Naturskyddsföreningen överklagar dispens för förbjudet medel på svenska åkrar i vår

Naturskyddsföreningen överklagar Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för användning av ett förbjudet bekämpningsmedel på svenska åkrar. Det handlar om en så kallad neonikotinoid som EU förbjudit, och som är 7 000 gånger giftigare än DDT för insekter. Beslutet om dispens är enligt Naturskyddsföreningen inte förenligt med EU:s regler på området.

Strax innan jul beslöt Kemikalieinspektionen om dispens för användande av växtskyddsmedlet Gaucho WS 70 för frön behandlade med neonikotinoider, efter ansökan av branschorganisationen Svenska Betodlarna. Den aktiva substansen i växtskyddsmedlet är imidakloprid, en så kallad neonikotinoid, som förbjöds av EU för utomhusodling [1]. Forskare kopplar ämnesgruppen till de kraftiga minskningarna av insekter i landskapet [2]. Dispensen omfattar enligt beslutet 1 300 odlare och cirka 30 000 hektar.

– Vi anser att beslutet är felaktigt. Att ge dispens åt ett så farligt bekämpningsmedel är inte förenligt med EU:s regler på området. En dispens kan bara ges när det är ”nödvändigt” på grund av en ”fara”. Vi anser inte att detta är tillämpbart, då det är fullt möjligt att odla sockerbetor ekologiskt, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

– Enligt Kemikalieinspektionens beslut om dispens riskerar skördenivån att minska med i genomsnitt 10 procent om neonikotinoider inte får användas i odlingen av sockerbetor. Detta är enligt Jordbruksverkets statistik helt inom ramen för de årliga variationerna i skördarna, vilken är cirka 10-15 procent.

– Av bägge dessa skäl anser vi därför att kraven för att få dispens inte kan anses vara uppfyllda, och att dispensen bör rivas upp, säger Karin Lexén.

Under de senaste åren har forskarna börjat tala om massdöd av insekter [3]. Nyligen publicerades en forskningsartikel som visar på en dramatisk nedgång av insekter, som kan leda till utrotning av 40 procent av världens insektsarter kommande decennier [4]. Det finns skäl att anta att neonikotinoider är en orsak till tillbakagången, särskilt när det gäller bin. Svenska forskare har kunnat koppla neonikotinoider till svåra konsekvenser för vilda bin [5]. Det är ett nervgift, som kan vara dödligt för bin i så låga doser som fem miljarddels gram. I lägre doser påverkar det bland annat inlärning och minne hos bina.

Förutom att hänvisa till möjligheten att ge dispens när det är ”nödvändigt” på grund av en ”fara” så motiverar Kemikalieinspektionen beslutet om dispens med att sockerbetorna inte blommar, vilket minskar risken för att just pollinatörer drabbas. Även om det stämmer att sockerbetor inte blommar innan de skördas, så kan de farliga ämnena ändå spridas vidare.

– Neonikotinoider är vattenlösliga och förs lätt bort via nederbörd, kan tas upp av vilda växter som tar upp vattnet via rötterna, och på så vis hamnar i pollen och nektar på andra platser. Dessutom drabbas vattenlevande organismer. Det är dags att stänga dörren för neonikotinoider, säger Karin Lexén.

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen:
anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070 870 37 00

Källhänvisningar:

[1] Regeringen: EU-förbud mot vissa ämnen i växtskyddsmedel som skadar pollinerande insekter 

[2] Rundlöf et al. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees, Nature 2015.

[3] SVT: Massdöd av insekter i världen – men forskningen otillräcklig  

[4] ScienceDirect: Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers 

[5] Rundlöf et al. Seed coating with a neonicotinoid insecticide negatively affects wild bees, Nature 2015.