Öppet brev till Ann Linde och Ibrahim Baylan: En fossilfri svensk exportstrategi

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén har skrivit ett öppet brev till de ansvariga ministrarna för de svenska exportkreditinstituten, med anledning av den pågående utvecklingen av exportstrategin.

Den globala klimatutmaningen är akut och Sverige har intagit en ledande position i arbetet att möta den, men det finns ännu eftersatta områden i den svenska klimatpolitiken. Naturskyddsföreningens granskning av det svenska exportkreditsystemet, Världens första fossilfria exportkrediter?, visar att detta är ett eftersatt område. För att förverkliga regeringens ambition om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation behöver arbetet innefatta hur Sverige agerar utanför landets gränser. Vi välkomnar därför januariöverenskommelsens skrivelse att ”Den befintliga exportstrategin utvecklas med fokus på hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt”. 

Exportkrediter är garantier och förmånliga lån som svenska staten, via myndigheten Exportkreditnämnden och det statliga bolaget Svensk Exportkredit AB, erbjuder företag för att underlätta affärer utomlands. Syftet är att skapa arbetstillfällen samt att främja den inhemska ekonomin genom att stärka exportnäringen. De svenska exportkrediterna skulle kunna användas som ett instrument i den globala omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar. Naturskyddsföreningens granskning visar emellertid att de svenska exportkrediterna tvärtom möjliggör betydande investeringar i fossila verksamheter utomlands. 

I enlighet med det gällande regelverket har de svenska exportkreditinstituten ställt ut krediter motsvarande miljardbelopp till fossila verksamheter i bland annat ryska Arktis, Saudiarabien och Uzbekistan. Exportkreditnämnden ställde mellan åren 2014-2018 ut garantier till ett värde av 5,8 miljarder kronor till verksamheter inom fossilkraft. Under år 2018 var bolagets bruttoutlåning till utvinning av fossila bränslen 2,5 miljarder kronor och ytterligare 19,3 miljarder kronor gick till fossilbränslebe¬roende infrastruktur. 

Parisavtalet betonar att det endast går att undvika katastrofala klimatförändringar om ”alla finansiella flöden måste göras förenliga med en väg mot låga utsläpp av växthusgaser och en klimatresilient utveckling”. Skrivningen återspeglar det faktum att en begränsning av temperaturökningen endast kommer kunna uppnås om ekonomiska resurser riktas mot koldioxidneutrala teknologier som förnybar energi, samt om ekonomiska incitament för och stöd till industrier relate¬rade till fossila bränslen snabbt avvecklas.

Att svenska exportkrediter går till fossila projekt motverkar uppfyllandet av Parisavtalets och går på tvärs med den svenska ambitionen om att bli världens första fossilfria välfärdsnation. 

Sverige borde exportera klimatlösningar, inte klimatproblem. Som uppdragsgivare till Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit AB är det regeringens ansvar att se till att institutens verksamheter bidrar till en rättvis och hållbar klimatpolitik. Det är fullt möjligt att införa restriktioner som säkerställer att svenska exportkrediter inte möjliggör finansiering av ny fossil verksamhet.

Den pågående utvecklingen av exportstrategin innebär en möjlighet att införa dessa nödvändiga restriktioner. Det skulle göra Sverige till det första landet i världen med fossilfri exportkreditverksamhet. Det skulle också sända en tydlig signal till andra länder att exportkrediter inte ska bidra till fortsatt inlåsning i ett ohållbart fossilberoende utan istället användas för att stödja den nödvändiga energiomställningen.

Med vänliga hälsningar
Karin Lexén
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.