Olyckligt att tillåta licensjakt på fridlyst järv

Naturskyddsföreningen beklagar att licensjakt på den fridlysta järven nu beviljats för första gången i Sverige.

Den 15 november beslutade Naturvårdsverket att bevilja licensjakt på 15 järvar. Jakten ska ske mellan 28 november och 31 december inom tre samebyars åretruntmarker i Jämtland.

Att licensjakt på järv nu tillåts för första gången i Sverige är väldigt olyckligt. Järven är fridlyst och därför borde inte licensjakt tillåtas alls. Naturskyddsföreningen anser att de akuta problem med skador på renar och andra tamdjur som järven orsakar även fortsättningsvis borde hanteras med hjälp av skyddsjakt på de individer som orsakar skadorna. Att tillåta licensjakt på fridlysta rovdjur riskerar att underminera innebörden i själva begreppet fridlysning.

Licensjakten tillåts även inom Natura 2000-områden, där det i bevarandeplanerna står om järv: ”Populationen i området ska vara livskraftig och inte minska i antal eller utbredning, annat än inom ramen av naturlig variation.” 

Järven jagades hårt fram till fridlysningen 1969. Under 1970- och 80-talen återhämtade den sig långsamt. Idag är järvpopulationen tätast i Jämtlands län, medan den har minskat i Norrbottens fjällvärld. Föryngringar har de senaste åren konstaterats så långt söderut som i sydligaste Dalarna. I renskötselområdet betalar staten ut ersättning för järvförekomst oberoende av om renar dödas eller inte.

Så sent som år 2005 ansågs järven vara starkt hotad i Sverige och sedan 2010 är den klassad som sårbar i den svenska rödlistan. Baserat på de föryngringar som hittats 2017-2019 beräknas den svenska populationen i år vara 679 individer. 

Naturvårdsverket har beslutat att järvens referensvärde för gynnsam bevarandestatus, det vill säga att arten finns som en livskraftig del av den svenska naturen på lång sikt, är 600 järvar. 

Naturvårdsverkets inventeringar visar alltså att järvpopulationen nu har uppnått gynnsam bevarandestatus. Men antalet djur varierar mellan åren och enligt Artdatabanken är illegal jakt fortfarande ett hot mot järvstammen. Särskilt förödande är den illegala jakten som förekommer vid lyorna under vårvintern och som då riktas mot de värdefullaste järvarna – de könsmogna honorna.

Den genetiska variationen hos de skandinaviska järvarna är förhållandevis liten. Det beror på att arten förekommer i låga antal och har ett begränsat utbyte med andra populationer. Det är viktigt att det sker ett genetiskt utbyte med den större sammanhängande populationen som finns i Finland och Ryssland. Det finns stora risker med att bevilja licensjakt på järv innan populationen är långsiktigt tryggad. Framöver hoppas vi att fridlysningen av järven ska respekteras igen.

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.