.

Dagens spridning av orenat och okontrollerat avloppsslam måste snarast upphöra. Om något avloppsslam överhuvudtaget ska användas måste gränsvärden för organiska miljögifter, läkemedelsrester samt mikroplaster omedelbart införas och uppdateras med regelbundna intervaller, säger Therese Jacobson.

Naturskyddsföreningen är positiv till förslaget att införa ett återföringskrav på fosfor från avloppsslam och tycker även att utredningens förslag om att all slamspridning utanför produktiv åkermark helt upphör är bra.


Presskontakt:

Petra Holgersson, tf presschef Naturskyddsföreningen, petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se, telefon 072-5654405