Om miljöengagemang och offentlig anställning

Naturskyddsföreningen har medlemmar i alla Sveriges län och kommuner. Många av dessa medlemmar är antagligen tjänstemän i kommuner, på länsstyrelser eller inom annan förvaltning. Då och då förekommer det kritik – framför allt i sociala medier – mot att opolitiska tjänstemän har ett engagemang i miljöorganisationer. Men att tjänstemän är aktiva inom olika typer av folkrörelser – vår eller någon annan – är inget konstigt. Dessutom är det en grundlagsskyddad rättighet.

För största möjliga tydlighet konstaterar Naturskyddsföreningen här därför följande: 

  • Det råder föreningsfrihet i Sverige.

Föreningsfriheten är en grundlagsstadgad rättighet. Den regleras i regeringsformen, och omfattar friheten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Denna rättighet gäller utan inskränkningar, det vill säga oavsett anställning.

  • Det råder yttrandefrihet i Sverige.

Yttrandefrihet är frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Även yttrandefrihet är en grundlagsstadgad rättighet och regleras i regeringsformen och YGL (Yttrandefrihetsgrundlagen). Denna rättighet gäller utan inskränkningar, det vill säga oavsett anställning.

  • Opolitiska tjänstemän ska vara sakliga och opartiska.

En myndighets verksamhet ska enligt lag vara saklig och opartisk, och en tjänsteman i offentlig verksamhet ska vara saklig och opartisk. Även detta är reglerat i svensk lagstiftning, bland annat förvaltningslagen.

Naturskyddsföreningen ser det därför som en självklarhet att även de tjänstemän som är medlemmar i någon typ av organisationer är sakliga, opartiska och neutrala i sin tjänsteutövning.

Självklart kan man arbeta inom stat och kommun och samtidigt vara aktiv i t ex Naturskyddsföreningen. Vi kommer att stå upp för den rätten – liksom för övrigt rätten för tjänstemän att vara med i andra föreningar och sammanslutningar, till exempel LRF. 

– I vår tid är engagerade föreningsmedlemmar och ett starkt civilsamhälle viktigare än någonsin och en grundförutsättning för en positiv samhällsutveckling, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Föreningsfrihet och yttrandefrihet är helt avgörande för vår demokrati och grundbultar i en rättsstat. Men det är givetvis självklart och viktigt att tjänstemän i offentlig förvaltning, liksom all annan professionell verksamhet agerar objektivt och följer de föreskrifter och lagar som gäller.