Ny rapport: Svenskt jordbruk besprutas intensivare – trots ökad ekoodling

Trots att den ekologiska jordbruksarealen ständigt ökar i Sverige intensifieras landets bekämpningsmedelsanvändning. En ny undersökning från Naturskyddsföreningen visar att konventionell åkermark besprutas allt oftare med bekämpningsmedel.

- Besprutning med bekämpningsmedel hotar den biologiska mångfalden. Sveriges regering ansvarar för att reglera bekämpningsmedelanvändningen och måste öka insatserna om vi ska nå riksdagens miljömål, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen granskar sedan 2015 varje år användningen av bekämpningsmedel i det svenska jordbruket. I årets undersökning noteras att medan en allt större andel av den svenska åkerarealen odlas ekologiskt, utan kemisk bekämpning, har bekämpningsintensiteten ökat på den övriga arealen.

Under det senaste året kan en liten minskning skönjas, men sett över en femårsperiod ökar antalet årliga bekämpningar (hektardoser). Det totala antalet årliga hektardoser är lika stort idag som på 1980-talet, med skillnaden att de idag görs på en mycket mindre areal.  Genomsnittet idag är fyra bekämpningar per hektar och år och är det högsta sedan statistik började föras på 80-talet.

- Trots politiska mål om minskad bekämpningsmedelanvändning går utvecklingen fortfarande i fel riktning. Vi behöver en skarpt nedåtgående trend för att ha en chans att nå miljömålen om Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap, säger Karin Lexén.

Kemikalieinspektionen har visat att samtidigt som vi har en intensifiering i det konventionella jordbruket ses en ökning av risken för negativa effekter på vattenlevande organismer. Myndigheten slår fast att det krävs ”genomgripande förändringar för att komma bort från det kemikalieberoende som livsmedelsproduktionen nu vilar på, vilket förutsätter insatser för att utveckla och införa alternativ till kemisk bekämpning.”

Men Sverige har gått från att vara pådrivande till att bli mer passivt i arbetet med att begränsa användningen av bekämpningsmedel i Sverige och EU.

- Flera europeiska länder har ökat insatserna för att begränsa användningen av bekämpningsmedel. Danmark har målmedvetet minskat bekämpningsmedelanvändningen genom tuffare skatter, medan Frankrike förbjuder preparat på nationell nivå. Sverige måste rycka upp sig och skärpa insatserna för att få bort dåliga kemikalier från jordbruket, säger Karin Lexén.

LADDA NED: ” Kemiska bekämpningsmedel i jordbruket”

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef, 072 250 63 38
jesper.liverod@naturskyddsforeningen.se

 

Följ Naturskyddsföreningen:
Twitter
Facebook
Instagram
naturskyddsforeningen.se

Bli medlem för ett hållbart jordbruk

Trivs du också bäst i öppna landskap? Gör som över 200 000 andra ekokämpar: bli medlem!