Naturskyddsföreningen om det senaste förslaget på nytt klimatavtal

Just nu pågår FN:s klimatförhandlingar i Paris. Idag presenterades ett nytt utkast på klimatavtal. Förslaget är rejält kortat från 48 sidor till 29, vilket är positivt. Antalet parenteser med olika alternativ i texten har också minskat med cirka 70 procent, vilket är ett steg framåt. De flesta stora frågorna är emellertid fortfarande olösta, vilket torde innebära intensiva förhandlingar in i det sista.

Artikel

Det nya förslaget som presenterats idag innehåller två delar. Den första är ett utkast på ett klimatavtal, som kan komma att bli legalt bindande. Den andra är ett utkast på beslutspunkter om hur avtalet egentligen ska genomföras, och kommer inte att bli legalt bindande.

– Drygt 70 procent av paranteserna med olösta frågor i dokumentet är borta nu, och de flesta av våra krav finns med. I natt vet vi mer om vilka formuleringar som vinner! Än är det möjligt att få till ett hyfsat bra avtal, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen direkt från klimatmötet.

Nivån på maximal global temperaturökning
Frågan om ambitionsnivån är fortfarande olöst. Utkastet innehåller flera olika alternativ, såväl temperaturgränsen 1.5 grader och 2 grader (artikel 2).

Det är emellertid positivt att det i förslaget till beslutspunkter står inskrivet att FN:s klimatpanel ska bjudas in att göra en specialrapport om ett 1,5 graders scenario och olika utsläppsvägar för det scenariot. Även en utredning om en global koldioxidbudget finns med än så länge i skrivningarna (punkterna 21 och 22).

Under dagen har också allt fler länder uttalat stöd för att sänka gränsen till 1.5 grader.

Det långsiktiga målet för utsläppsminskningar
Det finns flera olika alternativ kvar i avtalet. De innefattar både ambitiösa och svaga mål, som definitivt inte räcker till för att klara av att hålla den globala temperaturhöjningen under 1.5 grader eller ens 2 grader.

Den bästa formuleringen just nu är ”netto-nollutsläpp” till efter mitten av århundradet, och ett betydligt sämre alternativ är att sträva efter ”decarbonization” vilket skulle innebära fossilfrihet - men först till slutet av århundradet. Det är alldeles för sent. Fossilfrihet måste uppnås globalt till senast 2050. Men ”netto-noll” är problematiskt då det riskerar att öppna för ”falska lösningar” och kryphål (artikel 3).

Revideringar av ländernas klimatarbete
Det verkar så gott som färdigt att ländernas ambitioner att minska utsläppen ska ses över vart femte år, vilket är bra. Dessvärre kommer den första översynen enligt detta utkast inte att ske förrän 2023 eller 2024, vilket är alldeles för sent. Det skulle innebära att vi förlorar många viktiga år med för låga ambitioner – nuvarande löften på utsläppsminskningar leder nämligen till tre graders global temperaturhöjning (artikel 10).

I beslutspunkterna i den andra delen av dokumentet finns det emellertid formuleringar om att en inledande analys kan påbörjas 2018 eller 2019, att det kommer att krävas revideringar av målen för utsläppsminskningar efter 2025 och 2030, samt att länderna frivilligt kan meddela nya mål för utsläppsminskningar (punkterna 17, 24 och 25).

Klimatfinansieringen
Denna fråga är ännu olöst och det är sannolikt denna del som merparten av de återstående förhandlingarna kommer att handla om. Avtalstexten innehåller många parenteser och alternativ. Inte ens de 100 miljarder dollar per år från 2020 som utlovades redan i Köpenhamn 2009 verkar längre helt självklara. Det vore illa om avtalet backade på den punkten (artikel 6).

Differentieringen av ansvar är fortsatt en svår fråga, som genomsyrar hela avtalet. Hur olika länders ansvar formuleras får stor betydelse för både finansiering och utsläppsminskningar. Frågan om ”loss and damage” kommer som det ser ut nu att finnas med i avtalet, vilket är bra.

Anpassning
Texterna om klimatanpassning är nästintill färdiga.

Marknadsmekanismer
Det finns inga klara principer formulerade för hur utsläppshandel och flexibla mekanismer ska gå till eller om det ska finnas någon maxgräns för hur mycket av ett lands utsläppsåtaganden som ska kunna nås med flexibla mekanismer i förhållande till sina egna utsläppsminskningar (artikel 3 ter).

Läs utkastet på nytt klimatavtal här.

För kommentarer i media, kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, 070-728 25 85
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070-870 37 00

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.